Habarlar

 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp abadançylyk işleri geçirildi. Bu abadançylyk işlerine institutymyzyň professor-mugallymlary we talyplary işjeň gatnaşdylar. Olar ir säher bilen paýtagtymyzyň Andalyp köçesiniň ugrunda ýerleşýän “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” seýilgähinde arassaçylyk işleri bilen meşgullandylar.

<...
01.04.21

 2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly halkara forumy geçirildi. Dünýäniň 18 ýurdundan 77 ylmy işgäriň gatnaşmagy meýilleşdirilen bu forum sanly wideoaragatnaşyk arkaly alnyp baryldy.

 Halkar...

31.03.21

 2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

31.03.21

 2021-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli «Merjen şäher – Aşgabat» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky  Baş arhiw müdirliginiň hünärmenleri, Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew, insti...

30.03.21

 2021-nji ýylyň 30-nji martynda Germaniýanyň iri maliýe konsernleriniň biri bolan “Commerzbank AG” bankynyň makro ykdysadyýet we energetika boýunça bilermenleri sanly wideoaragatnaşyk arkaly Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş üniwersitetiniň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmen döwlet maliýe institutynyň, Türkmenistanyň...

30.03.21

 2021-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanda we daşary...

29.03.21

 2021-nji ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda amaly sapak geçirildi.  Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy tarapyndan guralyp, Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-3-nji ýyl talyplary gatnaşan bu sapagy “Ashgabat Innovative” habarlar web saýtynyň wekili, Türkmenistanyň Senagatçyla...

27.03.21

 2021-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylmagy we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” ylmy gurnagynyň “Muhammet Baýram han Türkm...

25.03.21

 2021-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň N. P. Ogarýow adyndaky milli barlag Mordowa döwlet uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň, professor- mugallymlarynyň, iki ýurduň diplomatlarynyň gatnaşmaklarynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk we talyplar üçin okuw sapagy geçirild...

25.03.21

 2021-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

24.03.21