Habarlar

2021-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Parahatçylyk we ynanyşmak forumynyň “Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty: parahatçylygy döretmekde Bitaraplyk we öňüni alyş diplomatiýasy” atly I tematiki umumy mejlisi geçirildi. Oňa halkara guramalarynyň ýolbaşçylary, ýurdumyzyň diplom...

11.12.21

2021-nji ýylyň 8-9-njy dekabrynda BMG-niň Aşgabat şäherindäki wekilhanasynyň edara binasynda adam hukuklaryna bagyşlanan ýaşlar festiwaly geçirildi. Festiwala BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň sebitleýin wekili Rişard Komenda, BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň ýaşlar bilen baglanyşykly milli maksatnamalar...

10.12.21

Ýetmiş üç ýyl mundan ozal, hut şu gün adamyň hukuklary we azatlyklary hakynda Ählumumy Jarnama kabul edildi. Jarnama Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda ähli döwletleriň we halklaryň berjaý edilmeli ýörelgeleriniň resminamasy hökmünde kabul edildi. Adam hukuklarynyň berjaý edilmegi boýunça ara alnyp maslahatlaş...

10.12.21

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” atly fotožurnalistika bäsleşiginiň jemleri jemlendi.

Bäsleşik I we II dereje boýunça geç...

10.12.21

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy bilen institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan «Türkmen  halysy – älem sazlaşygy» atly maslahat geçirildi. Bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekill...

10.12.21

2021-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli geçirilen «Bаkу Bitarap Türkmenistan» atly iňlis dilinde makala ýazmak bäsleşiginiň jemi jemlendi. Iňlis dilinde çeper ýazuw bäsleşigi 2 derejede, ýagny I dereje žurnalistika hünärinde bilim alýan talyplaryň arasynda, II dereje bolsa beýleki hünä...

10.12.21

Ýurdumyzda milli bilim ulgamyny hem-de ýokary okuw mekdep ylmyny ösdürmek we dünýä derejesine çykarmak maksady bilen ägirt uly işler alnyp barylýar. Türkmenistan ylym-bilim, hukuk ulgamy şeýle hem ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ähli ugurlaryny ösdürmekde birnäçe halkara guramalar bilen bilelikde giň gerimli hyzmatdaşlyk alyp barýar.

10.12.21

Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017–2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde «Ulag diplomatiýasy» ug...

09.12.21

2021-nji ýylyň 8-nji dekabrynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi. Şu ýylky duşuşyk Täjigistan Respublikasynyň paýtagty Duşanbe şäherinde geçirildi. Duşuşyk Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi tarapyndan guralyp,  sebitimiziň ösüşini gazanmak üçi...

09.12.21

2021-nji ýylyň 6-njy dekabrynda “Ýeňme” jemgyýetçilik guramasynyň 3-nji dekabr — Halkara maýyplar güni we 10-njy dekabr — Adam hukuklarynyň Halkara güni mynasybetli “Biz dünýäni eşidýäris, dünýä hem bizi eşidýär” atly düzme bäsleşiginiň jemi jemlenip, ýeňijilere baýrak gowşurylyş dabarasy geçirildi.

Bu ýaryşa Türkmenistanyň ähl...

08.12.21