Habarlar

 Ýaz paslynyň ilkinji günleri gözelligi we näzikligi alamatlandyrýan Halkara zenanlar gününe gabat gelýär. Ine, şeýle ajaýyp baýramçylyk mynasybetli 2021-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň pul sowgatlary gowşuryldy we döredijilik duşuşygy geçirildi. Institutyň jemgyýetçi...

02.03.21

 Ulag diplomatiýasy Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Ulag diplomatiýasy” u...

01.03.21

 2021-nji ýylyň 1-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw studiýasynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly institutyň professor mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň hem-de ÝUNESKO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretarynyň, ýurdumyzyň Fransiýa Respublikasyndaky, Şweýsariýa Konfederasi...

01.03.21

 2021-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň çägindäki bagy-bossanlykda ýowar geçirildi. Ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilen ýowara bu ýokary okuw mekdebiniň talyplary işjeň gatnaşdylar.

 Gyş paslynyň soňky aýynyň güneşli bolmagy bu...

27.02.21

 2021-nji ýylyň 27-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary üçin halypa-şägirtlik ýörelgesi esasynda amaly sapak geçirildi. Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy tarapyndan guralyp, hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatna...

27.02.21

 2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler jaýynda Halkara  ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti bilen bilelikde tebigy we takyk ylmy ugurlary boýunça ylmy seminar geçirildi. Seminara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary w...

26.02.21

 26-njy fewralda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň we Ýaşlar baýraklarynyň eýesi Gurbannazar Ezizowyň doglan güni, şeýle hem Çagalaryň teleradio ýaýlymlarynyň Halkara güni mynasybeti döredijilik duşuşygy geçirildi. Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýe...

26.02.21

 2021-nji ýylyň 26-njy fewralynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Baş konsullygynyň gurnamagynda Stambul uniwersitetiniň Jerrahpaşa ýokary okuw mekdebinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli ylmy maslahat we Türkmenistanyň Prezidentiniň çuňňur paýhasyndan dörän «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» atly kitabynyň türk dilindäki nusg...

26.02.21

 Ynsan durmuşy bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýan teleradioýaýlymlary çagalaryň dünýäsine hem öz täsirini ýetirýär. Kiçijek çagajyklar telewizorda görkezilýän multifilimlere tomaşa edip, dil baýlygyny ösdürýär, täze dilleri öwrenip bilýär. Mundan başga-da olaryň hereketlerini öwrenýärler we gaýtalaýarlar. Şeýlelikde telewideniýe çagalaryň dünýäsinde uly ähmýete eýe bo...

25.02.21

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-njy ýylyň 24-nji fewralynda hukuk kadalarynyň düzgünleriniň berjaý edilmegi, şeýle hem zyýanly endiklerden gaça durmagy we sagdyn durmuş ýörelgelerine eýermegi wagyz-nesihat etmek maksady bilen Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimliginiň, Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap Kazyý...

24.02.21