Habarlar

2021-nji ýylyň 10-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda  Hoşallyk maslahaty geçirildi. Maslahata institutyň professsor-mugallymlary gatnaşdylar. Maslahat hormatly Prezidentimiziň 2021-nji ýylyň 9-njy fewralynda wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatyndan gelip çykýan  Garaşsyz, he...

11.02.21

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew bilen Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hiroýuki Ýamamotonyň arasynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi.

 Gepleşigiň dowamynda taraplar syýasy, söwda,...

11.02.21
 9-njy fewralda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň daşary syýasatynda geçen 2020-nji ýylyň dowamynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Bu iş maslahatyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow we onuň orunbasarlary hem-de M...
11.02.21

  Nowadays oceans, seas, and marine resources face the threats of marine and nutrient pollution, resource depletion and climate change, all of which are caused primarily by human actions. These threats place further pressure on environmental systems, like natural infrastructure and biodiversity, as well as creating global social and economic problems, like health, s...

10.02.21

  From 9th February to the 10th February 10, 2021 online course was organized by jointly offices – Embassy of Turkmenistan to the Islamic Republic of Pakistan and Centre for Global and Strategic Studies (CGSS) of Pakistan. During this course Senior Lecturer of the Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan gave a lecture...

10.02.21

 Durnukly ykdysady ösüşi gazanmak maksady bilen döwlet tarapyndan önümçilik goruny giňeltmeklige we hususyýetçilik pudagyny has giňden çekmeklige mümkinçilik berýän birnäçe maksatnamalar işlenilip taýýarlanyldy. Muňa mysal edip, döwletiň bazar gatnaşyklaryna meýilnamalaýyn geçişiň amala aşyrylmagy 10.02.21

   2021-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň bilim edaralarynyň 2020-2021-nji okuw ýylynyň II ýarymynyň başlanmagy mynasybetli «Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýen at bilen ilkinji okuw sapaklary başlandy. Parahatçylyk we ynanyşmak, agzybirlik we dost-doganlyk, h...

09.02.21

 2011-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda UNESCO-nyň Baş konferensiýasy 13-nji fewraly Bütindünýä radio güni diýip yglan etdi. 1946-njy ýylyň 13-nji fewralynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan BMG-niň radiosy döredilipdi. 2013-nji ýylyň 14-nji ýanwarynda BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan bu sene resmi ýagdaýda makullanyldy we BMG-niň Baş Assambleýasynyň 67-nji...

08.02.21

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň özgerişlerden doly menzillerine özboluşly röwüş çaýýan “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylyna gadam basan ilkinji günlermiz uly üstünliklere, täze başlangyçlara beslenip gelýär.

  Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň ösüşine uly goşant goşan, özüniň ussat...

08.02.21

   2021-nji ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek, şeýle hem zyýanly endiklerden gaça durmak we sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi wagyz etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýetçilik guramalarynyň, Türk...

06.02.21