Habarlar

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň Meýilnamasyny ýaşlara giňden  düşündirmek hem-de dünýäniň häzirki epidemologiki ýagdaýyny nazara alyp, öňüni alyş çäreleriniň talyp ýaş...

22.06.21

 2021-nji ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Niýazliýewiň çykyş etmeginde  wideo aragatnaşyk arkaly okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyna Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary w...

19.06.21

 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Sagdyn durmuş ýörelgesiniň kadalaryny talabalaýyk berjaý etmekligiň adamyň durmuşynda tutýan orny we ähmiýeti» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk talyplaryň tomusky tejribeliklerine ugramazdan öň hem-de tomusky dynç alyş möwsüminde özlerini te...

18.06.21

 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Atajan Möwlamow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onlaýn s...

18.06.21

 2021-nji ýylyň 18-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  “Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlyk”  atly tema bagyşlanyp wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly onlaýn okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň geçirýän t...

18.06.21

 Her ýylyň 17-nji iýunynda bellenilýan Çölleşmäge garşy göreşmekligiň Bütindünýä güni, BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1994-nji ýylda ykrar edildi. Baýramçylgyň senesi 1994-nji ýylyň 17-nji iýunynda Birleşen Milletler Guramasynyň “Çölleşmäge garşy göreş konwensiýasynyň” kabul edilmegi bilen baglanyşykly saýlandy. Bu konwensiýa şu günki günde çölleşmäge garşy gör...

17.06.21

 2021-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Žurnalistika bilen edebi döredijiligiň ýakynlygy» atly okuw maslahaty geçirildi. Institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasy tarapyndan guralan maslahata bu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary we “Ýaş ykdysatçylar”, “Ýaş žurnalistler” ylmy gurnaklaryn...

17.06.21

 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda institutyň sanly bilim portaly arkaly Hormatly Prezidentimiziň peşgeş beren “Döwlet guşy” romany boýunça çeper okaýyş bäsleşigi onlaýn test sowalnamasy arkaly geçirildi. Bäsleşik 2021-nji ýylyň 14-nji maýynda tassyklanan “Asyrlaryň dowamynda çuňňur many-mazmuna eýe bolan hem-de şu günlerimize gelip ýeten milli ýörelgeleri...

17.06.21

 2021-nji ýylyň 17-nji iýunynda Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Serdarmämmet Garajaýew Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalan okuwlaryň bu nobatdaky onlaý...

17.06.21

 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Adatdan Daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Muhammetniýaz Maşalow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideo aragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onlaýn sapaklaryn...

16.06.21