Habarlar

 2021-nji ýylyň 17-18-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 13 ýyllygyna bagyşlanyp, sergi we maslahat geçirildi. Sergide 170 kompaniýa öz önümlerini we hyzmatlaryny görkezdiler. Olaryň arasynda oba hojalygy, gurluşyk, söwda, bilim, ýokary tehlogoliýalar ulgamy, şeýle hem senagat we azyk ön...

17.03.21

 Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky sport mekdeplerinde  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda gurnalýan okuw sapaklarynyň nobatdaky t...

17.03.21

 2021-nji ýylyň 17-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwl...

17.03.21

 2021-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler minstrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Garaşsyz  döwletleriň  arkalaşygyna girýän döwletlerde 2021-nji ýylyň “Binagärlik we gurluşyk” ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan gurnalan bu maslahata ýoka...

15.03.21

 2021-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de “Türkmenistan Sport” teleýaýlymynyň bilelikde gurnamaklarynda “Bitaraplyk. Parahatçylyk. Sport” atly “tegelek stol...

15.03.21

 2021-nji ýylyň 15-nji martyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda täze media, sanly žurnalistika we media sowatlylygy boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde žurnalistika ugry boýunça bilim berýän professor-mugallymlar üçin wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapaklary geçirilip başlandy. 15-19-njy mart aralygynda geçirilýän...

15.03.21

 Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky sport mekdeplerinde  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda gurnalýan okuw sapaklarynyň nobatdaky t...

15.03.21

 2021-nji ýylyň 13-nji martynda şu ýylyň 6-12-nji sentýabry we 13-17-nji oktýabry aralygynda Aşgabat şäherinde degişlilikde geçiriljek Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyna hem-de Welotrek boýunça dünýä çempionatyna talyplaryň meýletinçiler hökmünde gatnaşmaklaryna bagyşlanyp ýurt derejesinde onlaýn okuw sapagy guraldy. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň g...

13.03.21

 2021-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  dünýä çempiony Ýulduz Jumabaýewanyň sportuň agyr atletika görnüşi boýunça gazanan üstünligi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa institutymyzyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

&nb...

13.03.21

 2021-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda nemes dilini daşary ýurt dili hökmünde öwretmeklige bagyşlanan sanly ulgam arkaly usuly maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň hem-de S.Seýdi adyndaky Türkmen...

13.03.21