Habarlar

 2021-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň guramagynda Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň talyplary nazaryýetde alan bilimlerini tejribelikde berkitmeklik maksady bilen, ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan “Muhammet-Balkan” hojalyk...

07.06.21

 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky ilçisi Ýazmyrat Serýaýew “Ýewropa ýurtlarynyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň aýratynlygy” mowzugy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçir...

05.06.21

 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli “Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy” atly ylmy-okuw maslahaty geçirildi. Oňa institutymyzyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar. Maslahaty ýokary okuw mekdebimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymla...

05.06.21

 Ýer şary biziň umumy öýümizdir. Şoňa görä-de, geljegimiz hakdaky alada hökmünde Ýer  şary we daşky gurşaw hakda alada etmelidiris. Arzuwlarymyzyň hasyl bolmagy üçin ilki bilen daş-töweregimizi gurşap alan tebigatymyzy gözelleşdirmelidiris, bilelikde işläp, öz töweregimizde ekologik taýdan arassa dünýäni döretmelidiris. Biz uly ekologik ähmiýetli  çärelere işjeň gat...

05.06.21

 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda “Zenan kalby” žurnalynyň redaksiýasynda şu ýylyň 9-njy fewralynda hormatly Prezidentimiziň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren maslahatynda beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň gur...

04.06.21

 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler  ministirliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  ýurdumyzyň Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň döredijilik işgärleriniň gatnaşmagynda talyplaryň medeniýetli dynç almaklary üçin  gülki agşamy dabarasy geçirildi. Oňa institutymyzyň talyp ýaşlary we mugallymlary gatnaşdylar.

04.06.21

2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasyndaky oba hojalygy we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary” atly tema bagyşlanan onlaýn görnüşde okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn...

04.06.21

 Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýylyň 22-23-nji maýy aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň (ANKASAM) guramagynda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Ösüp barýan Aziýa geosyýasaty” atly halkara maslahaty geçirildi. Maslahata dünýä döwletleriniň birnäçesinden, abraýly halkara guramalaryndan professorlar, doktorlar, şeýle hem Türkmenis...

04.06.21

 Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly bilim derejesini has hem kämilleşdirmek maksady bilen 2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň ýene birine gatnaşmaga mümkinçilik döredildi. Bu onla...

03.06.21

 2021-nji ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly tema bagyşlanan, onlaýn görnüşde okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň çäginde gural...

03.06.21