Habarlar

 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 2-sine Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň garamagyndaky Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň we Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlarynyň 12-nji maksady bolan Jogapkärçilikli sarp edişlik we önümçilik boýunça okuw sapagy geç...

02.06.21

 2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Mejlisiniň kada-kanunçylyk baradaky komitetiniň wekili R.Meredowyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Suw diplomatiýasynyň hukuk binýady atly tema boýunça okuw sapagy geçirildi. R.Meredow öz çykyşynda Suw diplomatiýasynyň hukuk binýady, Türkmenis...

02.06.21

 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Dostluk ýatagy we onuň ähmiýeti“ atly tema bagyşlanyp, wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly onlaýn sapagy  geçirildi.  Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň çäginde guralan bu okuwa  T...

01.06.21

 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň «Mir» döwletara teleradiokompaniýasynyň altyn nyşany bilen sylaglanmagyna hem-de Gahryman Arkadagymyzyň bu meşhur teleradiokompaniýasyna beren interwýusynyň halkaralaýyn ähmiýetine bagyşlanan ýörite okuw maslahaty geçirildi. Oňa m...

01.06.21

 2021-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň garamagyndaky Döwlet muzeýinde Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň we Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlarynyň 9-njy maksady bolan Senagatlaşdyrma, innowasiýalar we infrastruktura boýunça okuw...

01.06.21

 2021-nji ýylyň 1-2-nji iýunynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gurnamagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmakda we žurnalistleriň hünär taýýarlygynda kömek” atly taslamanyň çäklerinde okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw maslahatynyň esasy maksady žurnalistikada bilim ulgamyny kämilleşdirmekden, ýurdumyzyň ýokar...

01.06.21

 Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň garamagyndaky Döwlet muzeýinde, şeýle hem Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda gurnalýan okuw sapaklarynyň...

01.06.21

 1-nji iýunda biziň ýurdumyz dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde Çagalary goramagyň halkara gününi belleýär. 1949-njy ýyldan bäri bellenilýän bu baýram, Garaşsyz Türkmenistanyň milli ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna laýyk gelýän, ösüp gelýän ýaş nesil hakynda alada etmek, çagalaryň hukuklaryny goramak, olaryň sazlaşykly ösmegi üçin şert döretmek döwlet syýas...

01.06.21

 2021-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda asylly däbe öwrülen “Talyp joşguny – 2021” atly döredijilik festiwaly dabara...

31.05.21

 2021-nji ýylyň 31-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Dünýä edebiýaty” žurnalynyň baş redaktory Rahmet Gylyjow bilen Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplarynyň arasynda döredijilik duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk Türkmenistanyň Prezidentiniň 9.04.2021 senesindäki sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler K...

31.05.21