Habarlar

2023-nji ýylyň 15-nji fewralynda paýtagtymyzyň Söwda senagat edarasynyň binasynda Eýran Yslam Respublikasynyň ýöriteleşdirilen ykdysady sergisiniň açylyşy boldy. Üç günläp dowam etjek bu serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň hünärmenleri, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary, türkmen işewürler...

16.02.23

2023-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Kuba Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Karlos Enrike Waldes de la Konsepsýon bilen duşuşyk geçirildi. Oňa Milli diplomatiýanyň ýokary okuw mekdebiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň we Döwlet...

15.02.23

2023-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäherine ynanç hatyny gowşurmak maksady bilen iş saparyna gelen Şwesiýa Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Tomas Danestad bilen Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziniň başlygy Şiri Şiriýewiň ar...

15.02.23

2023-nji ýylyň 15-nji fewralynda Tehnologiýalar merkeziniň uly mejlisler zalynda "Durnukly ösüş maksatlary: Ýaşlar syýasaty we innowasion tehnologiýalar" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň bilelikde guramagynda geçirilen bu ylmy-amaly maslahata ýokary okuw mekdepleriň, pudaklaýyn ylmy edar...

15.02.23

2023-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýangyn howpundan goranmak we öňüni almak, raýat goranyşy we halas ediş işleri babatda duşuşyk geçirildi. Oňa Aşgabat şäheriniň Polisiýa müdirliginiň 103-nji ýangyn howpsuzlyk bölüminiň uly leýtenanty Ymamguly Kakabaýew, şeýle-de, institutyň baş tehnigy Batyr...

15.02.23

2023-nji ýylyň  15-nji fewralynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda wagyz-nesihat duşuşygy  geçirildi. Oňa Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyp ýaşlary we professor-mugallymlary, şeýle-de birnäçe ýokary derejeli myhmanlar gatnaşdylar. Duşuşygy Türkmenistanyň Daşary işler minis...

15.02.23

Dünýä ösüşiniň häzirki döwründe innowasiýalaryň döwletiň ähli pudaklarynyň ösüşinde aýratyn orny bar. Onuň esasynda bolsa, ilkinji nobatda, ylym we bilim hem-de halkara gatnaşyklar bar. Milli ýörelgelere we dünýäniň ösen tejribesine laýyklykda, okuw maksatnamalarynyň, kitaplaryň hem-de gollanmalaryň mazmuny we ylmy-usulyýet ugurlary kämilleşdirilýär. Sanly bilim ulg...

14.02.23

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda tejribeli hünärmenleri taýýarlamak, ýaşlaryň döredijilik ukybyny ýüze çykarmak, hemmetaraplaýyn ösen, öňdebaryjy nesli terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler amala aşyrylýar. Bu babatda Gahryman Arkadagymyz “Bilim we ylym ulgamlarynda utgaşykly alyp barýan düýpli özgertmelerimiziň netijesinde, ylma hem-d...

13.02.23

Radio ýurtda we dünýäde bolup geçýän habarlary, täzelikleri halk köpçüligine gyzgyny bilen ýetirýän žurnalistikanyň esasy görnüşleriniň biri. Radio jemgyýete täsir edijiligi taýdan telewideniýeden hem-de metbugatdan soňky orunda durýar.

Radio gününi dünýä halklarynyň arasynda giňden bellemek teklibi ÝUNESKO-nyň ýanyndaky Ispani...

13.02.23

2023-nji ýylyň 10-njy fewralynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara Jemagat hukugy we Halkara hususy hukugy hünäriniň magistrantlary bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň hünärmeni Suraý Seýilbaýewanyň    gatnaşmagynda  Türkmenistan bilen Awstriýa döwletiniň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar, Birleşen Mil...

11.02.23