Habarlar

 2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň konstitusion gurluşynyň esaslary” atly sanly wideoaragatnaşyk arkaly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döw...

06.05.21

 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Açyk gapylar” güni mynasybetli paýtagtymyzyň  ähli orta mekdepleriniň okuwçylary bilen tanyşdyryş çäresi geçirildi. Çäräniň dowamynda mekdep okuwçylaryna ýokary okuw mekdebimiz barada institutymyzyň mugallymlary tarapyndan gysgaça maglumatlar berildi. Tanyşdyr...

05.05.21

 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňiş güni mynasybetli “Beýik Ýeňiş - baky şöhrata beslenen gahrymançylygyň, watansöýüjiligiň we mukaddes kasama wepalylygyň öçmez nusgasy” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata institutyň profes...

05.05.21

 2021-nji  ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwle...

05.05.21

 2021-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 1941 - 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli “Görelde mekdebi siz, Watan gahrymanlary” atly uruş we tylda zähmet çeken weteranlaryň şanyna döredijilik duşuşygy geçirildi. Döredijilik duşuşy...

04.05.21

 2021-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

 Wagyz-n...

04.05.21

 2021-nji ýylyň 4-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Halkara ykdysady gatnaşyklarynda jedelli soraglary çözmekde Halkara arbitraž kazyýetiniň ähmiýeti» atly ylmy maslahat geçirildi. Institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasy tarapyndan gurnalan maslahata institutyň mugallymlary we “Ýaş ykdysatçylar” ylmy...

04.05.21

 2021-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň binasynda Fransiýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Fransuz dili okuw merkezi tarapyndan Aşgabat şäheriniň fransuz dili okadylýan orta mekdepleriniň okuwçylarynyň arasynda fransuz dili boýunça 2021-nji ýylyň 12-21-nji apreli aralygynda wideo aragatnaşyk arkaly...

04.05.21

 Bütindünýä metbugat azatlygynyň güni 1994-nji ýyldan bäri her ýylyň 3-nji maýynda giňden bellenilip geçilýär. Bu gün barada 1993-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan ýörite Rezalýusuýa bilen, şeýle-de, hem, Ykdysady we Jemgyýetçilik guramasynyň teklibi bilen kabul edildi. Bu gurama bolsa, 1991-nji ýylyň 6-njy noýabrynda ÝUNESKO-ny...

03.05.21

 2021-nji ýylyň 29-njy aprelinde Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde yzygiderli dowam edip gelýän Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanyp gurnalan  okuw sapaklarynyň jemi jemlendi. 17-nji maksada bagyşlanan bu okuw sapagyny Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi gurnap, oňa bu merkeziniň ýaş ilçileri, şeýle...

29.04.21