Habarlar

  23-nji Ýanwarda Bütündünýä hat-ýazuw güni (National Handwriting Day) bellenip geçilýär. Bu bolsa her bir adamzadyň durmuşynda hat-ýazuwyň nähili zerurdygyny tassyklaýar. Ähli adamlar öz hat-ýazuwy bilen gutlag sözleri, hoşallyklaryny bildirip owadan ýazuwly hatlaryny ýakynlaryna ýollap bilýärler. Bu bolsa entägem hat-ýazuwyň bardynygy, şeýle hatlary alan adam...

23.01.21

 2020-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Baş Prokuraturasynyň hem-de Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň wekilleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa institutyň professor – mugallymlary we Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary  gatnaşdylar.

23.01.21

Bilim – üstünligiň gözbaşy. Döredijiligiň ylham çeşmesi. Edil giň dünýä ýaly, bilimiň-ylmyň çygry hem örän giňdir. Onuň belli bir basgançagyna ýetip, özüňi beýik adam hasaplamak bolmaz. Bilim tükeniksiz umman mysalydyr.

2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kara...

23.01.21

 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş maksatlarynyň Gün tertibini durmuşa geçirmek hem-de degişli ylmy-usuly işleriň alyp barylmagyny üpjün etmek maksady bilen...

22.01.21

 2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Aşgabatda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Reşid Meredowyň gatnaşmagynda möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň - Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, “Akina-Andhoý” beketleriniň aralygynda 30 kilometrlik demir ýolunyň, şeýle hem iki ugur - Ymamnazar...

21.01.21

  2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek, şeýle hem, žurnalistika babatda halypa-şägirt ýoluny ösdürm...

21.01.21

   2021-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda ata Watanymyza gadam basan Täze – 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata institutyň professor mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdyl...

19.01.21

   2021-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň, ilkinji Zenanlar guramasynyň, Demokratik partiýasynyň ilkinji partiýa guramasynyň, Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň agzalarynyň gatnaşma...

19.01.21

  «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda täze başlangyçlar bilen ýurdumyz ösüşleriň aýdyň ýoluna barýar. Şol ösüşler ylym-bilim we döredijilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, bu ulgamyň merkezlerine ylmy-tehniki täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen has-da tapawutlanýar. Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimediýa ulgamlar...

12.01.21

Ýurdumyzda ýaş nesliň maglumat tehnologiýalary bilen işlemek başarnyklaryny döwrebap kämilleşdirmek üns merkezinde. Dünýäniň ösen döwletleri bilen deň gadam urýan milli bilim ulgamy ýaş nesliň “Maglumatlar asyry” diýlip atlandyrylýan üçünji müňýyllykda sanly tehnologiýalardan peýdalanmagynyňň, jemgyýetiň aň-bilim we tehnologik taýdan kämilligini üpjün etmegiň mynasy...

07.12.20