Habarlar

 1908-nji ýylyň 30-njy iýunynda, irden sagat ýedi töweregi, Ýeniseý basseýniniň çäginden, günorta-gündogardan demirgazyk-günbatara ägirt uly asteroid uçup geçýär we ilatsyz ýerde 7-10 km belentlikde ýarylýar. Partlama tolkuny, tutuş dünýäniň, şol sanda günbatar ýarym şaryň ähli abserwatoriýalary tarapyndan ýazga alynýar. Hadysanyň  netijesinde 2000 km²-den...

26.06.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň 2017-2023-nji ýyllar üçin Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup energetika, ulag we suw diplomatiýasy çygrynda gatnaşyklary ösdürmek we ony ylmy esasda öwrenmek çykyş edýär.

 Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrl...

26.06.21

 2017-nji ýylyň 27-nji iýunyndan bäri BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71/279 belgili Karary bilen täze baýramçylyk - Mikro, kiçi we orta kärhanalar güni bellenilýär.

 Mikro, kiçi we orta kärhanalar güni ösýän ýurtlarda kiçi we orta kärhanalaryň ösüşini goldamagyň möhümdigi baradaky habardarlygy ýokarlandyrmak maksady bile...

26.06.21

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hereket edýän Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan 2020-2021-nji okuw ýyly üçin ylalaşylan okuw maksatnamasyna laýyklykda tapgyrlaýyn gurnalýan okuw sapaklary tamamlandy. Okuw maksatnamasyna laýyklykda geçirilen okuw sapaklary Türkmenistanyň Sport we ýaşla...

26.06.21

 2021-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmekde Halkara parahatçylygyň we ynanyşmagyň ähmiýeti” atly onlaýn tegelek stol duşuşygy geçirildi. Duşuşyga Türkmenistan Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň rektory Jumamyrat Gurbangeldiýew, Okaýam...

24.06.21

 2021-nji ýylyň 24-nji iýunynda Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň italýan dilinde çapdan çykan neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Çärä akkreditirlenen diplomatik missiýalarynyň we halkara guramalaryň wekilhanalarynyň  ýolbaşçyl...

24.06.21

 2021-nji ýylyň 22-nji iýunynda Intellektual Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasy (WIPO)  tarapyndan “Patent hyzmatdaşlygy şertnamasy: nyrhlar we peýdalar” atly hem-de 24-nji iýunda “Intellektual Eýeçiligiň Bütindünýä Guramasynyň akademiýasynyň mysalynda bu Gurama we onuň alyp barýan işlerine syn” atly okuw maslahatlaryna şu ugurlaryň bil...

24.06.21

 Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda hormatly Prezidentimiziň Karary bilen Türkmenistanyň Ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyndan ugur alyp, ýurdumyzyň ýaş nesilleriniň zehin başarnyklary bilen ähli halkymyzy tanyş etmek we ýaş žurnalistleriň hünär başar...

23.06.21

 Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli 2021-nji ýylyň 23-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Magtymguly Pyragynyň mirasy we Türkmenistanyň medeni-ynsanperwer syýasaty” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahata Halkara gatnaşyklary institutynyň we beýleki...

23.06.21

 “Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigini geçirmek hakynda” Türkmenistanyň Bilim ministriniň 2021-nji ýylyň 14-nji iýunynda çykaran 160-njy buýrugyna laýyklykda 2021-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda okuw dersleri boýunça geçirilen Döwlet bäsleşiginiň j...

23.06.21