Habarlar

 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ylymlar güni mynasybetli “Ýaşlar we ylmy-tehniki kuwwatyň innowasion ösüşi” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Halkara gatnaşyklary institutynyň we beýleki ýokary okuw mekdepleriniň professor- mugallymlary, talyp ýaşlar, şeýle-de Türkmenistanyň...

09.06.21

 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Toýly Kömekow “Rim hukugy we onuň diplomatiýa täsiri” mowzugy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler mi...

09.06.21

 2021-nji ýylyň 8-25-nji iýuny aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň uly mugallymy P.Çaryýew  Hytaý Halk Respublikasynyň  Söwda ministrligi tarapyndan gurnalýan Rus dilinde gepleýän ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynyň rektorlarynyň wideoaragatnaşyk arkaly &...

09.06.21

 Her ýylyň 9-njy iýunynda Bütindünýä akkreditasiýa güni giňden bellenilýär. Bu bütindünýä güni halkara akkreditasiýa guramalarynyň - Halkara Laboratoriýalaryň Akkreditasiýasynyň Hyzmatdaşlygynyň (ILAC) we Halkara Akkreditasiýa Forumynyň (IAF) başlangyjy boýunça ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda akkreditasiýanyň ähmiýetini köpçülige ýetirmek, wagy...

08.06.21

 2021-nji ýylyň 8-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly bilim derejelerini has hem kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onlaýn sapaklarynyň nobatdaky okuwy geçirildi. Onda Türkmenist...

08.06.21

 2021-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Gruziýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi  Döwletmyrat Muratow "Türkmenistanyň we Gruziýanyň arasyndaky ulag we ykdysady ugurlarda hyzmatdaşlyk" mowzugy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu ok...

07.06.21

 2021-nji ýylyň 7-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasynyň guramagynda Halkara ykdysady gatnaşyklary fakultetiniň talyplary nazaryýetde alan bilimlerini tejribelikde berkitmeklik maksady bilen, ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan “Muhammet-Balkan” hojalyk...

07.06.21

 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky ilçisi Ýazmyrat Serýaýew “Ýewropa ýurtlarynyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň aýratynlygy” mowzugy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçir...

05.06.21

 2021-nji ýylyň 5-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli “Türkmenistanyň ekologiýa diplomatiýasy” atly ylmy-okuw maslahaty geçirildi. Oňa institutymyzyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar. Maslahaty ýokary okuw mekdebimiziň Jemgyýeti öwreniş ylymla...

05.06.21

 Daş­ky gur­şa­wy go­ra­ma­gyň Bü­tin­dün­ýä gü­ni her ýy­lyň 5-nji iýu­nyn­da bel­le­nil­ýär. Bu sene BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1972-nji ýylda esaslandyryldy. Şondan bäri ol BMG-niň düzümindäki ähli ýurtlarda we guramalarda giňden bellenilýär.

 Her ýyl däp bolşy ýaly, ýurdumyzda  daşky gurşawy goramak...

05.06.21