Habarlar

 Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe talyplaryň  ylmy we gözleg işleri” ady bilen ylmy maslahat geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Ylmy amaly maslahatyň işini talyplar iňlis dilinde alyp bardylar we ylmy g...

26.04.21

 2021-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda “Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi. Oňa institutyň professo...

24.04.21

 2021-nji ýylyň 23-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 20-nji aprelde Türkmenistanyň Gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG-niň edarasynyň (BMG-Zenanlar) Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2022-2024-nji ýyllar döwri üçin agzalygyna saýlanmagy mynasybetli tegelek-stol m...

23.04.21

 2021-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň, Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň professor-mugallymlarynyň hem-de talyplarynyň, Türkmenistanyň Mill...

23.04.21

 2021-nji ýylyň 22-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan okuw sapagy guraldy. Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalan okuw sapagyna bu ylmy-usulyýet merkeziniň ýaş ilçileri, şeýle hem 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiniň

23.04.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Ulag diplomatiýasy” u...

22.04.21

 Aň-bilimi, durmuşyň ähli ugurlaryny şöhlelendirmegiň, ýaýratmagyň iň möhüm serişdesi we ygtybarly usuly bolan kitabyň goralyp saklanmagyny göz öňünde tutup, 1996-njy ýylyň 23-nji aprelinde ilkinji gezek Bütindünýä kitap we awtorlyk hukugy güni bellenildi. Bu senäni bellemeklik hakyndaky çözgüt ÝUNESKO-nyň 1995-nji ýylyň 15-nji noýabrynda geçiren 28-nji sessiýa...

22.04.21

 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ykdysady hyzmatdaşlyk Guramasynyň (YHG) Ylmy gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 6-njy onlaýn duşuşygy geçirildi. Duşuşyga bu Gurama agza daşary ýurtly ylmy işgärler, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň wekilleri, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniw...

22.04.21

 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döw...

21.04.21

 2021-nji ýylyň 21-nji aprelinde Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň wekilleri bilen  bilelikde gurnalan onlaýn iş maslahatynyň jemi jemlendi. Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan gurnalan mas...

21.04.21