Habarlar

2021-nji ýylyň 7-8-nji sentýabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň guramagynda Aşgabat şäherinde “Maşgaladaky zulumyň öňüni almak we kriminalizasiýalaşdyrmak” boýunça onlaýn seminary geçirildi. Iki gün dowam eden onlaýn seminara Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň wekilleri we Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demo...

10.09.21

2021-nji ýylyň 7-8-nji sentýabrynda Aşgabatda “Pandemiýa we saglygy goraýyş ugurda adatdan daşary ýagdaýlarda döwlet edaralarynyň jemgyýet we habar beriş serişdeleri bilen aragatnaşyk saklamak mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak” atly  halkara onlaýn okuw maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň...

08.09.21

Golaýda (2021-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda)Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekanynyň maslahatlar zalynda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de «Edebiýat we sungat» gazetiniň bilelikde guramagynda «Garaşsyzlyk – buýsanjymyz, bagtymyz» atly döredijilik bäsleşiginiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy g...

07.09.21

Adamzat hemişe sagdyn ýaşamagyň arzuwynda, çünki saglyk ynsana berlen peşgeşdir, bedeniň fiziki we ruhy güýçleriniň kadaly ýagdaýydyr. Meşhur alym Lukman Hekim “Eger çaň-tozan bolmadyk bolsa,adamlar müň ýaşardy” diýip belläpdir. Bu b olsa tebigatyň, arassa howanyň adamyň saglygy üçin möhümdigini ýene bir gezek tekrarlaýar.

07.09.21

Islendik ýagdaýda adam adam bolup galmalydyr; diňe özi hakda däl-de ,  eýsem töweregiňdäkiler, esasanam ondan ýüz esse erbet adamlar hakda pikirlenmeli. Bu pikir täze däl. Mümkin boldugyça ösdürilýär we dünýä jemgyýetçiligine şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna we beýleki birleşiklere ýetirmäge synanşylýar.

Birleşen Mi...

05.09.21

2021-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda hormatly Prezidentimiziň talyplar we okuwçylar bilen geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlanan maslahat geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň Daşary...

03.09.21


Сегодня в жизни туркменского общества замечательный праздник – День знаний! Его отмечают во всех учебных заведениях страны, начиная от так называемых нулевых классов (это старшие группы пришкольных детских садов) и до высших учебных заведений.

Репортаж с праздничных мероприятий,...

01.09.21

1-nji sentýabr. Bu gün çagalaryň we ýaşlaryň sabyrsyzlyk bilen garaşan günüdir. Ilkinji gezek mekdebe gadam basýan körpejeler, geljege ýol açýan ýokary okuw mekdepleriniň birinji ýyl talyplary üçin täze okuw ýylynyň başlanmagy özboluşly ajaýyp baýramçylyga öwrüldi. Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar bu ýyl hem ýurdumyzyň orta, orta hünär we ýokary o...

01.09.21

2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda Hazar deňzi institutynyň edara binasynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna - Halkara Ummanlar Instituty bilen hyzmatdaşlygyň netijeleri we geljegi” atly wideoaragatnaşyk arkaly okuw-maslahaty geçirildi.

Bu okuw maslahatyna Hazar deňzi institutynyň, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi...

21.08.21

2021-nji ýylyň 18-nji awgustynda Merkezi Aziýanyň Halkara institutynda “Merkezi we Günorta Aziýanyň gatnaşyklary, mümkinçilikleri, geljegi we geostrategiki ähmiýeti” atly onlaýn görnüşindäki ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda ugurlar boýunça 3 sany bölümçe işledi. Halkara ylmy-amaly maslahatyna Özbegistanyň, Gazagystanyň, Owganystanyň, Pakistanyň, H...

19.08.21