Habarlar

 Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly bilim derejesini has hem kämilleşdirmek maksady bilen, 2021-nji ýylyň 31-nji maýynda bu ýokary okuw mekdebinde Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň ilkinjisi geçirildi. Ilkinji on...

31.05.21

 Dünýäde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ykrar edilen ilkinji hemişelik Bitarap döwlet bolan Türkmenistan Watanymyza Ýer ýüzünde uly derejede hormat-sarpa goýulýandygyna biziň her birimiz şaýat. Hawa, bagtyýarlyga beslenen zamanamyzda Gahryman Arkadagymyzyň ýolbaşçylygynda işlenip taýýarlanan “Saglyk” maksatnamasyndan gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli durmu...

29.05.21

 Birleşen Milletler Guramasynyň "Halkara parahatçylygy goraýjylaryň güni” – 2003-nji ýyldan bäri her ýylyň 29-njy maýynda bellenilip gelinýär.

 1948-nji  ýylyň  bu gününde Birleşen Milletler Guramasy “BMG-niň ýaraşyk şertleriniň ýerine ýetirilişiniň gözegçiligi gullugy” diýlip atlandyrylan parahatçylyk missiýas...

29.05.21

 2021-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň kubogy ugrundaky ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda energetika, ulag we suw diplomatiýasy ugurlary boýunça bäsleşik geçirildi. B...

28.05.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde «Ulag dip...

28.05.21

 2021-nji ýylyň 27-nji maýynda BMG-niň Aziýa we Ýuwaş umman sebitleri boýunça Ykdysady we durmuş komissiýasynyň (UNESCAP) “Milli mümkinçiliklerini pugtalandyrmak babatynda Aziýa-Ýuwaş umman sebitinde iň yza galýan ilat toparyny anyklamak boýunça” atly birinji onlaýn maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary i...

28.05.21

 2021-nji ýylyň 27-nji maýynda Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň, Halkara hukugy boýunça Russiýanyň Assosiasiýasynyň hem-de Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň gurnamagynda “Martensiň okaýyşlary-2021” atly Halkara ynsanperwerlik hukugy boýunça XIV Halkara ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Bu halkara derejesinde geçirile...

27.05.21

 2021-nji ýylyň 26-njy maýynda  “Öňüni alyş diplomatiýasynyň Ilçisi” atly bäsleşigiň ýeňijileri üçin ilkinji onlaýn-okuw sapagy geçirildi. Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit Merkezi  tarapyndan  guralan bu  okuwa Merkezi Aziýa ýurtlaryndan hem-de Owganystan döwletinden wekilleriň 36-sy gatnaşdy. Şeýle hem bu okuw sapagyna Türkmenistanyň...

27.05.21

 2021-nji ýylyň 26-njy maýynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň gurnamagynda “Aşgabadyň fotosuratlara siňen taryhy” atly fotosurat bäsleşigi geçirildi. Bäsleşigiň şerti merjen şäherimiz Aşgabadyň taryhyny foto...

26.05.21

 2021-nji ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň, şeýle hem Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterrişiň, birnäçe döwletleriň we hökümet baştutanlarynyň, ministrleriň, iri halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň, akademiki toparlaryň, seljeriş merkezleriniň bilermenler...

26.05.21