Habarlar

2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy: parahatçylyksöýüji daşary syýasatyň we diplomatiýanyň taryhy tejribesi» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata ýokary okuw mekdepleriniň professor-mu...

22.09.21

2021-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly zalynda “Arkadagly Diýarda toý toýlaýar halkymyz” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi we “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagy tarapyndan gurnalan çärä  institutyň talyp ýaşlar...

21.09.21

1981-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň kabul eden 36/67 belgili Karary esasynda her ýylyň “Sentýabr aýynyň üçünji sişenbesi –  parahatçylyk güni” diýip  yglan edilýär. Şondan 20 ýyl soň, 2001-nji ýylda BMG-niň biragyzdan kabul edilen 55/282 belgili Kararynyň netijesinde 2002-nji ýyldan bäri, Halkara parahatçylyk güni her ýylyň 21-nji sentý...

21.09.21

Her ýylyň 21-nji sentýabrynda  dünýä jemgyýetçiligini Halkara parahatçylyk gününi giňden belleýär. Ähli ýurtlaryň we halklaryň arasynda parahatçylyk ideaýallaryny dabaralanmagyny alamatlandyrýan Halkara Parahatçylyk güni Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1981-nji ýylda döredildi. BMG ähli ýurtlary we halklary bu senäniň bellenilmegi myn...

20.09.21

Suw – ýaşaýşyň çeşmesi

2003-nji ýyldan bäri her ýylyň 18-nji sentýabrynda dünýä halklary tarapyndan bellenilýän Bütindünýä suw gözegçiligi güni ABŞ-nyň Kongresi tarapyndan 1972-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda “Arassa suw hakyndaky” Kanunynyň kabul edilen senesi mynasybetli bellenilmegi meýilleşdirilýär. Bu resminam...

18.09.21

2021-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ahmet Alhaý Hamad Hamis Al-Hameli bilen wideoaragatnaşyk arkaly “Zenanlaryň hukuklarynyň we mümkinçilikleriniň giňeldilmegi ugrunda Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirl...

18.09.21

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow XXI asyryň täze taryhy şertlerinde dünýäniň bitewiliginden ugur alýan öňdengörüjilikli syýasaty ýöretmek bilen, zeminiň ähli ýurtlarynyň özara sazlaşykly ösüşine ýardam edýän halkara başlangyçlary öňe sürýär hem-de şol başlangyçlaryň gaýragoýulmazdan durmuşa geçirilmegine uly ähmiýet berilýär. Mälim bolşy ýaly, bu...

18.09.21

2021-nji ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň işgärleriniň hem-de Aşgabat şäher Talyplar saglyk öýüniň lukmanlarynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärede ýaşlarda milli mirasymyza bolan sarpany kemala getirmek, şäheriň abadançylygyny gorap saklama...

17.09.21

2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologik meseleleri boýunça merkeziniň (CAREC) guramagynda “Suw — Energiýa — Azyk — Daşky gurşaw” özara baglanşygynyň çemeleşmesini öňe ilerletmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp düzmek üçin zerurlyklara baha bermek boýun...

16.09.21

Halkara demokratiýa güni, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2007-nji ýylda döredilip, her ýylyň 15-nji sentýabrynda bellenilip geçilýär. Bu sene, 2008-nji ýylda bellenen täze we dikeldilen demokratiýalaryň ilkinji halkara konferensiýasynyň 20 ýyllygyna gabat gelýär. Müňýyllyk Jarnamasynda dünýäniň liderleri demokratiýany we kanunyň hökmürowa...

15.09.21