Habarlar

2022-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Strategik barlaglar boýunça ylmy merkez bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Diplomatik akademiýasynyň ösüş we diplomatiýa institutynyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly tanyşlyk duşuşygy geçirildi.  Oňa degişli ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdyl...

13.04.22

2022-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň bu gezekki oýny «Akgoýunly, Garagoýunly, Memluk türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we...

13.04.22

2022-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň ýolbaşçylyk etmeginde «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 7-nji oýnunyň öňüsyrasynda oňa gatnaşyjylar üçin  «Ylham» seýilgähine gezelenç gurnaldy. Okuwçylar  bu ýerde türkmen halkynyň meşhur şahsyýetleri bilen tan...

12.04.22

2022-nji ýylyň 8-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda “Akgoýunly, Garagoýunly we Memlukly türkmen döwletleriniň daşary syýasaty we diplomatiýasy”  temasy boýunça   umumy okuw sapagy geçirildi.

Okuw sapagynyň dowamynda Türk...

08.04.22

2022-nji ýylyň aprel aýynyň 6-syna Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde  7-nji aprel – Bütindünýä saglyk güni mynasybetli «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmekde ýetilen sepgitler bilen bagly brifing geçirildi. Oňa BMG-niň  Türkmenistandaky wekilleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistany...

07.04.22

2022-nji ýylyň 4-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ABŞ-nyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Mettýu S. Klimow bilen institutyň Halkara žurnalistikasy fakultetin...

04.04.22

2022-nji ýylyň 3-nji aprelinde Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowind Türkmenistana döwlet saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyna geldi. Belent mertebeli myhmany talyp gyzlar ter gül desseleri we duz-çörekli garşy aldylar. Institutyň baş binasynda aýdym-sazlar bilen garşylanan hormatly myhman am...

03.04.22

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek çap edilýän «Ýaş diplomatyň» sesi elektron gazetiniň 28-nji sany 8 sahypa möçberinde çapdan çykdy.

Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sanynyň ilkinji sahypasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we...

01.04.22

Hormatly Prezidentimiziň düýpli we amaly ylmy ösdürmek, onuň mümkinçiliklerini pugtalandyrmak boýunça durmuşa geçirýän täzeçillikli syýasaty netijesinde möhüm ylmy-tehnologik işläp taýýarlamalaryň hil taýdan täze ugurlaryny döretmek boýunça üstünlikli işler alnyp barylýar, adam maýasyny kemala getirmek, zehinli ýaşlary ýokary tehnologiýalar ulgamyna çekmek üçin zeru...

01.04.22

2022-nji ýylyň  31-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp oglanlarynyň arasynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edilen «Şägirt halypadan ozdurmasa kär ýiter» atly döredijilik bäsleşigini...

31.03.22