Habarlar

2022-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda 2007-nji ýylyň 10-njy dekabrynda ştab-kwartirasy Aşgabatda açylan BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezine gezelenç gurnaldy.

Mekdep...

16.05.22

2022-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda paýtagtymyzda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumynyň hem-de zenanlarynyň dialogyň jemleri bagyşlanan hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

14.05.22

2022-nji ýylyň 12-13-nji maýy aralygynda Gazagystan Respublikasynyň bilim we ylym ministrliginiň gurnamagynda Almaty şäherinde al-Faraby adyndaky Gazak milli uniwersitetinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlarynyň forumy geçirildi. Ýokary derejede geçirilen bu halkara çäresine onlaýn görnüşinde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersit...

13.05.22

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Emläge baha kesmegiň hukuk taraplary” atly ykdysadyýetimiziň ösüş depginlerini hukuk taýdan goramagyň usullaryny üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Institutymyzyň Halkara ykdysady gatnaş...

12.05.22

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň guramagynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň döredilmeginiň we Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli “Adam ekologiýasynyň hukuk esaslary” ady bilen ylmy seminar geçirildi. Ylmy seminar...

12.05.22

2022-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň gurnamagynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Iňlis dili” dersi boýunça onlaýn ders bäsleşigi geçirildi.

12.05.22

2022-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň hem-de Malaýziýanyň Malaýa uniwersitetiniň mugallymlarynyň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Duşuşygyň başynda taraplar bu ýokary okuw mekdepleriniň alyp barýan ylym-bilim we okuw-ter...

11.05.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistan döwletimiziň her bir güni toýdyr baýramlara, şanly senelere beslenip gelýär. Türkmen halky bu gün demokratik, hukuk we dünýewi döwletiň Baş Kanuny bolan Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň gününe uly şatlyk-şowhun bilen taýýarlyk görýär. Ynha, üstümizdäki ýylda ata Wata...

05.05.22

2022-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu duşuşyga ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekilleri, “Ýaş...

05.05.22

2022-nji ýylyň 27-nji apreli we 3-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň «Ýaş hukukçylar» ylmy gurnagynyň guramagynda «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna 30 ýyl: Täze taryhy eýýamyň röwşen geljegine tarap» atly şygar astynda 21, 76, 68-nji ýöriteleşdirilen...

03.05.22