Habarlar

 2021-nji  ýylyň 26-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwl...

26.05.21

 24-25 maý aralygynda geçirilýän “Ak şäherim Aşgabat” atly sergini Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň sergiler merkezinde Aşgabat şäheriniň häkimligi we Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan gurnaldy. Bu sergi paýtagtymyzyň 140 ýyllygyna, Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygyna, Bitaraplygymyzyň 25 ýyllygyna we 2021-nji ýylyň “Türkmenistan – parahatçylygy...

25.05.21

 2021-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2021-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistan, Täjigistan Respublikasy, Özbegistan Respublikasy bilen bilelikde Beýik Ýüpek ýolunyň Zerewşan-Garagum geçelgesiniň şahalaryny ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni we tebigy mirasynyň sanawyna bilelikde hödürlemek, doland...

25.05.21

 2021-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkra gatnaşyklary institutynda, 25-nji maý – Albukerkede (Nýu-Meksiko ştaty, ABŞ)  Aşgabat şäheriniň güni diýlip yglan edilmegi mynasybetli  “Aşgabat – Albukerke doganlaşan şäherler” atly tegelek stol maslahaty geçirildi. Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygyna bagyşlan...

25.05.21

 2021-nji ýylyň 24-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmen halysynyň milli muzeýiniň  bilelikde guramaklarynda Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň käbesi Ogulabat ejäniň el işi bolan nepis kürtäniň Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet merkeziniň D...

24.05.21

 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Özara ynanyşmak we hyzmatdaşlyk: parahatçylygyň we ösüşiň strategiýasy” atly halkara maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan guralan bu onlaýn görnüşli foruma  ...

22.05.21

 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkiýe Respublikasynyň Ankara krizis we syýasat gözlegleri merkeziniň guramagynda göni wideoaragatnaşyk arkaly “Ösüp barýan Aziýa geosyýasaty” atly halkara maslahaty öz işine başlady. Oňa sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly dünýä döwletleriniň birnäçesinden, TÜRKSOÝ we beýleki halkara guramalaryndan akademik professorlar, doktorlar,...

22.05.21

 2021-nji ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda hormatly Prezidentimiziň rus dilinde neşir edilen “Ak şäherim Aşgabat” atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary, Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt diplomatik we...

22.05.21

 2021-nji ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabadyň doganlaşan şäherleri bilen gatnaşygyna bagyşlanan tegelek stol maslahaty geçirildi. Bu tegelek stol maslahatyny institutyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew alyp bardy. Oňa Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň dosenti, Türkmenistanyň...

22.05.21

 Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda paýtagtymyzyň gözelligini çeper beýan etmek, talyp ýaşlarda öz kärine bolan höwesini, döredijilik ukybyny artdyrmak, fotožurnalistika žanryny ösdürmek maksady bilen  Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň gurnamagyndaky “Aşgabat – gözelligiň mekany” atly fotožurn...

22.05.21