Habarlar
Ulag diplomatiýa ugry boýunça okuw sapagy

2023-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň “Ulag diplomatiýa” ugry boýunça Türkmen döwlet maliýe institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Demirgazyk— Günorta» we «Gündogar—Günbatar» ugurlar boýunça üstaşyr ulag geçelgeleriniň« mümki...

«Ýaş žurnalistler» ylmy-döredijilik gurnagynda ýaşlaryň döredijilik duşuşygy

2023-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň «Ýaş žurnalistler» ylmy-döredijilik gurnagynyň guramagynda «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar» ady bilen döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa gurnagyň ylym iş alyp barýan agzalary we...

"Durnukly ösüş üçin suw" atly halkara hereketleriň onýyllygyna bagyşlanan okuw maslahaty

2023-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda "Durnukly ösüş üçin suw" atly halkara hereketleriň onýyllygyna bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Oňa halkara guramalarynyň we ýurdumyzdaky ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri, Aşgabat şäherindäki 68-nji orta mekdebiň okuwçylary hem-de Türkmenistanyň Daşary...

Bildirişler

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň alyp barmagynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” atly akyl-paýhas bäsleşiginiň 2022-2023-nji okuw ýylyndaky II möwsüminiň I ýarym final oýnunyň 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde we II ýarym final oýnunyň 2023-nji ýylyň 28-nji aprelinde

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty

2023-nji ýylyň 25-nji aprelinde sagat 15:00-da institutymyza berkidilen Aşgabat şäherindäki 37-nji, 68-nji, 72-nji, 76-njy we 21-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik mekdebinden institutymyza okuwa girmäge isleg bildi...

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň, hemişelik Bitaraplygynyň binýadyny mundan beýläk-de pugtalandyrmak, sebitde we dünýäde parahatçylygy we asudalygy üpjün etmäge mynasyp goşant goşmak şu günüň esasy wezipeleriniň biridir. Ata Watanymyzyň şan-şöhratyny artdyrmak, halkymyzyň medeni mirasyny, ruhy-ahlak ýörelgelerini nesilden-nesle geçirmek mukaddes borjumyzdyr.

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýändigi barada

HABARNAMA

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmen...

Esasy görkezijiler
4
sany taýýarlygyň hünärmen ugurlary
4
sany taýýarlygyň bakalawr ugurlary
6
sany taýýarlygyň magistr ugurlary
398
sany hünärmen maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
102
sany bakalawr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
52
sany magistr maksatnamasy boýunça bilim alýan talyplar
57
sany mugallym