Habarlar

2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň ulag strategiýasyny  durmuşa geçirmegiň sebit we dünýä ykdysadyýetindäki ähmiýeti” barada Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi.

Bu okuw sapagynda Türkmenistany...

22.04.22

Hemmämiziň bilşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni her ýylyň 18-nji maýynda dabaraly bellenilip geçilýär. 2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: Täze...

22.04.22

2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Açyk gapylar» güni mynasybetli ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary, şeýle hem esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we institutymyzda okamaga isleg bildirýän raýatlary üçin tanyşdyrylyş çäresi guraldy.  Bu çäräniň çäginde institutda zähmet ç...

22.04.22

2022-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň gurnamagynda ulag diplomatiýasy boýunça okuw maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar institutynyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gat...

21.04.22

2022-nji ýylyň 19-20-nji apreli aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Durmuş Geňeşiniň (ECOSOC) we Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň gurnamagynda halkara Ýaşlar forumy onlaýn arkaly geçirilýär. Bu ýokary derejeli duşuşyga Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty, Bilim, Maliýe we ykdysadyýet, Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak...

20.04.22

2022-nji ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýa we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Korollygyndaky wekilhanasy tarapyndan ýörite webinar maslahaty geçirildi.

Maslahatyň dowamynda çykyş edenler Türkmenistanda...

19.04.22

2022-nji ýylyň 18-nji aprelinde TDIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkezi bilen Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň (ANKASAM) göni wideoaragatnaşyk arkaly iş duşuşygy geçirildi. Mejlisiň işine ANKASAM-yň başlygy Mehmet Seyfettin Erol we TDIM-iň HGI-nyň Strategik barlaglar boýunça ylmy merkeziniň başlygy Şiriýew Şi...

19.04.22

2022-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň gurnamagynda ulag diplomatiýasy boýunça göçme okuw sapagy «Beýik Ýüpek ýoly» hususy kärhanasynda geçirildi. Okuw sapagyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary in...

15.04.22

2022-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Açyk gapylar» güni mynasybetli Aşgabat şäherindäki 21-nji, 37-nji, 68-nji, 72-nji we 76-njy orta mekdepleriniň okuwçylary üçin ýokary okuw mekdebimiz bilen tanyşdyrylyş çäresi guraldy.

Çäräniň dowamynda mekdep okuwçylar...

15.04.22

2022-nji ýylyň aprel aýynyň 13-ne paýtagtymyzyň Söwda-senagat edarasynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli, ýurduň hususy pudagynyň gazananlaryny görkezýän ýokary derejedäki sergi öz işine başlady. Sergi merkezinde hususy pudagyň dürli ugurlary boýunça ýöriteleşen öňdebaryjy kompaniýalarynyň 200-e golaýyny...

14.04.22