Habarlar

2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda Hazar deňzi institutynyň edara binasynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna - Halkara Ummanlar Instituty bilen hyzmatdaşlygyň netijeleri we geljegi” atly wideoaragatnaşyk arkaly okuw-maslahaty geçirildi.

Bu okuw maslahatyna Hazar deňzi institutynyň, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi...

21.08.21

2021-nji ýylyň 18-nji awgustynda Merkezi Aziýanyň Halkara institutynda “Merkezi we Günorta Aziýanyň gatnaşyklary, mümkinçilikleri, geljegi we geostrategiki ähmiýeti” atly onlaýn görnüşindäki ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda ugurlar boýunça 3 sany bölümçe işledi. Halkara ylmy-amaly maslahatyna Özbegistanyň, Gazagystanyň, Owganystanyň, Pakistanyň, H...

19.08.21

2008-nji ýylyň dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň rezolýusiýasy esasynda, 19-njy awgust “Bütindünýä ynsanperwerlik kömeginiň güni” diýlip yglan edilýär.

    Birleşen Milletler Guramasy bu senäni halkara günleriniň  senenamasyna  girizmek bilen

19.08.21

Her ýylyň 19-njy awgustynda Bütindünýä fotosurat güni bellenilýär. Bu sene 2009-njy ýylda Awstraliýaly fotosuratçy Korske Aranyň teklibi bilen tassyklandy. Şeýle hem 1839-njy ýylyň 9-njy awgustynda fransuz himigi Lui Daggeriň ýagtylyga duýgur plastinka şekili geçirmek usulyny oýlap tapmagy netijesinde fotosurat peýda bolýar. Bu wakadan 10 gün soň, şol ýylyň 19-njy a...

19.08.21

Halkara ýaşlar güni her ýyl 12-nji awgustda bellenilip geçilýär. 1999-njy ýylda BMG Baş Assambleýasy "A / RES 54/120" karary bilen Bütindünýä Ýaşlar Işleri Ministrler Maslahatynyň 12-nji awgusty Halkara Ýaşlar güni diýip yglan etmek baradaky teklibini goldady. Mejlis, 1995-nji ýyldaky Bütindünýä Ýaşlar Hereket Maksatnamasy barada habardarlygy ýokarlandyrmak üçin Hal...

13.08.21

Ýerli halklar dürli medeniýetleriň, dinleriň, dil toparlarynyň wekilleri bolup, olar Ýer şaryndaky materikleriň ählisinde ýaşaýarlar. Ýerli halk düşünjesini bellibir ýerde hemişelik ýaşaýan adamlar topary diýip düşündirýärler. Olar ýaşaýyş derejesi boýunça syýasy, ykdysady, medeni ösüşiň dürli tapgyrlaryny başdan geçirýärler. Ýer planetasynda ýerli ilatlara esasy du...

09.08.21

Her ýylyň 1-nji awgustyndan 7-nji awgusty aralygynda dünýäde “Ene Süýdi Bilen Iýmitlendirmegiň Bütindünýä Hepdeligi” geçirilýär. Bu çäräniň geçirilmeginiň esasy maksady köpçülige ene süýdüniň ähmiýetini düşündirmekden we onuň çagany köp kesellerden gorap biljekdigini wagyz etmekden ybarat bolup durýar.

Bu hepdelik, 1990-njy ýyl...

07.08.21

Şu ýylyň 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda halkara ähmiýetli möhüm çäreleriň biri bolan Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçiriler. Bu duşuşyk Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 3-nji duşuşygy bolar. Ýeri gelende bellesek, birinji duşuşyk 2018-nji ýylda Nursultanda, ikinjisi bolsa 2019-njy ýylda Daşkent şäheri...

04.08.21

30-njy iýulda Adam söwdasy bilen göreşmegiň Bütindünýä gününe gabatlap Ýaşlar forumy geçirildi, onda guramaçylar bolup USAID halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi, Ýewraziýa gaznasy we Halkara migrasiýa guramasy çykyş etdi. Forum 60-dan gowrak gatnaşyjynyň we guramaçylaryň tagallasy bilen GDA ýurtlaryndan çagyrylan hünärmenleri, Türkmenistanyň ministrlikleriniň, ed...

01.08.21

29-njy iýulda “Grand Turkmen” myhmanhanasynda döwlet, hususy we jemgyýetçilik pudaklarynyň wekilleri, KHS, talyplar jemgyýetiniň wekilleri we DÖM Ýaş ilçileri tarapyndan wekilçilik edilýän ýaşlar arasynda “Şäher şertlerinde galyndylary dolandyrmak” atly temada tegelek stol duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistandaky Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti gurady. Çäräniň e...

31.07.21