Habarlar
Telekeçilik we ýaşlar

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Arassa nusga” hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň şäher komitetiniň agzasy Aleksandr Petrosowyň gatnaşmagynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Hal...

Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmaklyga bagyşlanan okuw maslahaty

2021-nji ýylyň 24-26-njy noýabry  aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabat şäherindäki Merkezi bilen bilelikde “Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmakda we žurnalistleriň hünär taýýarlygynda kömek” atly taslamanyň çäklerinde multimedia žurnalistikasy boýunça ok...

“Parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna talyp gyzlaryň seslenmeleri” atly talyp gyzlaryň dialogy geçirildi

2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna talyp gyzlaryň seslenmesi” atly talyp gyzlaryň dialogy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilen bilelikde  guralan bu duşuşyga, paýtagtymyzda ýerleşýän ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyz...

Bildirişler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlaryny ilatyň ähli gatlaklarynyň arasynda düşündirmek, şeýle hem durnukly ösüş maksatlary baradaky bilimleri, gazanylan tejribäni wagyz-nesihat etmek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda belleniljek Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň gününe gabatlap, degişli min...

Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Halkara bitaraplyk güni mynasybetli “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly fotožurnalistika bäsleşigini gurnamak we geçirmek hakyndaky 

DÜZGÜNNAMA  

Türkmenistanyň Prezidentin...

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
3
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
3
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
369
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
45
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
36
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
50
sany mugallym