Habarlar

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanda telekeçilik ulgamy ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň dürli önümçilik ulgamlarynda aýgytlaýjy orny eýeläp, döwletimiziň durnukly ösüşine öz goşandyny goşýar. Milli ykdysadyýetimiziň bu möhüm ulgamynyň işjeňleşmegi netijesinde täze iş orunlary döreýär, bäsdeşlige ukyply önümleriň görnüşleri we mukdary...

24.02.23

2023-nji ýylyň 21-22-nji fewralynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Bahreýn patyşalygyna resmi sapary boldy. Bu saparyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Muhammed bin Mubarak Al Halifa adyndaky Diplomatik bilimleri Akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekildi. Bu Ähtna...

23.02.23

2023-nji ýylyň 23-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziñ Bahreýn Patyşalygyna resmi saparynyñ jemleri boýunça maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew, professor mugallymlar hem-de talyp ýaşl...

23.02.23

2023-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň 1-nji ýyl talyplarynyň gatnaşmagynda “Let’s speak up” gurnagynyň açylyşy boldy. Gurnagyň açylyşy Iňlis dili hepdeliginiň çäklerinde bolmagy uly mana eýedir.

Talyplar ilki bilen gepleşik gurnagyň içki gurluşy, meýilnamas...

22.02.23

2023-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň «Ýaş ykdysatçylar» ylmy gurnagynyň 6-njy duşuşygy geçirildi. Oňa gurnagyň agzalary gatnaşyp, özleriniň alyp barýan ylmy işleri barada gürrüň berdiler. Şeýle-de Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň dosenti, teh...

22.02.23

2023-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Ulag diplomatiýasy» ugry boýunça  ýörite tassyklanan okuw meýilnamasyna laýyklykda “Trans-Ýewropa Ulag-aragatnaşyk tory (Trans-European Transport Network (TEN-T), Ýewropa we Aziýany birleşdirmek boýunça ÝB strategiýasy (EU Strategic on connecting Europe and...

22.02.23

2023-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dominikan Respublikasynyň Türkmenistana täze bellenen Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri – Ankara şäheri) Elwis Antonio Alam Loran bilen duşuşyk geçirildi. Oňa Milli diplomatiýanyň ýokary okuw mekdebiniň professor mugallymlary we talyp ýaş...

22.02.23

2023-nji ýylyň 22-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýörite okuw sapagy geçirildi. Milli diplomatiýanyň ýokary okuw mekdebiniň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň müdiri, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, taryh ylymlarynyň doktory, professor, Türkmenistanyň ussat diplomaty, Adatdan daşary we Doly...

22.02.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiziň parahatsöýüjilikli daşary-syýasy strategiýasy üstünlikli amala aşyrylýar. Watanymyzyň sebit we halkara abraýy yzygiderli ösýär we barha berkeýär. Türkmenistan häzirki wagtda 150-den gowrak döwletler bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy. Ine, şeýle dostluk-doganlyk gatnaşyklarynyň yzygid...

22.02.23

2023-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Iňlis dili hepdeligi başlandy. Geçirilýän ders hepdeliginiň esasy maksady talyplaryň daşary ýurt dilini öwrenmäge bolan islegini we höwesini ýokarlandyrmakdan, dünýägaraýşyny giňeltmekden, medeni derejesini ýokarlandyrmakdan, aň-bilim we döredijilik işjeňlig...

22.02.23