Habarlar

 2021-nji ýylyň 5-nji fewralynda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew bilen Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hiraýuki Ýamamoto bilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn syýasy, söwda-ykdysady...

05.02.21

2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň bilelikde gurnamagynda talyp ýaşlaryň arasynda wagyz-nesihat maslahaty geçirildi. Maslahat “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynan...

04.02.21

 2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini has-da täsirli geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň işgärleriniň gatnaşmagynda Halkara žurnalistikasy we Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetleriniň talyplary bi...

04.02.21

 2021-nji ýylyň 4-nji fewralynda DÖM-niň ýaş ilçileri Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik mekdebiniň okuwçylary bilen  “Durnukly ösüş maksatlary” atly okuw sapagyny geçirdiler. Sapagyň dowamynda DÖM-niň ýaş ilçileri Durnukly ösüş maksatlary we olaryň arabaglanyşygy barada çykyş etmek bilen, 7-nji maksada, ýagny “Amatly we arassa ene...

04.02.21

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ata Watanymyz Türkmenistanda ýaş nesilleriň ylymly-bilimli, sagdyn we ruhubelent watansöýüji ynsanlar bolup ýetişmekleri üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Olary ylym-bilime höweslendirmek, ylmy-tehniki ösüşiň gazanan iň täze innowasiýalaryna çalt uýgunlaşýan hünärmenle...

04.02.21

   2021-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly we täsirli geçirmek maksady bilen paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň döredijilik işgärleriniň gatnaşmaklarynda döredijili...

04.02.21

  2021-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda 2020-nji ýylyň 1-5-nji dekabry aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde geçirilen Hytaý dili boýunça internet olimpiýadasyna gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolan Halkara žurnalistikasy fakultetiniň III ýyl talyby Rüstem Gurbanow, I ýyl talyb...

01.02.21

 2021-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2020-nji ýyl «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» ýylynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde işjeň çykyş etmekde aýratyn tapawutlanan talyplary sylaglamak dabarasy geçirildi. Dabarada ýurdumyzy...

01.02.21

2021-nji ýylyň 1-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Çynar Täjiýewna Rüstemowanyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (UNESCO) işleri barada Türkmenist...

01.02.21

 2020-nji ýylyň 16-njy dekabryndan 29-njy dekabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnasyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymlary Gülälek Çopanowa, Tylla Babaýewa we Altyn Hydyrowa “Rus dilini daşary ýurt dili hökmünde okatmagyň ugurlary” atly tema boýunça ýörite hünär kämilleşdiriş meýilnamasy boýunça onlaýn görn...

30.01.21