Habarlar

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Berkararlyk etrap häkimliginiň, Berkararlyk etrap Kazyýetiniň, Berkararlyk etrap Polisiýa bölüminiň, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň wekilleriniň gatnaşmagynda “Arkadagyň ylhamy - ak şäherim Aşgabat” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi....

14.05.21

 2021-nji ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Ýüregi sen ýurdumyň ak şäherim Aşgabat” atly ýokary okuw mekdepleriniň arasynda Aşgabat şäheriniň gözel ýerlerini tanyşdyrýan sanly wideoaragatnaşyk arkaly toplumlaýyn gepleşikler geçirildi. Gepleş...

12.05.21

 2021-nji  ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar...

12.05.21

 2021-nji ýylyň 11-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň "Ak şäherim Aşgabat" atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary we professor-mugallymlary, Türkmenistandaky daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryň...

11.05.21

 2021-nji ýylyň 10-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli “Aşgabat – Orta Aziýanyň merjeni” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Maslahatyň dowa...

10.05.21

 2021-nji ýylyň 5–8-nji maý aralygynda onlaýn Halkara matematika olimpiadasy geçirildi. Oňa dürli ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň 18-sinden 600-den gowrak talyp, şol sanda, ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk insti...

08.05.21

 2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy, şeýle hem Halkara ynsanperwerlik hukugyny we Halkara Gyzyl Haç Komitetini esaslandyryjy Anri Dý...

07.05.21

 2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” kitabynyň özbek dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary hem-de talyp ýaşlary gatnaşdylar.

 Häzirki döwürde türkm...

07.05.21

 2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 23-nji dekabrynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren iş maslahatynda ýokary derejeli žurnalistleri taýýarlamaga aýratyn üns bermek, şeýle hem žurnalistleriň döwrebap sanly foto kameralardan, kompýuterlerden, dizaýn...

06.05.21

 2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň arasynda Türkmenistanyň daşary syýasatynyň möhüm ugurlaryna bagyşlanan sanly wideo aragatnaşyk arkaly okuw sapagy geçirildi. Institutyň professor-mugallymlary hem-de talyplary gatnaşan bu okuw sapagyny Hal...

06.05.21