Habarlar

 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda ak şäherimiz Aşgabadyň 140 ýyllygy mynasybetli geçirilen Ählihalk ýowaryna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň işgärler düzümi hem-de talyplary işjeň gatnaşdylar.

 Hormatly Prezidentimiziň Diýarymyzy bagy-bossanlyga öwürmek, ýurdumyzyň baş şäherin...

22.05.21

 Her ýylyň maý aýynyň 21-ne Halkara çaý güni resmi taýdan bellenilýär. 2004-nji ýylda Hindistanyň Mumbaý şäherinde geçirilen  dünýä jemgyýetçilik forumyndan we 2005-nji ýylda Braziliýanyň Porto Alegre şäherinde geçirilen maslahatlardan soňra her ýylyň 15-nji dekabry Halkara çaý güni diýlip  yglan edildi. Sebäbi şu senede “Çaý önümçiligi işgärleriniň hukuklarynyň büt...

21.05.21

 2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Magtymguly Adyndaky ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň yglan etmeginde Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetliýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan ýaş waspçylarynyň arasynda “Aşgabat Ginnesiň rekordlar kitabynda” atly makala ýazmak boýunça döredijilik bäsleşigi geçirildi.

21.05.21

 2021-nji ylyň 19-20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna, şeýle hem Halkara parahatçylyk üçin köptaraplylyk we diplomatiýa güni mynasybetli ýurdumyzyň ýokary okuw mekd...

20.05.21

 Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geneşi tarapyndan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyny ýokary derejede belläp geçmek maksady bilen “Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň iň gowy internet web saýty» atly bäsleşik yglan edildi. Bäsleşigiň Düzgünnamasynda görkezil...

20.05.21

 “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda, ak mermere beslenen Aşgabat şäherimiziň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň sanlyja günden uly toý-dabara bilen bellenilmeginiň öňüsyrasynda gelip gowşan hoş habar arkaly, her bir raýatymyzyň bize miras galdyran altyndan gymmatly, kümüş saçly ene-mamalarymyzyň arzuw-hyýaly siňen el-işine bolan hormatyň ý...

20.05.21

 Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda Aşgabat şäheriniň 140-ýyllygy mynasybetli “Ylhamlara ylham goşan Aşgabat” ady bilen Ylham seýilgähindäki meşhur şahsyýetleriň döredijilik mirasyna bagyşlanan orta we ýokary okuw mekdepleriniň uçurumlarynyň gatnaşmagynda teatrlaşdyrylan çykyşlar yzygiderli gurnalýar.

 2021-nji ýyl...

19.05.21

 2021-nji  ýylyň 19-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwl...

19.05.21

 2021-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy mynasybetli Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň mugallymy A. Jumagulyýew “Aşgabat şäheriniň döreýiş taryhy we häzirki zaman ösüşi” temasy boýunça açyk sapak geçirdi. Oňa institutyň profess...

19.05.21

 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli “Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Döwlet baýdagy: parahatçylygyň we abadançylygyň, milli jebisligiň hem-de geljege ynamyň belent nyşanlary” atly ylmy-amaly maslahat geçi...

15.05.21