Habarlar

  15-nji oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýetçilik guramalary tarapyndan “Edep bilen bagt tapylar” atly terbiýeçilik ähmiýetli duşuşyk geçirildi. Duşuşyga institutyň Zenanlar guramasynyň başlygy Almanar Ýazberdiýewa, institutyň şepagat uýasy Gülbegi Mämmetsähedowa, Aşgabat şäherinde ýerleşýän Kömekçi me...

07.12.20

Adamzat ylym öwrenmek bilen dünýä akyl ýetirip bilýär. Hiç bir adam ylym öwrenip onuň aňyrsyna çykan däldir. Ylym – bu ummasyz baýlykdyr. Ylym kämilligiň gözbaşydyr. Bu baýlyk ynsanyň dünýägaraýşyny giňeldýär. Ýer ýüzünde bolýan wakalara, hadysalara bolan garaýşyny ösdürýär. Şeýlelikde, gadym döwürlerden başlap häzirki wagta çenli birnäçe açyşlaryň ne...

07.12.20

BÄSLEŞIK GEÇIRILDI

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň guramagynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna mynasybetli  BMG-niň resmi dilleri bolan arap we hytaý dillerinde “Halkara gatnaşyklarynda daşary ýurt dilleriniň orny” atly prezentasiýa bäsleşigi ge...

07.12.20

4-nji dekabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Bitaraplyk syýasaty parahatçylygy döretmegiň sungatydyr” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi.

Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary...

07.12.20

2020-nji ýylyň 6-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Russiýa Federasiýasynyň we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýöriteleşdirilen uniwersitetleriniň syýasatçylary, ýolbaşçylary we mugallymlary bilen “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

Wideoşekilli geçirilen bu maslahat Türk...

07.12.20