Habarlar

 2020-nji ýylyň 16-njy dekabryndan 29-njy dekabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnasyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymlary Gülälek Çopanowa, Tylla Babaýewa we Altyn Hydyrowa “Rus dilini daşary ýurt dili hökmünde okatmagyň ugurlary” atly tema boýunça ýörite hünär kämilleşdiriş meýilnamasy boýunça onlaýn görn...

30.01.21

  2021-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak» ýylynyň başlanmagy mynasybetli dabara geçirildi. Dabara ýurdumyzdaky daşary ýurt diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň işgärleri, ýurdumyzda işleýän daşary ýurt habarçylary, gaze...

30.01.21

 2021-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri (S.Rahimow, M.Hojamyradow) tassyklanan okuw meýilnamasyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik mekdebiniň okuwçylarynyň gatnaşmagynda okuw sapagyny geçirdiler. Sapagyň dowamynda DÖM-niň ýaş ilçileri Durnukly ösüş maksatlary we olaryň arabaglanyşygy bara...

29.01.21

  2021-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyp ýaşlaryň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly we peýdaly geçirmek maksady bilen işlenip taýýarlanan meýilnamanyň çäklerinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň kinofotofono resminamalarynyň Merkezi döwlet arhiwin...

28.01.21

   2021-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor-mugallymlary Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy we Arkadag Prezidentimiziň başlangyjy bilen döredilen Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň ýanyndaky...

28.01.21

 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň arasynda «2021-nji ýyl – Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» atly onlaýn görnüşinde «tegelek stol» maslahaty geçirildi. Bu onlaýn maslahatyna Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyn...

27.01.21

   2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talylaryň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen ýurdumyzyň Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň döredijilik işgärleriniň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi. Oňa institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary hem-de Halkara žurnalistik...

27.01.21

  2021-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly we täsirli geçirmek maksady bilen paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň döredijilik işgärleriniň gatnaşmaklarynda...

26.01.21

  2021-nji ýylyň  25-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek, şeýle hem žurnalistleriň döwrebap sanly foto kameralardan, kompýuterlerden, dizaýn işlerinden oňat baş çykarmagy, žurnalistika babatda ha...

26.01.21

  2020-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen hytaý dili dersi boýunça açyk internet olimpiadasynda hytaý dili (II dereje) boýunça III orna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gat...

25.01.21