Habarlar

  2021-nji ýylyň  25-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek, şeýle hem žurnalistleriň döwrebap sanly foto kameralardan, kompýuterlerden, dizaýn işlerinden oňat baş çykarmagy, žurnalistika babatda ha...

26.01.21

  2020-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen hytaý dili dersi boýunça açyk internet olimpiadasynda hytaý dili (II dereje) boýunça III orna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gat...

25.01.21

  23-nji Ýanwarda Bütündünýä hat-ýazuw güni (National Handwriting Day) bellenip geçilýär. Bu bolsa her bir adamzadyň durmuşynda hat-ýazuwyň nähili zerurdygyny tassyklaýar. Ähli adamlar öz hat-ýazuwy bilen gutlag sözleri, hoşallyklaryny bildirip owadan ýazuwly hatlaryny ýakynlaryna ýollap bilýärler. Bu bolsa entägem hat-ýazuwyň bardynygy, şeýle hatlary alan adam...

23.01.21

 2020-nji ýylyň 22-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Baş Prokuraturasynyň hem-de Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň wekilleriniň gatnaşmaklarynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Oňa institutyň professor – mugallymlary we Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary  gatnaşdylar.

23.01.21

Bilim – üstünligiň gözbaşy. Döredijiligiň ylham çeşmesi. Edil giň dünýä ýaly, bilimiň-ylmyň çygry hem örän giňdir. Onuň belli bir basgançagyna ýetip, özüňi beýik adam hasaplamak bolmaz. Bilim tükeniksiz umman mysalydyr.

2018-nji ýylyň 3-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kara...

23.01.21

 2017-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi Hormatly Prezidentimiziň Kararyna laýyklykda, 2030-njy ýyla çenli Durnukly ösüş maksatlarynyň Gün tertibini durmuşa geçirmek hem-de degişli ylmy-usuly işleriň alyp barylmagyny üpjün etmek maksady bilen...

22.01.21

 2021-nji ýylyň 16-njy ýanwarynda Aşgabatda Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Reşid Meredowyň gatnaşmagynda möhüm düzümleýin desgalaryň üçüsiniň - Kerki (Türkmenistan) – Şibergan (Owganystan) ugry boýunça elektrik geçirijisiniň, “Akina-Andhoý” beketleriniň aralygynda 30 kilometrlik demir ýolunyň, şeýle hem iki ugur - Ymamnazar...

21.01.21

  2021-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek, şeýle hem, žurnalistika babatda halypa-şägirt ýoluny ösdürm...

21.01.21

   2021-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda ata Watanymyza gadam basan Täze – 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip atlandyrylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata institutyň professor mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdyl...

19.01.21

   2021-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Kärdeşler arkalaşyklarynyň ilkinji guramasynyň, ilkinji Zenanlar guramasynyň, Demokratik partiýasynyň ilkinji partiýa guramasynyň, Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasynyň agzalarynyň gatnaşma...

19.01.21