Habarlar
«Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri we sebitdäki döwletlere berjek ähmiýet» atly geçirilen halkara maslahat

2022-nji ýylyň 27-nji maýynda Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda Wekilhanasy hem-de Mary welaýat häkimliginiň bilelikde guramaklarynda «Türkmenistan-Owganystan-Päkistan-Hindistan gaz geçirijisi: bähbitleriň utgaşýan ýeri we sebitdäki döwletlere berjek ähmiýet» atly halkara maslahat geçirildi. Bu maslahata Owganystanyň, Päkistan Yslam Respublikasynyň we Eý...

Halkara parahatçylygy goraýjylaryň güni

Birleşen Milletler Guramasynyň Halkara parahatçylygy goraýjylaryň güni — 2003-nji ýyldan bäri her ýylyň 29-njy maýynda bellenilip gelinýär.

1948-nji ýylyň bu gününde Birleşen Milletler Guramasy «BMG-niň ýaraşyk şertleriniň ýerine ýetirilişiniň gözegçiligi gullugy» diýlip atlandyrylan parahatçylyk missiýasy ilkinji gezek öz işin...

Tämizlige ygrarlylyk

2022-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary ýokary okuw jaýynyň çäginde degişli arassaçylyk işlerini geçirdiler. Ýeri gelende belläp geçsek, bu arassaçylyk işi ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şäheriň arassaçylygyny...

Bildirişler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-nji ýylyň 21-nji iýunynda final oýnunyň «Gahryman Arkadagymyzyň beýik taglymaty: «Dialog — parahatçylygyň kepili» atly tema boýunça geçirilýänligini...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-nji ýylyň 3-nji iýunynda II ýarym final oýnunyň «Türkmen diplomatiýasy — parahatçylygy döredijiligiň we adalatly syýasatyň nusgasy»...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-nji ýylyň 2-nji iýunynda I ýarym final oýnunyň «Gahryman Arkadagymyz, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Ber...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan mekdep okuwçylarynyň arasynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýnunyň 2022-nji ýylyň 20-nji maýynda «Deli soltanlygynyň, Kutubşa, Sefewi we Owşar türkmenleriniň döwletlerin...

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
3
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
3
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
369
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
45
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
32
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
52
sany mugallym