Habarlar

 2017-nji ýylyň 27-nji iýunyndan bäri BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71/279 belgili Karary bilen täze baýramçylyk - Mikro, kiçi we orta kärhanalar güni bellenilýär.

 Mikro, kiçi we orta kärhanalar güni ösýän ýurtlarda kiçi we orta kärhanalaryň ösüşini goldamagyň möhümdigi baradaky habardarlygy ýokarlandyrmak maksady bile...

26.06.21

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda tapgyrlaýyn gurnalýan okuw sapaklary tamamlandy. Okuw maksatnamasyna laýyklykda geçirilen okuw sapaklary Türkmenistanyň Sport we ýaşla...

26.06.21

 2021-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde Halkara parahatçylygyň we ynanyşmagyň ähmiýeti” atly onlaýn tegelek stol duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew, Okaýam...

24.06.21

 2021-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň italýan dilinde çapdan çykan neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä akkreditirlenen diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň  ýolbaşçyl...

24.06.21

 2021-nji ýylyň 22-nji iýunynda Intellektual Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasy (WIPO)  tarapyndan “Patent hyzmatdaşlygy şertnamasy: nyrhlar we peýdalar” atly hem-de 24-nji iýunda “Intellektual Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasynyň akademiýasynyň mysalynda bu Gurama we onuň alyp barýan işlerine syn” atly okuw maslahatlaryna şu ugurlaryň bil...

24.06.21

 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanyň Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyndan ugur alyp, ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň zehin başarnyklary bilen ähli halkymyzy tanyş etmek we ýaş žurnalistleriň hünär başar...

23.06.21

 Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli 2021-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Magtymguly Pyragynyň mirasy we Türkmenistanyň medeni-ynsanperwer syýasaty” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Halkara gatnaşyklary institutynyň we beýleki...

23.06.21

 “Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigini geçirmek hakynda” Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda çykaran 160-njy buýrugyna laýyklykda 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda okuw dersleri boýunça geçirilen Döwlet bäsleşiginiň j...

23.06.21

 Birleşen Milletler Guramasynyň Döwlet gullugynyň güni BMG-niň Baş Assambleýasynyň 57-nji sessiýasynda döredildi. Onda kabul edilen Kararda halkara we milli derejesindäki netijeli döwlet dolandyrylyşygy ylalaşylan maksatnamalary amala aşyrmakda möhüm orny eýeleýändigi görkezilýär. BMG-niň Döwlet gullugynyň güni her ýyl 23-nji iýunda bellenilýär. Bu gün BMG-niň...

23.06.21

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan talyp ýaşlarynyň arasynda yglan edilen «Türkmenistan – ÝUNESKO:...

23.06.21