Habarlar

2023-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmen döwlet maliýe institutynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri bolan ulag diplomatiýasy boýunça okuw merkeziniň guramagynda “Türkmenistanyň ulag ulgamyndaky ählumumy başlangyçlary halkara hyzmatdaşlygynyň gurallarydyr” atly temada ok...

13.03.23

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşenbe şäherinde "Täjigistan-Merkezi Aziýa: hoşniýetli goňşuçylyk, arkalaşyk, baky dostluk syýasaty" atly halkara maslahaty geçirildi.

Täjigistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky Strategik barlaglar merkezi tarapyndan Konrad Adenauer adyndaky Gaznanyň se...

13.03.23

2023-nji ýylyň 11-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Gujurly Bilim Merkeziniň hünärmenleriniň gatnaşmagunda «Kämilleşmek näme üçin gerek?» diýen tema boýunça okuw sapagy geçirildi.

Institutyň talyplarynyň hem-de mugallymlarynyň gatnaşmagynda geçirilen okuw sapagyny Gujurly...

11.03.23

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda institutyň garamagynda hereket edýän “Ýaş diplomatlaryň” mekdebiniň agzalary bilen “Gadymy Ariý we Hindistan siwilizasiýalary: diplomatiýanyň ruhy-ahlak binýatlary” atly tema boýunça okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyna “Ýaş diplomatlaryň” mekdebiniň agzalary...

10.03.23

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ähli ugurlar bilen birlikde  Türk­me­nis­ta­nyň yk­dy­sa­dy dip­lo­ma­ti­ýa­syny ösdürmek boýunça hem birnäçe işler ýerine ýetirilýär. 2023-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw me...

10.03.23

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan bu ýurduň bilim, medeniýet, sport, ylym we tehnologiýalar ministrligi tarapyndan guralýan halkara maksatnamalar boýunça brifingi geçirildi.

Maslahatyň dowamynda orta we ý...

10.03.23

2023-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiň “Let’s speak up” gurnagynyň üçünji duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk “Ýurtlar” temasyna bagyşlandy. Duşuşygyň başynda gurnagyň agzalary ilki bilen mart aýynyň dowamynda iňlis dilinde okamak üçin täsirli kitaplary saýladylar. Soňra talyplar...

10.03.23

2023-nji ýylyň 9-njy martynda Türkmenistanyň Bilim ministri tarapyndan tassyklanan meýilnama esasynda Sanly bilim, Sanly ykdysadyýet we Kiberhowpsuzlyk boýunça ýurdumyzyň bilim edaralarynyň we daşary ýurtlaryň öňdebaryjy iş tejribelerini ýaýratmak maksady bilen, ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň IT ugruna degişli bolan mugallymlarynyň, işgärleriniň we jogapkär...

09.03.23

2023-nji ýylyň 9-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda «Hytaý diliniň şygyr dünýäsi» atly döredijilik bäsleşigi geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda institutymyzyň talyplarynyň hyt...

09.03.23

2023-nji ýylyň 9-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň hem-de Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň bilelikde gurnamaklarynda “Döwletli döwranly döwrüň Arkadag Serdarly ýaşlary” atly goşgy bäsleşigi geçirildi. Oňa Halkara žurnalistikasy fakultetiniň bagtyýar talyplary, şe...

09.03.23