Habarlar

30-njy iýulda bütin dünýäde möhüm şanly sene — Halkara dostluk güni bellenýär. Bu halkara güni bellemek başlangyjy Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasyna (ÝUNESKO) degişlidir.

2011-nji ýylyň 27-nji aprelinde BMG-niň Baş Assambleýasy 65-nji mejlisinde 65/275 belgili Rezolýusiýasy bilen 30-njy...

30.07.21

Soňky 13 ýylyň dowamynda Bütindünýä gepatit keseline garşy göreş bileleşiginiň öňe sürmegi bilen we Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy (BSSG) tarapyndan tassyklanan gepatit keseline garşy Bütindünýä göreş güni her ýyl bellenilip geçirilýär. Bu senäniň bellenilip geçirilmeginiň baş maksady gepatitiň dürli görnüşleriniň adam saglygyna ýetirýän zyýanly täsirleri barad...

28.07.21

"Bir göçümi, iki göçümi däl-de tutuş meýilnamany gözle."

Znosko-Borowskiý

20-nji iýul - 1924-nji ýylda Halkara şahmat federasiýasynyň esaslandyrylan güni hökmünde taryha girip, şol gün bütin dünýäde Halkara küşt güni bellenilýär. 1861-nji ýylda berk düzgünleri bolan oýnuň wagt ulgamy d...

28.07.21

    Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan parahatsöýüjilikli daşary  syýasatyň we diplomatiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir. Türkmenistanyň dostlukly hyzmatdaş döwletleriniň biri hem Hindistan Res...

22.07.21

     BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi (UNRCCA) 2021-nji ýylyň 14-16-njy iýuly aralygynda Merkezi Aziýanyň we Owganystanyň ýaş hünärmen diplomatlary üçin onlaýn okuw sapaklaryny gurady. Bu çäre merkeziň esasy ileri tutulýan ugurlaryndan biri hökmünde hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklarda öňüni alyş diplomatiýasynyň ö...

16.07.21

     Her ýylyň 15-nji iýulynda dünýä jemgyýetçiligi Birleşen Milletler Guramasynyň başlangyjy esasynda 2014-nji ýylda ýaşlaryň başarnyklaryny ösdürmäge, olaryň durmuş-ykdysady şertlerini gowulandyrmaga maýa goýmagyň ähmiýetine düşünmek maksady bilen döredilen Bütindünýä başarnyklar gününi giňden belleýär. Bu sene ýaşlara tehniki we hünär okuwlaryny öz...

14.07.21

     Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Berkararlyk etrap häkimliginiň, Berkararlyk etrap Kazyýetiniň, Berkararlyk etrap polisiýa bölüminiň we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýaşlaryň ruhubelentlik ýörelgeleri esasynda terbiýelenmäge bagyşlanan wagyz-nesihat çär...

14.07.21

2021-nji ýylyň 8-nji iýulynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň Pedagogika we psihologiýa kafedrasynyň halypa mugallymlarynyň alyp barmagynda wideoaragatnaşyk arkaly onlaýn umumy sapagy geçirildi. Sapaga ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň birnäçesinden ýaş mugallymlar gatnaşdylar. Okuw sapagynyň ilkinji sagadynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet...

08.07.21

2021-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň Diplomatik gullugy üçin administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezinde “Diplomatik poçta we hat alşygy” we “Iş dolandyryjylyk” ugurlaryndan gysga wagtlaýyn okuwy tamamlan diňleýjilere degişli şahadatnamalary  gowşuryş dabaras...

08.07.21

1776-njy ýylyň 4-nji iýulynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndan garaşsyzlygyny yglan edip, Garaşsyzlyk Jarnamasyny kabul eden günüdir.  Her ýylyň 4-nji iýulynda bellenilýän Garaşsyzlyk güni - ABŞ-nyň milli baýramydyr.  

Türkmenistan bilen ABŞ-nyň aras...

03.07.21