Habarlar
Önümçilik tejribeliginiň täsiri

2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 2-ne Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda daşary ýurtlarda önümçilik tejribeliklerini geçen talyplaryň öwrenen täze zatlaryny paýlaşmak maksady bilen çäre geçirildi. Bu çärä institutymyzyň talyplary, professor-mugallymlary gatnaşdylar.

Bilşimiz ýaly, biziň ins...

Kiberhowpsuzlyk boýunça okuw sapagy geçirildi

2022-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda kiberhowpsuzlyk boýunça okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagyna institutyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar. Okuw sapagynyň dowamynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň garamagyndaky innowasiýa maglumat merkeziniň okuw we halkara gatnaşyk...

21-nji noýabr – Bütindünýä telewideniýe güni

Bu güni parahatçylyk, howpsuzlyk, ykdysady we jemgyýetçilik ösüşi we medeni alyş-çalşygy giňeltmek ýaly meseleler boýunça telegepleşikler arkaly belläp geçmegi Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän döwletler teklip etdiler. Aslynda, Bütindünýä telewideniýe güni telewizoryň tehniki taraplary bilen bagly bolman, durmuşymyza getirýän çäksiz ýeňillikleri we müm...

Bildirişler

Как ранее мы сообщали, в декабре в Ашхабаде запланировано проведение экзамена по определению уровня владения японским языком (JLPT).

На официальном сайте Посольства Японии в Туркменистане сообщается полная информация об экзамене.

Экзамен состоится в воскресенье, 4 декабря,...

On December 10, 2022 at 11:00 a.m. at the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan, a brain-ring competition will be held on the occasion of the International Day of Neutrality. The students of the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan, the Magtymguly Turkmen State Unive...

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň alyp barmagynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-2023-nji okuw ýylyndaky II möwsüminiň 2-nji oýnunyň 2023-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda geçiriljekdigini mälim edýäris.

«Dialog — parahatçylygyň...

Ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Türkmenistan – parahatçylygyň Watany” atly fotožurnalistika bäsleşigini gurnamak we geçirmek hakyndaky 

DÜZGÜNNAMA 

 

...

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
4
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
6
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
398
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
103
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
54
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
57
sany mugallym