Habarlar

   2021-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň, ilkinji Zenanlar guramasynyň, Demokratik partiýasynyň ilkinji partiýa guramasynyň, Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň agzalarynyň gatnaşma...

19.01.21

  2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Akina-Andhoý beketleriniň aralygynda uzynlygy 30 kilometr bolan demir ýolunyň açylyşyna, Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça uzynlygy 153 kilometr, güýjenmesi 500 kW bolan elektrik geçirijisiniň i...

16.01.21

  «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda täze başlangyçlar bilen ýurdumyz ösüşleriň aýdyň ýoluna barýar. Şol ösüşler ylym-bilim we döredijilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, bu ulgamyň merkezlerine ylmy-tehniki täzelikleriň ornaşdyrylmagy bilen has-da tapawutlanýar. Soňky ýyllarda iň täze kompýuter tehnologiýalary, multimediýa ulgamlar...

12.01.21

  2020-nji ýylyň 25-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Magtymguly adyndaky Ilkinji Ýaşlar guramasynyň gurnamagynda ýaramaz endikleri ýazgarýan, sagdyn durmuş ýörelgelerini beýan edýän hem-de öwüt-ündew häsiýetli, wideoşekilli  prezentasiýa taýýarlamak boýunça institutyň fakultetleriniň talyplarynyň a...

11.01.21

  2020–nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ýaponiýanyň Meiji uniwersitetiniň arasynda wideoşekilli “tegelek stol” maslahaty geçirildi. Maslahata Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň müdiri, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulgurban Sapargeldiýewna Ezim...

23.12.20

2020 – nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti Çary Geldiýewiç Nyýazow Horwatiýanyň Daşary we Ýewropa işler ministrliginiň  Diplomatik Akademiýasynyň diňleýjileri üçin  wideoşekilli okuw sapagyny geçirdi.  Türkmenist...

22.12.20

2020-nji ýylyň 18-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda saglygy goraýyş we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda “Hasapsyz uçan guş, gonalgasyny ýalňyşar” atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda lukman hem-de hukuk goraýjy edarasynyň w...

22.12.20

Ýurdumyzda ýaş nesliň maglumat tehnologiýalary bilen işlemek başarnyklaryny döwrebap kämilleşdirmek üns merkezinde. Dünýäniň ösen döwletleri bilen deň gadam urýan milli bilim ulgamy ýaş nesliň “Maglumatlar asyry” diýlip atlandyrylýan üçünji müňýyllykda sanly tehnologiýalardan peýdalanmagynyňň, jemgyýetiň aň-bilim we tehnologik taýdan kämilligini üpjün etmegiň mynasy...

07.12.20

2020-nji ýylyň 12-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda  Päkistanyň Daşary işler ministrliginiň Daşary işler gullugynyň akademiýasy we institutyň ýolbaşçylar toparynyň gatnaşmagynda, türkmen Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan onlaýn “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

07.12.20

2020-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasynda teleköpri arkaly “tegelek stol” maslahaty geçirildi.

Maslahat Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary in...

07.12.20