Habarlar

 2020-nji ýylyň  10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruiz Alonso, Ilçiniň orunbasary Renato Wrobel we wekilhananyň işgäri Näzik Öwlýakulowanyň gatnaşmagynda institutyň talyplary we mugallymlary bilen duşuşyk geçirildi.

 ...

10.03.21

2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” ylmy gurnagynyň guramagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli “Dünýäniň bar görki – enedir, ene!” atly dürli dillerde çeper okaýyş bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşige institutyň Halkara hukugy fakultetiniň talyp gyzlary i...

09.03.21

 2021-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň  hem-de Halkara Ynsanperwer  ylymlary we ösüş uniwersitetiniň arasynda gender deňligi boýunça ikitaraplaýyn tejribeleri paýlaşmaga gönükdirilen  onlaýn okuw sapagy geçirildi. Oňa iki ýokary okuw mekdebiniň professor mugallymlary we talyplar...

09.03.21

 2021-nji ýylyň 6-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Ol Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi, Türkmenistanyň Baş prokuraturasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tara...

06.03.21

 2021-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli ýokary okuw mekdepleriniň arasynda her ýyl geçirilýän “Talyp gözeli” bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy. Oňa Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Zenanlar birleşiginiň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleri we institutym...

06.03.21

 Milli senenamamyzda aýratyn orny eýeleýän “8-nji Mart – Halkara zenanlar güni” ýurdumyzda döwlet derejesinde giňden bellenilip, merdana halkymyzy, ozaly bilen täze maksatlara, beýik işlere ruhlandyrýar, nesillerimizde milli buýsanjy, ynsanperwerligiň belent häsiýetlerini terbiýeleýär.

 Ine, «Türkmenistan — parahatçyl...

06.03.21

 2021-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli sportuň gandbol görnüşi boýunça fakultetara ýaryş geçirildi. Ýokary okuw mekdebimiziň Kärdeşler Arkalaşygy we ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan “Sagdynlyk we bagtyýarlyk” şygary astynda guralan bäs...

05.03.21

 2021-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda sanly ulgam arkaly hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 202...

03.03.21

 Bilşimiz ýaly, häzirki wagtda dünýä edebiýatynyň altyn sahypalaryny özüniň taryhy eserleri, nowellalary, şeýle-de goşgudyr poemalary bilen bezeýän şahyrlar, ýazyjylar  – edebiýat äleminiň ussatlary sanardan kän. Ylmy maglumatlara  görä, dünýäde 150-200 müňe golaý ýazyjynyň bardygy we olaryň ýiti galamynyň astyndan ýüzlerçe dillerde çeper, taryhy eser...

03.03.21

 2021-nji ýylyň  2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory J.Gurbangeldiýew bilen  Türkiýe Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Togan Oralyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

 Duşuşykda  goňşy...

02.03.21