Habarlar

2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Milli mirasymyz — ynsan edebiniň çeşmesi” ady bilen professor-mugallymlaryň okuw maslahaty geçirildi. Maslahata institutymyzyň professor-mugallymlary we habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdyrlar.

Bu maslahat “T...

01.10.21

Bütindünýä deňiz güni her ýylyň sentýabr aýynyň soňky hepdesinde bellenilýär. Her bir ýurt aýratynlykda islendik güni saýlap, bu senäni belläp biler. Halkara Deňiz Guramasynyň bu gün bilen bagly resmi çäreleri her ýylyň 30-njy sentýabrynda meýilleşdirilýär. Birleşen Milletler Guramasy deňizleriň we ummanlaryň parahatçylykly, hyzmatdaşlyk etmegi we kanuny taýdan kesg...

01.10.21

2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda  Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara terjimeçiler güni mynasybetli Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda  institutynyň ähli fakultetleriniň talyplarynyň arasynda zehin bäsleşigi geçirildi. Bäsleşik iňlis dilinde geçirilip, onda her fakultetden bir topar çy...

01.10.21

1990-ýylyň 14-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 1-nji oktýabryny «Ýaşulularyň Halkara güni» diýip yglan etdi. Indi 31 ýyldan bäri bu baýramçylyk dünýäniň ähli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylygyň guralyşy, oňa berilýän üns dünýäde ýylsaýyn artýar. Baýramçylyk mynasybetli dürli görnüşdäki medeni çäreler guralýar....

30.09.21

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň ähmiýetine we Türkmenistanyň özbaşdaklygynyň ýyllary üçinde dünýä nusgalyk işlerine bagyşlanyp ylmy, syýasy-jemgyýetçilik we publisistik neşirleriň ençemesi çap edildi. Bu işler daşary syýasy ulgamyna...

30.09.21

Her ýylyň 30-njy sentýabrynda bellenilip geçilýän Halkara terjimeçileriň güni dilden we ýazuw arkaly terjime edýän terjimeçileriň hünär baýramçylygy bolup durýar. Halkara terjimeçileriň gününiň 30-njy sentýabrda bellenilip geçilmegi 1991-nji ýylda Terjimeçileriň halkara federasiýasy (FIT) tarapyndan tassyklanandyr. Baýramçylygyň bu senede bellenilmeginiň sebäbini 41...

30.09.21

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk – bagtymyz” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.  Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa...

29.09.21

Her ýyl Halkara terjime güni terjimeçilere we dilçilere hormat goýmak üçin bellenilip geçilýär. Halkara terjime güni köp dilliligi  ösdürmegi, terjimeçileriň we beýleki dil hünärmenleriniň köptaraplaýyn diplomatiýada möhüm ornuny görkezmegini maksat edinýär. Bilşiňiz ýaly, daşary ýurt dili halklary ýakynlaşdyrmakda, özara düşünişmekde we ynanyşmakda, halkara hy...

29.09.21

2019-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen döredilip, her ýylyň 29-njy sentýabrynda bellenilýän «Azyk ýitgileri we iýmit galyndylary baradaky maglumatlary ýaýratmagyň halkara güni» belli seneleriň arasynda özboluşly orun eýeleýär.

Dünýäde 2014-nji ýyldan bäri açlykdan e...

29.09.21

1980-nji ýyldan bäri her ýylyň 27-nji sentýabrynda Bütindünýä syýahatçylyk güni  bellenilip geçilýär. Sebäbi 1970-nji ýylyň şol senesinde dünýä syýahatçylygynyň möhüm tapgyry hasaplanýan Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň (UNWTO) düzgünnamalary kabul edildi we häzirki wagtda hem şol düzgünnamadan ugur alyp işleýär. Bütindünýä syýahatç...

29.09.21