Habarlar

 2021-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň arasynda söwda-ykdysady we senagat önümçiligi pudaklarynda hyzmatdaşlyk“ atly tema bagyşlanyp wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly onlaýn okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylar...

15.06.21

 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň “Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasy we umumadamzat gymmatlygy” atly onlaýn webinary geçirildi.

 Webinara Halkara gatnaşyklary institutynyň we birnäç...

14.06.21

 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Orazmuhammet Çaryýew Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onla...

14.06.21

 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Myrat Mämmedaliýew “Koreýa Respublikasynyň diplomatiýasynyň taryhy we aýratynlyklary, sanly diplomatiýa we häzirki döwürde alyp barýan daşary syýasaty” temasy  boýunça w...

14.06.21

 2021-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda mil­li ­dip­lo­ma­ti­ýa­ ul­ga­my­nyň­ ös­me­gi­ne ­ägirt ­uly go­şan­dy­ny ­go­şan, ­öm­rü­niň ­ma­ny­ly ­we ­ýo­ka­ry ­ne­ti­je­li­ zäh­met­ ýo­lu­ny türkmen ­dip­lo­ma­tik ­gul­lu­gy­na ba­gyş­lan­ Türk­me­nis­ta­nyň­ Adat­dan ­da­şa­...

12.06.21

 2021-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyp ýaşlaryň energetika diplomatiýasy bilen bagly bilim derejelerini kämilleşdirmek maksady bilen okuw sapagy geçirildi. Oňa “Täze energiýa” hojalyk kärhanasynyň ýolbaşçysy Nury Hydyrow, türkmen diplomatiýasynyň milli mekdebiniň we Türkmenistanyň Döwle...

12.06.21

 2021-nji ýylyň 12-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmenistan bilen Hytaý Halk Respublikasynyň pandemiýa döwründäki alyp baran daşary syýasaty» atly tema bagyşlanan, onlaýn görnüşde okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän toplumlaýy...

12.06.21

 2021-nji ýylyň 11-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Rejepowyň çykyş etmeginde  wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyna Halkara gatnaşyklary institutyny...

11.06.21

 2021-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň guramagynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary hem-de talyp ýaşlary Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine gezelenç etdiler. Gezelenjiň dowamynda talyplar Döwlet muzeýini...

10.06.21

 2021-nji ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmet Gurbanow Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasy boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň daşary işler ministrligi t...

10.06.21