Habarlar

 2021-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda sanly ulgam arkaly hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 202...

03.03.21

 Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda dünýä edebiýatynyň altyn sahypalaryny özüniň taryhy eserleri, nowellalary, şeýle-de goşgudyr poemalary bilen bezeýän şahyrlar, ýazyjylar  – edebiýat äleminiň ussatlary sanardan kän. Ylmy maglumatlara  görä, dünýäde 150-200 müňe golaý ýazyjynyň bardygy we olaryň ýiti galamynyň astyndan ýüzlerçe dillerde çeper, taryhy eser...

03.03.21

 2021-nji ýylyň  2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýew bilen  Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oralyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

 Duşuşykda  goňşy...

02.03.21

 Ýaz paslynyň ilkinji günleri gözelligi we näzikligi alamatlandyrýan Halkara zenanlar gününe gabat gelýär. Ine, şeýle ajaýyp baýramçylyk mynasybetli 2021-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň pul sowgatlary gowşuryldy we döredijilik duşuşygy geçirildi. Institutyň jemgyýetçi...

02.03.21

 Ulag diplomatiýasy Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Ulag diplomatiýasy” u...

01.03.21

 2021-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw studiýasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly institutyň professor mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň hem-de ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretarynyň, ýurdumyzyň Fransiýa Respublikasyndaky, Şweýsariýa Konfederasi...

01.03.21

 2021-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň çägindäki bagy-bossanlykda ýowar geçirildi. Ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilen ýowara bu ýokary okuw mekdebiniň talyplary işjeň gatnaşdylar.

 Gyş paslynyň soňky aýynyň güneşli bolmagy bu...

27.02.21

 2021-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary üçin halypa-şägirtlik ýörelgesi esasynda amaly sapak geçirildi. Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy tarapyndan guralyp, hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatna...

27.02.21

 2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler jaýynda Halkara  ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti bilen bilelikde tebigy we takyk ylmy ugurlary boýunça ylmy seminar geçirildi. Seminara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary w...

26.02.21

 26-njy fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň we Ýaşlar baýraklarynyň eýesi Gurbannazar Ezizowyň doglan güni, şeýle hem Çagalaryň teleradio ýaýlymlarynyň Halkara güni mynasybeti döredijilik duşuşygy geçirildi. Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýe...

26.02.21