Habarlar

 2021-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Žurnalistika bilen edebi döredijiligiň ýakynlygy» atly okuw maslahaty geçirildi. Institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasy tarapyndan guralan maslahata bu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary we “Ýaş ykdysatçylar”, “Ýaş žurnalistler” ylmy gurnaklaryn...

17.06.21

 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda institutyň sanly bilim portaly arkaly Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren “Döwlet guşy” romany boýunça çeper okaýyş bäsleşigi onlaýn test sowalnamasy arkaly geçirildi. Bäsleşik 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda tassyklanan “Asyrlaryň dowamynda çuňňur many-mazmuna eýe bolan hem-de şu günlerimize gelip ýeten milli ýörelgeleri...

17.06.21

 2021-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Garajaýew Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalan okuwlaryň bu nobatdaky onlaý...

17.06.21

 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Muhammetniýaz Maşalow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideo aragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onlaýn sapaklaryn...

16.06.21

 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  “Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk”  atly tema bagyşlanyp wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly onlaýn okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn onlaý...

16.06.21

 2021-nji ýylyň 16-nji iýunynda  Türkmenistanyň Daşary işler minstrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň teleke...

16.06.21

 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uçurymlarynyň baýramçylyk dabarasy geçdi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri hem-de professor-mugallymlar bilen birlikde, uçurym talyplaryň ene-atalary hem gatnaşdylar.  Bu baýramçylyk dabarasyny açmak üçin Halkara gatnaşyklary instituty...

16.06.21

 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda “Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligi bilen 2021-nji ýylda ýerine ýetirilmegi göz öňünde tutulýan çäreleriň meýilnamasynyň” çäklerinde Bütindünýä bosgunlar güni mynasybetli Bosgunlaryň hukuklary we BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdi...

16.06.21

 Dünýäde parahatçylygy goramak babatda BMG uly tagallalary edýär. Şeýle-de bolsa käbir ýurtlarda döreýän kyn ýagdaýlar sebäpli adamlar ata-babasy ýaşap gelen öýlerini taşlap başga ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaýlary aradan aýyrmak, şeýle hem başga ýurtlara göçüp baran bosgunlaryň hukuklaryny goramak her bir halkyň ynasanperwerlik borjy bolup durýar.

...
15.06.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw usulyýet merkezinde «Ulag...

15.06.21