Habarlar

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Özbegistan Respublikasynyň paýtagty Daşkent şäherinde “Italiýa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda ylmy hyzmatdaşlygy ösdürmegiň häzirki ýagdaýy we geljegi” atly halkara maslahaty geçirildi. Oňa Italiýa Respublikasynyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Daşary işler ministrlikleriniň ýolbaşçylary, Ýewropa Bileleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça Ý...

08.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli “Türkmenistanyň Bitaraplygy: Parahatçylygyň, ynanyşmagyň, ösüşiň we dostlukly gatnaşyklaryň diplomatiýasy” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Oňa institutyň professor-mugallymlary we talyplary gatnaşdylar.

08.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Gazagystan Respublikasynyň Al-Faraby adyndaky gazak milli uniwersitetiniň arasynda wideo aragatnaşyk ulgamy arkaly “tegelek stol” maslahaty geçirildi. Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň  Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna, Türkmenistanyň Bitaralygynyň...

08.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrlig...

08.12.21

Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ýaşlar barada döwlet syýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýaş nesli bilime we döredijilige has-da höweslendirmek üçin uly işler alnyp barylýar.  Ukyply, zehinli ýaşlary ýüze çykarmak maksady bilen, ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalary, gazet-žurnallaryň redaksiýalary, ýokary okuw mekdepleri tarapyndan d...

08.12.21

2021-nji ýylyň 7-nji dekabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi tarapyndan nobatdaky onlaýn okuw sapagy gecirildi. «Türkmenistan hökümetiniň 2021-nji ýylda Aşgabatdaky ÝHHG-niň merkezi bilen bilelikde durmuşa geçirýän taslamalarynyň meýilnamasynyň», «Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk syýasaty bilen baglanyşmaga ÝHHG-niň irki du...

07.12.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzda ata-babalarymyzdan bize miras galan taryhy-medeni ýadygärliklerimizi, ylym-bilim eserlerini,  taryhy galalarymyzy gorap saklamak we olara aýawly seretmek hem-de durkuny dikeltmek işleri ýurdumyzyň alyp barýan syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi

07.12.21

2021-nji ýylyň 3-7-nji dekabry aralygynda ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş Maksatnamasynyň (UNDP) Türkmenistandaky wekilhanasynyň gurnamagynda “Adam hukuklary boýunça okuw maksatnamalarynyň halkara ülňüleri” atly okuw maslahaty geçirildi.  Oňa Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň, Döwlet, hukuk we d...

07.12.21

2021-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  2022-nji ýyly “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Maslahata  Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň  we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlary, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň, Tür...

06.12.21

2021-nji ýylyň 30-njy noýabrynda ­­Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek neşir edilýän «Ýaş diplomatyň sesi» atly gazetiň 20-nji sany 8 sahypa möçberinde çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sany many-mazmunynyň we bezelişiniň täzeçilligi bilen tapawutlanýar. Ozaly bilen internet gazeti...

06.12.21