Habarlar

Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017–2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde «Ulag diplomatiýasy» ug...

09.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi. Şu ýylky duşuşyk Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirildi. Duşuşyk Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi tarapyndan guralyp,  sebitimiziň ösüşini gazanmak üçi...

09.12.21

2021-nji ýylyň 6-njy dekabrynda “Ýeňme” jemgyýetçilik guramasynyň 3-nji dekabr — Halkara maýyplar güni we 10-njy dekabr — Adam hukuklarynyň Halkara güni mynasybetli “Biz dünýäni eşidýäris, dünýä hem bizi eşidýär” atly düzme bäsleşiginiň jemi jemlenip, ýeňijilere baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Bu ýaryşa Türkmenistanyň ähl...

08.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde “Italiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýy we geljegi” atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa Italiýa Respublikasynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ý...

08.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Türkmenistanyň Bitaraplygy: Parahatçylygyň, ynanyşmagyň, ösüşiň we dostlukly gatnaşyklaryň diplomatiýasy” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.

08.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Gazagystan Respublikasynyň Al-Faraby adyndaky gazak milli uniwersitetiniň arasynda wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly “tegelek stol” maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň  Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna, Türkmenistanyň Bitaralygynyň...

08.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrlig...

08.12.21

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaş nesli bilime we döredijilige has-da höweslendirmek üçin uly işler alnyp barylýar.  Ukyply, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary, gazet-žurnallaryň redaksiýalary, ýokary okuw mekdepleri tarapyndan d...

08.12.21

2021-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan nobatdaky onlaýn okuw sapagy gecirildi. «Türkmenistan hökümetiniň 2021-nji ýylda Aşgabatdaky ÝHHG-niň merkezi bilen bilelikde durmuşa geçirýän taslamalarynyň meýilnamasynyň», «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty bilen baglanyşmaga ÝHHG-niň irki du...

07.12.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ata-babalarymyzdan bize miras galan taryhy-medeni ýadygärliklerimizi, ylym-bilim eserlerini,  taryhy galalarymyzy gorap saklamak we olara aýawly seretmek hem-de durkuny dikeltmek işleri ýurdumyzyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi

07.12.21