Habarlar

 2021-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Saglygy goraýyş wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

 Duşuşykda çykyş edenler neşekeşlige, arakhorluga garşy göreşmekde geçirilýän öňüni alyş çäreler barada giňişleýin gürrüň bermek bil...

14.04.21

 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy hem-de BMG-niň resmi dilleriniň biri bolan “Iňlis diliniň güni” mynasybetli wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly “Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: parahatçyly...

14.04.21

 2021-nji ýylyň 14-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçi...

14.04.21

 2021-nji ýylyň 30-31-nji marty aralygynda S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk we Gazak-German uniwersitetleriniň bilelikde gurnamagynda talyplaryň arasynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça geçirilen halkara onlaýn olimpiadanyň milli tapgyry geçirildi. Bu onlaýn olimpiada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkar...

13.04.21

 2021-nji ýylyň 9-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň  «Energetika diplomatiýasy» okuw otagynda institutymyza  berkidilen Aşgabat şäheriniň 37-nji, 68-nji, 72-nji, 76-njy orta mekdepleriniň mugallymlarynyň we okuwçylarynyň gatn...

09.04.21

 2021-nji ýylyň 8-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan okuw sapagy guraldy. Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalan okuw sapagyna bu ylmy-usulyýet merkeziniň ýaş ilçileri, şeýle hem 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň...

09.04.21

 2021-nji ýylyň 7-8-nji aprelinde BMG-niň Ykdysady we durmuş geňeşiniň guramagynda Ýaşlar forumy geçirildi. Wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen bu foruma  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň wekilleri, Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri bäsleşiginiň ýeňijileri we beýlekiler gatnaşdy. Onuň esasy maksady COVID-19 keseliniň Durn...

08.04.21

 2021-nji ýylyň 7-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

07.04.21

 2021-nji ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna  halkara sport güni we Bütindünýä saglyk güni mynasybetli sport çäre geçirildi. Institutyň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan gurnalan bu çärä institutyň mugallymlary, talyp ýaşlary we türgenler gatnaşdylar.

...
06.04.21