Habarlar

 2021-nji ýylyň 15-nji martyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda täze media, sanly žurnalistika we media sowatlylygy boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde žurnalistika ugry boýunça bilim berýän professor-mugallymlar üçin wideoaragatnaşyk arkaly okuw sapaklary geçirilip başlandy. 15-19-njy mart aralygynda geçirilýän...

15.03.21

 Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň garamagyndaky sport mekdeplerinde  Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda gurnalýan okuw sapaklarynyň nobatdaky t...

15.03.21

 2021-nji ýylyň 13-nji martynda şu ýylyň 6-12-nji sentýabry we 13-17-nji oktýabry aralygynda Aşgabat şäherinde degişlilikde geçiriljek Dewisiň Kubogy ugrundaky halkara ýaryşyna hem-de Welotrek boýunça dünýä çempionatyna talyplaryň meýletinçiler hökmünde gatnaşmaklaryna bagyşlanyp ýurt derejesinde onlaýn okuw sapagy guraldy. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň g...

13.03.21

 2021-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  dünýä çempiony Ýulduz Jumabaýewanyň sportuň agyr atletika görnüşi boýunça gazanan üstünligi mynasybetli hoşallyk maslahaty geçirildi. Oňa institutymyzyň professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

&nb...

13.03.21

 2021-nji ýylyň 12-nji martynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda nemes dilini daşary ýurt dili hökmünde öwretmeklige bagyşlanan sanly ulgam arkaly usuly maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň hem-de S.Seýdi adyndaky Türkmen...

13.03.21

 2021-nji ýylyň martynda Türkmenistanyň Daşary işler minstrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ul...

13.03.21

 2021-nji ýylyň 11-nji martynda Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan okuw sapagy guraldy. Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan geçirilen okuw sapagyna Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri, şeýle hem bu mekdebiň okuwçylary gatnaşdylar.

11.03.21

 2021-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde guramagynda sanly ulgam arkaly okuw maslahaty geçirildi.

10.03.21

 2020-nji ýylyň  10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky Ilçisi Diego Ruiz Alonso, Ilçiniň orunbasary Renato Wrobel we wekilhananyň işgäri Näzik Öwlýakulowanyň gatnaşmagynda institutyň talyplary we mugallymlary bilen duşuşyk geçirildi.

 ...

10.03.21

2021-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” ylmy gurnagynyň guramagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli “Dünýäniň bar görki – enedir, ene!” atly dürli dillerde çeper okaýyş bäsleşigi geçirildi. Bu bäsleşige institutyň Halkara hukugy fakultetiniň talyp gyzlary i...

09.03.21