Habarlar

 2011-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda UNESCO-nyň Baş konferensiýasy 13-nji fewraly Bütindünýä radio güni diýip yglan etdi. 1946-njy ýylyň 13-nji fewralynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan BMG-niň radiosy döredilipdi. 2013-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan bu sene resmi ýagdaýda makullanyldy we BMG-niň Baş Assambleýasynyň 67-nji...

08.02.21

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň özgerişlerden doly menzillerine özboluşly röwüş çaýýan “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna gadam basan ilkinji günlermiz uly üstünliklere, täze başlangyçlara beslenip gelýär.

  Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ösüşine uly goşant goşan, özüniň ussat...

08.02.21

   2021-nji ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek, şeýle hem zyýanly endiklerden gaça durmak we sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türk...

06.02.21

 2021-nji ýylyň 5-nji fewralynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew bilen Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hiraýuki Ýamamoto bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn syýasy, söwda-ykdysady...

05.02.21

2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Maslahat “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynan...

04.02.21

 2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini has-da täsirli geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň işgärleriniň gatnaşmagynda Halkara žurnalistikasy we Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetleriniň talyplary bi...

04.02.21

 2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda DÖM-niň ýaş ilçileri Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik mekdebiniň okuwçylary bilen  “Durnukly ösüş maksatlary” atly okuw sapagyny geçirdiler. Sapagyň dowamynda DÖM-niň ýaş ilçileri Durnukly ösüş maksatlary we olaryň arabaglanyşygy barada çykyş etmek bilen, 7-nji maksada, ýagny “Amatly we arassa ene...

04.02.21

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz Türkmenistanda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, sagdyn we ruhubelent watansöýüji ynsanlar bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Olary ylym-bilime höweslendirmek, ylmy-tehniki ösüşiň gazanan iň täze innowasiýalaryna çalt uýgunlaşýan hünärmenle...

04.02.21

   2021-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly we täsirli geçirmek maksady bilen paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň döredijilik işgärleriniň gatnaşmaklarynda döredijili...

04.02.21

  2021-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda 2020-nji ýylyň 1-5-nji dekabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde geçirilen Hytaý dili boýunça internet olimpiýadasyna gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolan Halkara žurnalistikasy fakultetiniň III ýyl talyby Rüstem Gurbanow, I ýyl talyb...

01.02.21