Habarlar

2021-nji ýylyň 26-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk senesi mynasybetli Türkmenistanyň Prezidentiniň “Türkmeniň Altyn asyry” atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň...

26.09.21

Diplomatiýa hünäri ýurdumyzyň daşary syýasatyny bütin dünýäde ygtybarly ösdürmekde iň bir esasy ugurlaryň biri. Bu hünär bilen ýurdumyzyň ösüşine uly goşant goşan Türkmenistanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Çynar Täjiýewna Rüstemowa 2021-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda paýtagtymyzyň «Ruhyýet» köşgünde, Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna bagyş...

26.09.21

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleriniň hem-de institutyň Halkara hukugy fakultetiniň talyplarynyň gatnaşmagynda  daşary ýurt raýatlaryna Türkmenistanyň raýatlygynyň berilmegi barada maslahat geçirildi.

24.09.21

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde sanly ulgam arkaly çykyşynyň taryhy ähmiýetine bagyşlanan maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilha...

24.09.21

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramy mynasybetli ýokary okuw mekdebimiziň guramagynda ýurdumyzyň we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriniň ýokary okuw mekdepleriniň žurnalistika hünäriniň we beýleki hünärleriniň talyplarynyň...

24.09.21

2021-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli daşary ýurtlarda çap edilen žurnallaryň tanyşdyrylyş dabarasy bolup geçdi. Oňa ýurdumyzyň metbugat neşirleriniň baş redaktorlary, Daşary işler ministrliginiň we köpçülikleýin habar beriş serişdele...

24.09.21

2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda bu ýokary okuw mekdebiniň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda ýurdumyzyň hukuk goraýjy edaralarynyň hem-de Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Saglygy goraýşyň habarlar merkeziniň wekilleriniň gatnaşmagynda “Ýol hereketiniň...

22.09.21

2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 22-sine Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol maslahaty geçirildi.

Maslahaty institutyň rektory, taryh ylymlarynyň kandidaty Jumamyrat Gurbangeldiýew alyp bardy. Oňa ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merk...

22.09.21

2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy: parahatçylyksöýüji daşary syýasatyň we diplomatiýanyň taryhy tejribesi» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata ýokary okuw mekdepleriniň professor-mu...

22.09.21

2021-nji ýylyň 21-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly zalynda “Arkadagly Diýarda toý toýlaýar halkymyz” atly baýramçylyk dabarasy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi we “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagy tarapyndan gurnalan çärä  institutyň talyp ýaşlar...

21.09.21