Habarlar

30-njy noýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň garamagyndaky Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň arasynda «Parahatçylygyň ýaş çaparlary» atly akyl-paýhas bäsleşiginiň I saýlama tapgyrynyň 1-nji oýny geçirildi. Onuň baş temasy «Oguz han eýýamy hem-de türkmen diplomatiýasynyň taryhy kökleri» barada boldy.

01.12.21

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň hem-de "Edebiýat we sungat" gazetiniň redaksiýasynyň bilelikde guramaklarynda aý...

01.12.21

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň guramagynda Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň, Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň, Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň, Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň, Türkmenistanyň Içeri işler...

01.12.21

2021-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti dürli ugurlar boýunça II Açyk olimpiýadasyny geçirdi. Olara beýleki ýokary okuw jaýlarynyň talyplary bilen bir hatarda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary hem işjeň gatnaşdy. Bu bäsleşikde hytaý dili boýunça gatnaşan talyplaryň birnäç...

30.11.21

2021-nji ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Arassa nusga” hojalyk jemgyýetiniň esaslandyryjysy, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň şäher komitetiniň agzasy Aleksandr Petrosowyň gatnaşmagynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Hal...

26.11.21

2021-nji ýylyň 24-26-njy noýabry  aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabat şäherindäki Merkezi bilen bilelikde “Žurnalistika bilimini ýokarlandyrmakda we žurnalistleriň hünär taýýarlygynda kömek” atly taslamanyň çäklerinde multimedia žurnalistikasy boýunça ok...

26.11.21

2021-nji ýylyň 22-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň we howpsuzlygyň hatyrasyna talyp gyzlaryň seslenmesi” atly talyp gyzlaryň dialogy geçirildi. Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşi bilen bilelikde  guralan bu duşuşyga, paýtagtymyzda ýerleşýän ýokary okuw mekdepleriniň talyp gyz...

25.11.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýokary bilimiň ylmy binýadyny we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilýär we bu babatda ähli şertler döredilýär. Ýurdumyzyň diplomatiýasyny ylmy taýdan içgin öwrenmek maksady bilen hormatly Prezidentimiz 2018-nji ýylyň 20-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler minis...

25.11.21

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makronyň 2019-njy ýyldaky teklibi bilen dünýäde her ýylyň noýabr aýynyň 4-nji penşenbesinde “Fransuz dili mugallymlarynyň halkara güni” bellenilýär. Bu sene bilen bagly 2021-nji ýylyň 25-nji noýabrynda sanly ulgam arkaly Merkezi Aziýa döwletleriniň fransuz dili mugallymlarynyň gatnaşmagynda döredijilik duşuşygynyň geçiril...

24.11.21

2021-nji ýylyň 23-24-nji noýabry aralygynda Astrahan döwlet uniwersiteti Astrahan Pýotruň okaýyşlary: “Pýotr I we imperiýanyň serhet tejribesi” atly VI Halkara ylmy maslahatyny geçirdi. Bu maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyp ýaşlary hem wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar.

24.11.21