Habarlar

 2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygynyň gurnamagynda Stambul uniwersitetiniň Jerrahpaşa ýokary okuw mekdebinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ylmy maslahat we Türkmenistanyň Prezidentiniň çuňňur paýhasyndan dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň türk dilindäki nusg...

26.02.21

 Ynsan durmuşy bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýan teleradioýaýlymlary çagalaryň dünýäsine hem öz täsirini ýetirýär. Kiçijek çagajyklar telewizorda görkezilýän multifilimlere tomaşa edip, dil baýlygyny ösdürýär, täze dilleri öwrenip bilýär. Mundan başga-da olaryň hereketlerini öwrenýärler we gaýtalaýarlar. Şeýlelikde telewideniýe çagalaryň dünýäsinde uly ähmýete eýe bo...

25.02.21

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-njy ýylyň 24-nji fewralynda hukuk kadalarynyň düzgünleriniň berjaý edilmegi, şeýle hem zyýanly endiklerden gaça durmagy we sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi wagyz-nesihat etmek maksady bilen Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimliginiň, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap Kazyý...

24.02.21

 2021-nji ýylyň 24-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda sanly ulgam arkaly hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasat...

24.02.21

 2021-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talyp gyzlarynyň iş b...

22.02.21

 Her ýylyň 21-nji fewralynda “Ene diliniň Bütindünýä  güni” dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 1999-njy ýylyň 17-nji noýabrynda geçirilen ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynda “Ene diliniň Bütindünýä gününi” (International Mother Language Day) bellemek baradaky karardan alyp gaýdýar. Şondan soňra 2000-nji ýyldan bäri bu baýram Ýer ýüzünde her ýyl bellenili...

20.02.21

  2021-nji ýylyň 18-nji fewralynda Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan okuw sapagy guraldy. Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalan okuw sapagyna Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri, şeýle hem bu mekdebiň okuwçylary gatnaşdylar....

19.02.21

 “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip atlandyrylan 2021-nji ýyl turubaşdan şatlykly wakalara, toýdur baýramlara beslenýär. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň uly dabaralara beslenjek ýylynda garşy alýan her günümiz şatlykly wakalardan doly. Ýylyň bu ajaýyp şygary ýurdumyzyň Bitaraplyk derejesiniň, hormatly Prezidentimiziň...

18.02.21

 Сегодня один из самых значимых дней в моей жизни. Меня удостоили большой чести – мне вручён диплом Министерства иностранных дел Туркменистана за вклад в реализацию в жизнь внешней политики нашей Родины. Это важное в моей жизни событие произошло в национальный праздник - День дипломатического работника Туркменистана, в торжественной обстановке.

18.02.21