Habarlar

2022-nji ýylyň 24-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda “Iňlis dili” dersi boýunça I halkara internet olimpiadasynyň netijeleri barada sylaglaýyş dabarasy  geçirildi.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda  zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, “Türkmenis...

24.05.22

2022-nji ýylyň 23-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň hem-de Türkmenistanyň Baş arhiw müdirliginiň bilelikde gurnamagynda “Aşgabat – ylalaşdyryjy we dost-doganlyk merkezi” atly baýramçylyk duşuşygy gurnaldy....

24.05.22

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýnuna gatnaşyjy mekdep okuwçylary institutyň okuw studiýasynda bolup, ol ýerde işleriň alnyp barlyşy bilen tanyşdyla...

21.05.22

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw binasynda Ýaş diplomatlaryň mekdebi tarapyndan guralýan «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 8-nji oýny geçirildi. Bäsleşigiň bu gezekki oýny «Deli soltanlygynyň, Kutubşa, Sefewi we Owşar türkmenleriniň döwletleriniň...

20.05.22

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň wekilleriniň, şeýle-de bu ýokary okuw mekdebiniň professor-mugallymlarynyň, talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda hoşallyk maslahaty geçirildi. Bu hoşallyk maslahaty hormatly P...

20.05.22

2022-nji ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Halkara ykdysady gatnaşyklarynda jedelli soraglary çözmekde Halkara arbitraž kazyýetiniň ähmiýeti» atly okuw maslahaty geçirildi. Institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary kafedrasy tarapyndan gurnalan maslahata institutyň mugallymlary we “Ýaş ykdysatçylar” ylm...

20.05.22

2022-nji ýylyň 17-nji maýynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň guramagynda “Iňlis dili” dersi boýunça I halkara internet olimpiadasy geçirildi.

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, “Türkmenistanda daşary ýurt dillerini oka...

17.05.22

2022-nji ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Ömrümiň manysy» atly kitabynyň rus dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabara Daşary işler ministrliginiň işgärleri, daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň Türkmenistandaky hemişelik wekilhanalaryn...

17.05.22

2022-nji ýylyň 16-17-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkeziniň guramagynda “Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli Meýilnamasynyň habar beriş serişdeleriniň erkinligine degişli bentlerini ýe...

17.05.22

2022-nji ýylyň 16-njy maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda her bir adamyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň ygtybarly esaslaryny döretmeklige, halkymyzyň parahat durmuşyny we milli jebisligini üpjün etmeklige hem-de halk häkimiýetine, kanunlaryň mizemezligine daýanýan Esasy Kanunymyz – Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň kab...

16.05.22