Habarlar

 Ýer şary biziň umumy öýümizdir. Şoňa görä-de, geljegimiz hakdaky alada hökmünde Ýer  şary we daşky gurşaw hakda alada etmelidiris. Arzuwlarymyzyň hasyl bolmagy üçin ilki bilen daş-töweregimizi gurşap alan tebigatymyzy gözelleşdirmelidiris, bilelikde işläp, öz töweregimizde ekologik taýdan arassa dünýäni döretmelidiris. Biz uly ekologik ähmiýetli  çärelere işjeň gat...

05.06.21

 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda “Zenan kalby” žurnalynyň redaksiýasynda şu ýylyň 9-njy fewralynda hormatly Prezidentimiziň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren maslahatynda beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň gur...

04.06.21

 2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler  ministirliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  ýurdumyzyň Alp Arslan adyndaky Milli drama teatrynyň döredijilik işgärleriniň gatnaşmagynda talyplaryň medeniýetli dynç almaklary üçin  gülki agşamy dabarasy geçirildi. Oňa institutymyzyň talyp ýaşlary we mugallymlary gatnaşdylar.

04.06.21

2021-nji ýylyň 4-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň we Belarus Respublikasynyň arasyndaky oba hojalygy we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary” atly tema bagyşlanan onlaýn görnüşde okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn...

04.06.21

 Mälim bolşy ýaly, 2021-nji ýylyň 22-23-nji maýy aralygynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň (ANKASAM) guramagynda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Ösüp barýan Aziýa geosyýasaty” atly halkara maslahaty geçirildi. Maslahata dünýä döwletleriniň birnäçesinden, abraýly halkara guramalaryndan professorlar, doktorlar, şeýle hem Türkmenis...

04.06.21

 Türkmenistanyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly bilim derejesini has hem kämilleşdirmek maksady bilen 2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň ýene birine gatnaşmaga mümkinçilik döredildi. Bu onla...

03.06.21

 2021-nji ýylyň 3-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistan bilen Ýewropa Bileleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlyk» atly tema bagyşlanan, onlaýn görnüşde okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň çäginde gural...

03.06.21

 Häzirki wagtda ýurdumyzda hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda welosiped sportunyň ösdürilmegine uly üns berilýär. Welosiped sporty beden we psihiki sagdynlygy, fiziki işjeňligi gowulandyrmagyň möhüm serişdesi bolup hyzmat edýär. Welosiped dünýäde iň köp ýaýran  ulag serişdesi hasaplanylýar. Munuň bilen baglanyşykly, Birleşen Milletler  Guramasynyň Ba...

03.06.21

 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 3-ine Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň garamagyndaky Döwlet kitaphanasynda Türkmenistanyň Hazar deňzi institutynyň we Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda Durnukly ösüş maksatlarynyň 14-nji maksady bolan Durnukly ösüşiň bähbitleri üçin ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini go...

03.06.21

 2021-nji ýylyň 2-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde guralan dabaraly çärä gatnaşanlygyna bagyşlanyp, hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa institutymyzyň p...

03.06.21