Habarlar

Häzirki döwürde Türkmenistanyň 2017–2023-nji ýyllar üçin daşary syýasat Konsepsiýasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, Ulag diplomatiýasy çykyş edýär. Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutyndaky Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde «Ulag diplomatiýasy» ug...

17.12.21

2021-nji ýylyň 17-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde Ýewropa Bileleşiginiň gurnamagynda “Zorlukly ekstremizmiň öňüni almakda ýaşlary çekmek” atly seminar geçirildi. “Aziýadaky zorlukly ekstremizme garşy durnuklylygy güýçlendirmek” taslamasynyň esasynda geçirilen bu seminara Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary insti...

17.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary bilen halypa diplomatyň umumy okuw sapagy geçirildi. «Türkmenistan – dünýä syýasy giňişligindäki parlak ýyldyz» ady bilen geçirilen okuw sapagy institutymyzyň Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň ka...

17.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkezinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara  jemagat hukugy ugrunyň magistranty Ogulnur Şöhradowa “Türkmen diplom...

16.12.21

2021-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Türkmen halkynyň parahatçylyga, ynsanperwerlige daýanýan daşary syýasy ýörelgeleri»  atly halypa diplomatlaryň  gatnaşmagynda göreldeli okuw sapagy geçirildi. Institutyň “Ýaş diplomatlar mekdebi” tarapyndan gurnalan okuw sapagy täsirliligi bilen tapawutland...

16.12.21

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyz durmuş-ykdysady ösüşlerde bolşy ýaly, syýasy-jemgyýetçilik, demokratik-hukuk özgertmelerini amala aşyrmakda-da uly ähmiýete eýe taryhy seneleriniň biri hem 1991-nji ýylyň 16-njy dekabrynda döredilen Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygydyr. Şu mynasybetli ýurdumyzyň ähl...

16.12.21

2021-nji ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrli...

15.12.21

Her ýylyň dekabr aýynyň  15-ine Halkara çaý güni resmi taýdan bellenilýär. 2004-nji ýylda Hindistanyň Mumbaý şäherinde geçirilen  dünýä jemgyýetçilik forumynda we 2005-nji ýylda Braziliýanyň Porto Alegre şäherinde geçirilen maslahatlardan soňra her ýylyň 15-nji dekabry Halkara çaý güni diýlip  yglan edildi. Sebäbi şu senede “Çaý önümçiligi işgärleriniň hukuklarynyň...

15.12.21

2021-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 11-nji dekabrda paýtagtymyzyň Maslahatlar merkezinde geçen «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty — halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly forumda öňe sürlen halkara başlangyçlara bagyşlanan maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işl...

14.12.21

Ýurdumyzda demokratik we hukuk döwletini döretmek, ony ygtybarly dolandyrmak işinde adam hukuklarynyň, azatlyklarynyň berkarar edilişine, goralyşyna aýratyn orun degişlidir. Häzirki wagtda Türkmenistan adam hukuklary çygryndaky esasy Konwensiýalaryň köpüsine goşuldy we beýleki halkara hukuk resminamalaryna goşulmak we olary milli kanunçylyga ornaşdyrmak boýunça yzyg...

11.12.21