Habarlar

 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda “Türkmenistanyň Hökümetiniň Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligi bilen 2021-nji ýylda ýerine ýetirilmegi göz öňünde tutulýan çäreleriň meýilnamasynyň” çäklerinde Bütindünýä bosgunlar güni mynasybetli Bosgunlaryň hukuklary we BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdi...

16.06.21

 Dünýäde parahatçylygy goramak babatda BMG uly tagallalary edýär. Şeýle-de bolsa käbir ýurtlarda döreýän kyn ýagdaýlar sebäpli adamlar ata-babasy ýaşap gelen öýlerini taşlap başga ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaýlary aradan aýyrmak, şeýle hem başga ýurtlara göçüp baran bosgunlaryň hukuklaryny goramak her bir halkyň ynasanperwerlik borjy bolup durýar.

...
15.06.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw usulyýet merkezinde «Ulag...

15.06.21

 15-nji iýunda  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyp oglanlaryň arasynda sportuň gandbol görnüşi boýunça  fakultetara ýaryş geçirildi. Ýaryşyň maksady talyp ýaşlaryň saglygyny berkitmek, şeýle hem olary köpçülikleýin bedenterbiýä we sporta çekmek bilen birlikde, sagdyn bedenli, ruhy taýdan kämil ýaşlary ke...

15.06.21

 2021-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň, şeýle hem Halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, Medeniýet we sungat işgärleriniň güni hem-d...

15.06.21

 2021-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkiýe Respublikasynyň diplomatiýasynyň taryhy we onuň şu günki günde dowamy “ atly tema bagyşlanyp wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly onlaýn okuw sapagy  geçirildi.  Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylarynyň g...

15.06.21

 2021-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Şadurdy Meredow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onlaýn sapa...

15.06.21

 2021-nji ýylyň 15-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň arasynda söwda-ykdysady we senagat önümçiligi pudaklarynda hyzmatdaşlyk“ atly tema bagyşlanyp wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly onlaýn okuw sapagy geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylar...

15.06.21

 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň “Magtymguly Pyragynyň döredijilik mirasy we umumadamzat gymmatlygy” atly onlaýn webinary geçirildi.

 Webinara Halkara gatnaşyklary institutynyň we birnäç...

14.06.21

 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Orazmuhammet Çaryýew Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onla...

14.06.21