Habarlar

 Her ýyl dünýäde müňlerçe adam jenýatçylykly süteme, gynamalara sezewar bolýar. Şeýle hereketleriň öňüni almak, ejir çekenleri ruhy saglygyna gowuşdyrmak we olary goldamak maksatly iýun aýynyň 26-sy, Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan “Adam gynamalaryň pidalaryna goldaw bermegiň halkara güni” diýlip kabul edildi. Bu sene gynamalaryň pidalaryna, adam mertebisiniň...

26.06.21

 1987-nji ýylda, Birleşen milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynda, Neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyny aradan aýyrmak we dünýä jemgyýetinde neşekeşligi ýok etmekde hyzmatdaşlygy berkitmek maksady bilen iýun aýynyň 26-sy “Neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna garşy göreşmegiň halkara güni” diýlip kabul edildi. Sagdyn jemgyýeti kemala getirmegiň wagyzçysy...

26.06.21

 1987-nji ýylyň 7-nji dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 42-nji sessiýasynda her ýylyň 26-njy iýunyny Neşe serişdeleriniň sarp edilmegine, ýaýradylmagyna we bikanun dolanyşygyna garşy göreşmegiň halkara gününi bellemek barada Kararnama kabul etdi. Bu Kararnamanyň kabul edilmeginiň esasy maksady dünýäde neşe serişdeleriniň ulanmaklygyň, şeýle hem olary bikan...

26.06.21

 1908-nji ýylyň 30-njy iýunynda, irden sagat ýedi töweregi, Ýeniseý basseýniniň çäginden, günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ägirt uly asteroid uçup geçýär we ilatsyz ýerde 7-10 km belentlikde ýarylýar. Partlama tolkuny, tutuş dünýäniň, şol sanda günbatar ýarym şaryň ähli abserwatoriýalary tarapyndan ýazga alynýar. Hadysanyň  netijesinde 2000 km²-den...

26.06.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup energetika, ulag we suw diplomatiýasy çygrynda gatnaşyklary ösdürmek we ony ylmy esasda öwrenmek çykyş edýär.

 Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrl...

26.06.21

 2017-nji ýylyň 27-nji iýunyndan bäri BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71/279 belgili Karary bilen täze baýramçylyk - Mikro, kiçi we orta kärhanalar güni bellenilýär.

 Mikro, kiçi we orta kärhanalar güni ösýän ýurtlarda kiçi we orta kärhanalaryň ösüşini goldamagyň möhümdigi baradaky habardarlygy ýokarlandyrmak maksady bile...

26.06.21

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda tapgyrlaýyn gurnalýan okuw sapaklary tamamlandy. Okuw maksatnamasyna laýyklykda geçirilen okuw sapaklary Türkmenistanyň Sport we ýaşla...

26.06.21

 2021-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde Halkara parahatçylygyň we ynanyşmagyň ähmiýeti” atly onlaýn tegelek stol duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew, Okaýam...

24.06.21

 2021-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň italýan dilinde çapdan çykan neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä akkreditirlenen diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň  ýolbaşçyl...

24.06.21

 2021-nji ýylyň 22-nji iýunynda Intellektual Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasy (WIPO)  tarapyndan “Patent hyzmatdaşlygy şertnamasy: nyrhlar we peýdalar” atly hem-de 24-nji iýunda “Intellektual Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasynyň akademiýasynyň mysalynda bu Gurama we onuň alyp barýan işlerine syn” atly okuw maslahatlaryna şu ugurlaryň bil...

24.06.21