Habarlar

 2021-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli «Merjen şäher – Aşgabat» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky  Baş arhiw müdirliginiň hünärmenleri, Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew, insti...

30.03.21

 2021-nji ýylyň 30-nji martynda Germaniýanyň iri maliýe konsernleriniň biri bolan “Commerzbank AG” bankynyň makro ykdysadyýet we energetika boýunça bilermenleri sanly wideoaragatnaşyk arkaly Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş üniwersitetiniň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmen döwlet maliýe institutynyň, Türkmenistanyň...

30.03.21

 2021-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň guramagynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji ýylyň «Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýip yglan edilmegi mynasybetli Türkmenistanda we daşary...

29.03.21

 2021-nji ýylyň 26-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda amaly sapak geçirildi.  Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasy tarapyndan guralyp, Halkara žurnalistikasy fakultetiniň 1-3-nji ýyl talyplary gatnaşan bu sapagy “Ashgabat Innovative” habarlar web saýtynyň wekili, Türkmenistanyň Senagatçyla...

27.03.21

 2021-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýlip atlandyrylmagy we Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” ylmy gurnagynyň “Muhammet Baýram han Türkm...

25.03.21

 2021-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň N. P. Ogarýow adyndaky milli barlag Mordowa döwlet uniwersitetiniň ýolbaşçylarynyň, professor- mugallymlarynyň, iki ýurduň diplomatlarynyň gatnaşmaklarynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşyk we talyplar üçin okuw sapagy geçirild...

25.03.21

 2021-nji ýylyň 24-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

24.03.21

 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzyň hukuk ulgamy ösýär, kanunçylyk binýady gün-günden berkeýär we degişli ugurdaky halkara hyzmatdaşlygy giňeýär. Muňa «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda milli parlamentiň iki palataly ulgama geçilmegi,...

24.03.21

 2021-nji ýylyň 20-nji martynda Diýarymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli geçirilen ählihalk bag ekiş dabarasyna  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň professor-mugallymlary we talyplary hem işjeň gatnaşdylar. Ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň tokaý zolagynda daň säher bilen gyzgalaňly ba...

20.03.21

 1999-njy ýylda Parižde geçirilen UNESCO-nyň 30-njy Baş mejlisinde 21-nji mart - Bütindünýä şygryýet güni diýlip yglan edildi. Onuň şeýle atlandyrylmagynyň baş maksady hem, şahyrana beýan etme arkaly diliň dürli aýratynlyklaryny saklamak we ýitme howpy abanýan dilleriň ullanylmagyna mümkinçilik döretmekden ybaratdyr.

 ...

20.03.21