Habarlar

1990-ýylyň 14-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 1-nji oktýabryny «Ýaşulularyň Halkara güni» diýip yglan etdi. Indi 31 ýyldan bäri bu baýramçylyk dünýäniň ähli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylygyň guralyşy, oňa berilýän üns dünýäde ýylsaýyn artýar. Baýramçylyk mynasybetli dürli görnüşdäki medeni çäreler guralýar....

30.09.21

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň ähmiýetine we Türkmenistanyň özbaşdaklygynyň ýyllary üçinde dünýä nusgalyk işlerine bagyşlanyp ylmy, syýasy-jemgyýetçilik we publisistik neşirleriň ençemesi çap edildi. Bu işler daşary syýasy ulgamyna...

30.09.21

Her ýylyň 30-njy sentýabrynda bellenilip geçilýän Halkara terjimeçileriň güni dilden we ýazuw arkaly terjime edýän terjimeçileriň hünär baýramçylygy bolup durýar. Halkara terjimeçileriň gününiň 30-njy sentýabrda bellenilip geçilmegi 1991-nji ýylda Terjimeçileriň halkara federasiýasy (FIT) tarapyndan tassyklanandyr. Baýramçylygyň bu senede bellenilmeginiň sebäbini 41...

30.09.21

2021-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Garaşsyzlyk – bagtymyz” atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.  Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa...

29.09.21

Her ýyl Halkara terjime güni terjimeçilere we dilçilere hormat goýmak üçin bellenilip geçilýär. Halkara terjime güni köp dilliligi  ösdürmegi, terjimeçileriň we beýleki dil hünärmenleriniň köptaraplaýyn diplomatiýada möhüm ornuny görkezmegini maksat edinýär. Bilşiňiz ýaly, daşary ýurt dili halklary ýakynlaşdyrmakda, özara düşünişmekde we ynanyşmakda, halkara hy...

29.09.21

2019-njy ýylyň 19-njy dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamasy bilen döredilip, her ýylyň 29-njy sentýabrynda bellenilýän «Azyk ýitgileri we iýmit galyndylary baradaky maglumatlary ýaýratmagyň halkara güni» belli seneleriň arasynda özboluşly orun eýeleýär.

Dünýäde 2014-nji ýyldan bäri açlykdan e...

29.09.21

1980-nji ýyldan bäri her ýylyň 27-nji sentýabrynda Bütindünýä syýahatçylyk güni  bellenilip geçilýär. Sebäbi 1970-nji ýylyň şol senesinde dünýä syýahatçylygynyň möhüm tapgyry hasaplanýan Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň (UNWTO) düzgünnamalary kabul edildi we häzirki wagtda hem şol düzgünnamadan ugur alyp işleýär. Bütindünýä syýahatç...

29.09.21

Bilşimiz ýaly ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Atavatan Turkmenistan» halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com saýty tarapyndan «Ata Watan Eserleri» atly bäsleşik yglan edilipdi. Ýakynda şol bäsleşigiň jemi jemlenip, ýeňijiler belli boldy.

Bäsleşigiň ýeňijileri eseriň okalan sany, ýagny okyjylary...

26.09.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda köp ýyllap dürli ýurtlarda iň ýokary derejeli diplomatik wekil hökmünde abraýly zähmet çeken, BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet  boýunça guramasynyň (ÝUNESKO-nyň) işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rustemowa işinde gazanan üstünlikleri we birnäçe ýyllaryň dowamynda çeken yhlasly z...

26.09.21

2021-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň...

26.09.21