Habarlar

 2021-nji ýylyň 3-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň 2-nji orta mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan okuw sapagy geçirildi. Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalan okuw sapagyna Durnukly ösüş maksatlarynyň ýaş ilçileri, şeýle hem bu mekdebiň okuwçylary gatnaşdylar.

03.04.21

 2021-nji ýylyň 2-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda daşary söwda dolanyşygynyň mümkinçiliklerine bagyşlanan ylmy maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň...

02.04.21

 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebinde Durnukly ösüş maksatlaryna bagyşlanan okuw sapagy guraldy. Durnukly ösüş maksatlary boýunça ylmy-usulyýet merkezi tarapyndan gurnalan okuw sapagyna bu ylmy-usulyýet merkeziniň ýaş ilçileri, şeýle hem 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik-okuw mekdebiň&n...

02.04.21

 Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017-2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde “Ulag diplomatiýa...

01.04.21

 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde gözel paýtagtymyz Aşgabadyň 140 ýyllygyna bagyşlanyp abadançylyk işleri geçirildi. Bu abadançylyk işlerine institutymyzyň professor-mugallymlary we talyplary işjeň gatnaşdylar. Olar ir säher bilen paýtagtymyzyň Andalyp köçesiniň ugrunda ýerleşýän “Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy” seýilgähinde arassaçylyk işleri bilen meşgullandylar.

<...
01.04.21

 2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda “Muhammet Baýram han Türkmen we türkmen halkynyň mertlik, watansöýüjilik, adamkärçilik ýörelgeleri” atly halkara forumy geçirildi. Dünýäniň 18 ýurdundan 77 ylmy işgäriň gatnaşmagy meýilleşdirilen bu forum sanly wideoaragatnaşyk arkaly alnyp baryldy.

 Halkar...

31.03.21

 2021-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin...

31.03.21

 2021-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy mynasybetli «Merjen şäher – Aşgabat» atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky  Baş arhiw müdirliginiň hünärmenleri, Türkmenistanyň halk artisti Atageldi Garýagdyýew, insti...

30.03.21

 2021-nji ýylyň 30-nji martynda Germaniýanyň iri maliýe konsernleriniň biri bolan “Commerzbank AG” bankynyň makro ykdysadyýet we energetika boýunça bilermenleri sanly wideoaragatnaşyk arkaly Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş üniwersitetiniň, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň, Türkmen döwlet maliýe institutynyň, Türkmenistanyň...

30.03.21