Habarlar

2021-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Syýasatşynaslaryň we žurnalistleriň gatnaşmagynda Sebitleýin dialogy” atly halkara Media-forum geçirildi. Media-forumy Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň rektory Esen Aýdogdyýew alyp bardy.

Maslahatda Y...

30.06.21

 Geljek tropiki ýerlere baglydyr

Tropiki tokaýlarynyň durmuşymyzdaky ähmiýeti barada düşünjäni ýokarlandyrmak üçin Halkara tropiki güni her ýylyň 29-njy iýunynda bellenilýär. Tropiki tokaýlaryny goramaga we oňa bolan düşünjäni ýokarlandyrmaga we köpçüligiň arasynda olary goramakda dürli çäreleri g...

29.06.21

 2021-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň, Halk maslahatynyň agzalarynyň, şeýle-de ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlarynyň gatnaşmagynda hoşallyk maslahaty geçirildi.

 Maslahatda ýaňy-ýakynda Leba...

29.06.21

 30-njy iýun Halkara parlement güni. 2018-nji ýylyň 22-nji maýynda Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň barşynda  “BMG-niň Milli parlament we Parlamentara bileleşigiň arasyndaky özara gatnaşygy” atly Rezolýusiýasyny kabul etdi. Bu Repolýusiýa Garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna (GDA) agza ýurtlaryň Parlamentara Assambleýasynyň we  ...

28.06.21

 2021-nji ýylyň  26-njy iýunynda  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde  “Magtymguly Pyragy we türkmen halkynyň garaşsyz döwletlilik taglymaty”atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa daşary ýurtlaryň ylmy jemgyýetleriniň wekilleriniň 30-dan gowragy  onlaýn görnüşde, şeýle hem ýurdumyzyň ylmy jemgyýetçiligiň wekiller...

26.06.21

 Her ýyl dünýäde müňlerçe adam jenýatçylykly süteme, gynamalara sezewar bolýar. Şeýle hereketleriň öňüni almak, ejir çekenleri ruhy saglygyna gowuşdyrmak we olary goldamak maksatly iýun aýynyň 26-sy, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan “Adam gynamalaryň pidalaryna goldaw bermegiň halkara güni” diýlip kabul edildi. Bu sene gynamalaryň pidalaryna, adam mertebisiniň...

26.06.21

 1987-nji ýylda, Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda, Neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyny aradan aýyrmak we dünýä jemgyýetinde neşekeşligi ýok etmekde hyzmatdaşlygy berkitmek maksady bilen iýun aýynyň 26-sy “Neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna garşy göreşmegiň halkara güni” diýlip kabul edildi. Sagdyn jemgyýeti kemala getirmegiň wagyzçysy...

26.06.21

 1987-nji ýylyň 7-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 42-nji sessiýasynda her ýylyň 26-njy iýunyny Neşe serişdeleriniň sarp edilmegine, ýaýradylmagyna we bikanun dolanyşygyna garşy göreşmegiň halkara gününi bellemek barada Kararnama kabul etdi. Bu Kararnamanyň kabul edilmeginiň esasy maksady dünýäde neşe serişdeleriniň ulanmaklygyň, şeýle hem olary bikan...

26.06.21

 1908-nji ýylyň 30-njy iýunynda, irden sagat ýedi töweregi, Ýeniseý basseýniniň çäginden, günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ägirt uly asteroid uçup geçýär we ilatsyz ýerde 7-10 km belentlikde ýarylýar. Partlama tolkuny, tutuş dünýäniň, şol sanda günbatar ýarym şaryň ähli abserwatoriýalary tarapyndan ýazga alynýar. Hadysanyň  netijesinde 2000 km²-den...

26.06.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup energetika, ulag we suw diplomatiýasy çygrynda gatnaşyklary ösdürmek we ony ylmy esasda öwrenmek çykyş edýär.

 Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrl...

26.06.21