Habarlar

 2021-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň pandemiýa döwründäki alyp baran daşary syýasaty» atly tema bagyşlanan, onlaýn görnüşde okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýy...

12.06.21

 2021-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Rejepowyň çykyş etmeginde  wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyna Halkara gatnaşyklary institutyny...

11.06.21

 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine gezelenç etdiler. Gezelenjiň dowamynda talyplar Döwlet muzeýini...

10.06.21

 2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmet Gurbanow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň daşary işler ministrligi t...

10.06.21

 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ylymlar güni mynasybetli “Ýaşlar we ylmy-tehniki kuwwatyň innowasion ösüşi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Halkara gatnaşyklary institutynyň we beýleki ýokary okuw mekdepleriniň professor- mugallymlary, talyp ýaşlar, şeýle-de Türkmenistanyň...

09.06.21

 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Kömekow “Rim hukugy we onuň diplomatiýa täsiri” mowzugy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler mi...

09.06.21

 2021-nji ýylyň 8-25-nji iýuny aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň uly mugallymy P.Çaryýew  Hytaý Halk Respublikasynyň  Söwda ministrligi tarapyndan gurnalýan Rus dilinde gepleýän ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň rektorlarynyň wideoaragatnaşyk arkaly &...

09.06.21

 Her ýylyň 9-njy iýunynda Bütindünýä akkreditasiýa güni giňden bellenilýär. Bu bütindünýä güni halkara akkreditasiýa guramalarynyň - Halkara Laboratoriýalaryň Akkreditasiýasynyň Hyzmatdaşlygynyň (ILAC) we Halkara Akkreditasiýa Forumynyň (IAF) başlangyjy boýunça ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda akkreditasiýanyň ähmiýetini köpçülige ýetirmek, wagy...

08.06.21

 2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly bilim derejelerini has hem kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň nobatdaky okuwy geçirildi. Onda Türkmenist...

08.06.21

 2021-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi  Döwletmyrat Muratow "Türkmenistanyň we Gruziýanyň arasyndaky ulag we ykdysady ugurlarda hyzmatdaşlyk" mowzugy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu ok...

07.06.21