Habarlar

 Bütindünýä metbugat azatlygynyň güni 1994-nji ýyldan bäri her ýylyň 3-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu gün barada 1993-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ýörite Rezalýusuýa bilen, şeýle-de, hem, Ykdysady we Jemgyýetçilik guramasynyň teklibi bilen kabul edildi. Bu gurama bolsa, 1991-nji ýylyň 6-njy noýabrynda ÝUNESKO-ny...

03.05.21

 2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde yzygiderli dowam edip gelýän Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanyp gurnalan  okuw sapaklarynyň jemi jemlendi. 17-nji maksada bagyşlanan bu okuw sapagyny Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi gurnap, oňa bu merkeziniň ýaş ilçileri, şeýle...

29.04.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezin...

29.04.21

 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde Sankt-Peterburgyň informatika tehnologiýalary, mehanika we optika barlaglary milli uniwersitetiniň guramagynda geçirilen Demirgazyk ýurtlaryň uniwersitetleriniň VII Matematika olimpiadasyna (NCUMC-2021) ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşyp, uly üstünlikleri gazandylar. Olimpiada dürli ýurtlaryň ýokary okuw mekdeple...

29.04.21

2021-nji  ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçi...

28.04.21

 2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde BMG-nyň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezinde (UNRCCA) "Parahatçylygy, durnuklylygy we howpsuzlygy üpjün etmek: ýaragsyzlanmak ulgamynda halkara we sebit hyzmatdaşlygyny berkitmek" atly halkara maslahaty geçirildi.

 Maslahat iki bölümden, ýagny ýokary derejeli...

28.04.21

 2021-nji ýylyň 27-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda žurnalist Bekdurdy Amansaryýewiň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplary bilen döredijilik duşuşygy geçdi. Ol Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistl...

27.04.21

 Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe talyplaryň  ylmy we gözleg işleri” ady bilen ylmy maslahat geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Ylmy amaly maslahatyň işini talyplar iňlis dilinde alyp bardylar we ylmy g...

26.04.21

 2021-nji ýylyň 23-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda “Berkarar döwletiň bagtyýar gerçekleri” atly döredijilik bäsleşiginiň institut tapgyry geçirildi. Oňa institutyň professo...

24.04.21

 2021-nji ýylyň 23-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 20-nji aprelde Türkmenistanyň Gender deňligi meseleleri we aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek boýunça BMG-niň edarasynyň (BMG-Zenanlar) Ýerine ýetiriji geňeşiniň 2022-2024-nji ýyllar döwri üçin agzalygyna saýlanmagy mynasybetli tegelek-stol m...

23.04.21