Habarlar

 Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýylyň 22-23-nji maýy aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň (ANKASAM) guramagynda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Ösüp barýan Aziýa geosyýasaty” atly halkara maslahaty geçirildi. Maslahata dünýä döwletleriniň birnäçesinden, abraýly halkara guramalaryndan professorlar, doktorlar, şeýle hem Türkmenis...

04.06.21

 Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly bilim derejesini has hem kämilleşdirmek maksady bilen 2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň ýene birine gatnaşmaga mümkinçilik döredildi. Bu onla...

03.06.21

 2021-nji ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly tema bagyşlanan, onlaýn görnüşde okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň çäginde gural...

03.06.21

 Häzirki wagtda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda welosiped sportunyň ösdürilmegine uly üns berilýär. Welosiped sporty beden we psihiki sagdynlygy, fiziki işjeňligi gowulandyrmagyň möhüm serişdesi bolup hyzmat edýär. Welosiped dünýäde iň köp ýaýran  ulag serişdesi hasaplanylýar. Munuň bilen baglanyşykly, Birleşen Milletler  Guramasynyň Ba...

03.06.21

 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 3-ine Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň garamagyndaky Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Hazar deňzi institutynyň we Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlarynyň 14-nji maksady bolan Durnukly ösüşiň bähbitleri üçin ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini go...

03.06.21

 2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde guralan dabaraly çärä gatnaşanlygyna bagyşlanyp, hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa institutymyzyň p...

03.06.21

 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 2-sine Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň garamagyndaky Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlarynyň 12-nji maksady bolan Jogapkärçilikli sarp edişlik we önümçilik boýunça okuw sapagy geç...

02.06.21

 2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Mejlisiniň kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň wekili R.Meredowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Suw diplomatiýasynyň hukuk binýady atly tema boýunça okuw sapagy geçirildi. R.Meredow öz çykyşynda Suw diplomatiýasynyň hukuk binýady, Türkmenis...

02.06.21

 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Dostluk ýatagy we onuň ähmiýeti“ atly tema bagyşlanyp, wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly onlaýn sapagy  geçirildi.  Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň çäginde guralan bu okuwa  T...

01.06.21

 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň «Mir» döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanmagyna hem-de Gahryman Arkadagymyzyň bu meşhur teleradiokompaniýasyna beren interwýusynyň halkaralaýyn ähmiýetine bagyşlanan ýörite okuw maslahaty geçirildi. Oňa m...

01.06.21