Habarlar

 Birleşen Milletler Guramasynyň Döwlet gullugynyň güni BMG-niň Baş Assambleýasynyň 57-nji sessiýasynda döredildi. Onda kabul edilen Kararda halkara we milli derejesindäki netijeli döwlet dolandyrylyşygy ylalaşylan maksatnamalary amala aşyrmakda möhüm orny eýeleýändigi görkezilýär. BMG-niň Döwlet gullugynyň güni her ýyl 23-nji iýunda bellenilýär. Bu gün BMG-niň...

23.06.21

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň hem-de ÝUNESKO-nyň işleri baradaky Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň bilelikde gurnamagynda ýurdumyzyň döredijilik bilen meşgullanýan talyp ýaşlarynyň arasynda yglan edilen «Türkmenistan – ÝUNESKO:...

23.06.21

 2021-nji ýylyň 22-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky ilçisi Meret Orazow “Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň geosyýasatdaky eýeleýän orny” atly online okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň diplomatiýa bilen bagly b...

23.06.21

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Berdimyrat Rejepow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan...

22.06.21

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Rumyniýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Annamämmet Annaýew Türkmenistanyň Daşary Işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan toplumlaýyn onlaýn sapakl...

22.06.21

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda wideo aragatnaşyk arkaly okuw sapagy geçirildi. Oňa Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar. Bu okuw sapagyny BAE-niň Türkmenistandaky Ilçihananyň işlerini wagtlaýyn ynanylan wekili, onuň Alyhezreti, Jenap Abdulaziz Al Haşe...

22.06.21

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Şweýsariýa Konfederasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Atageldi Haljanow Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplaryna wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly okuw sapagyny geçirdi. Bu okuw sapagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi tarapyndan gurnalýan topluml...

22.06.21

 2021-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň Meýilnamasyny ýaşlara giňden  düşündirmek hem-de dünýäniň häzirki epidemologiki ýagdaýyny nazara alyp, öňüni alyş çäreleriniň talyp ýaş...

22.06.21

 2021-nji ýylyň 19-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Batyr Niýazliýewiň çykyş etmeginde  wideo aragatnaşyk arkaly okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyna Halkara gatnaşyklary institutynyň mugallymlary w...

19.06.21

 2021-nji ýylyň 18-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Sagdyn durmuş ýörelgesiniň kadalaryny talabalaýyk berjaý etmekligiň adamyň durmuşynda tutýan orny we ähmiýeti» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi. Bu duşuşyk talyplaryň tomusky tejribeliklerine ugramazdan öň hem-de tomusky dynç alyş möwsüminde özlerini te...

18.06.21