Habarlar

2022-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Ömrümiň manysy” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institut...

03.05.22

2022-nji ýylyň 27-30-njy apreli aralygynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde matematika dersi boýunça ikinji Açyk halkara olimpiadasy (OMOUS-2022) geçirildi. Oňa jemi 42 ýurtdan düzülen toparlar boýunça 700-den gowrak ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar.

Açyk halkara olimpiadasyna Türkmenistanyň D...

03.05.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şäheriň arassaçylygyny saklamak maksady bilen, 2022-nji ýylyň 30-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary ýokary okuw jaýynyň çäginde degişli ar...

30.04.22

2022-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wagyz-nesihat we terbiýeçilik işiniň meýilnamasyna laýyklykda guralan bu çärä institutyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Wagyz-nesi...

29.04.22

2022-nji ýylyň 27-nji aprelinde «SalamNews» internet saýtynyň guramagynda talyp ýaşlaryň arasynda «Ýaşlar — jemgyýetiň güli, ýaşlyk — ömrüň bahary» atly döredijilik bäsleşiginiň jemleri jemlendi. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaş nesilleriň zehinlerini ýüze çykarmak we olaryň döredijilik başar...

28.04.22

2022-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Sagdyn ojak – sagdyn jemgyýet” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wagyz-nesihat we terbiýeçilik işiniň meýilnamasyna laýyklykda guralan bu çärä institutyň professor-mugallymlary we talyp gelin-gyzlary gatnaşdylar.

...
27.04.22

2022-nji ýylyň 26-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahan döwlet uniwersitetiniň hyzmatdaşlygynda Hazarýaka ýurtlarynyň halkara ýaşlar guramalarynyň daşary ýurtly talyplar birleşiginiň Astrahan bölüminiň gatnaşmagynda göni wideo aragatnaşyklar arkaly teleköpri duşuşygy geçirildi. Onl...

26.04.22

2022-nji ýylyň 25-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli duşuşyk  geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekilleri, “Ýaş ykdysat...

25.04.22

2022-nji yylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagyny Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi Kakajan Mommadow alyp bardy.

Ilçi sapakda diplomatiýada we halkara gatnaşyklarynda dil bi...

23.04.22

2022-nji ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Dünýäniň ykrar edilen liderleri” temasy boýunça Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda okuw sapagy geçirildi.

Bu okuw sapagynda institutyň Dünýä dilleri kafedrasynyň mugallymy Maýa Çaryýewa gatnaşyjylara...

22.04.22