Habarlar

 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 15-nji aprelde paýtagtymyzda täze açylan Maslahatlar merkezinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” ady bilen geçirilen halkara maslahatyna bagyşlanylyp h...

17.04.21

 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Açyk gapylar” güni mynasybetli paýtagtymyzyň orta mekdepleriniň okuwçylary bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi.

 Çäräniň dowamynda mekdep okuwçylaryna ýokary okuw mekdebimiz barada institutymyzyň mugallymlary t...

17.04.21

 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda paýtagtymyzda 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde açylan Türkmenistanyň “Türkmenbaşy”  döwlet täjirçilik bankynyň edara binasynyň we “Senagat” paýdarlar täjirçilik bankynyň edara binasynyň, 14-nji aprelde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň hem-...

17.04.21

 2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahatyň netijeleri boýunça tegelek stol geçirildi. Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory Esen Aýdogdyýewyň alyp barm...

16.04.21

 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda M.Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymlarynyň gatnaşmagynda institutymyzyň talyplary bilen wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

 Duşuşykda çykyş edenler ynsan saglygyny gor...

16.04.21

 2021-nji ýylyň 13-15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Bilim ministrliginiň guramagynda ýaşlaryň arasynda geçirilýän programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşigi geçirildi.  «Sanly çözgüt — IT meýdança» hojalyk jemgyýetinde guralýan bäsleşige ýurdumyzyň mekdep okuwçylary, talyplar, ýaş alymlar we hünärmenler işjeň g...

15.04.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Ulag diplomatiýasy” u...

15.04.21

 2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda “Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň parahatçylygyň we ynanyşmagyň hatyrasyna halkara hyzmatdaşlygy” atly halkara maslahat geçirildi. Halkara maslahat öz işini esasy mejlisden soňra üç bölümçede dowam etdi.

 Maslahatyň birinji bölümçesi “Parahat...

15.04.21

 2021-nji ýylyň 13-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Saglygy goraýyş wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

 Duşuşykda çykyş edenler neşekeşlige, arakhorluga garşy göreşmekde geçirilýän öňüni alyş çäreler barada giňişleýin gürrüň bermek bil...

14.04.21

 2021-nji ýylyň 12-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy, Türkmenistanyň baky Bitaraplygynyň 25 ýyllygy hem-de BMG-niň resmi dilleriniň biri bolan “Iňlis diliniň güni” mynasybetli wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly “Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: parahatçyly...

14.04.21