Habarlar

Ýerli halklar dürli medeniýetleriň, dinleriň, dil toparlarynyň wekilleri bolup, olar Ýer şaryndaky materikleriň ählisinde ýaşaýarlar. Ýerli halk düşünjesini bellibir ýerde hemişelik ýaşaýan adamlar topary diýip düşündirýärler. Olar ýaşaýyş derejesi boýunça syýasy, ykdysady, medeni ösüşiň dürli tapgyrlaryny başdan geçirýärler. Ýer planetasynda ýerli ilatlara esasy du...

09.08.21

Her ýylyň 1-nji awgustyndan 7-nji awgusty aralygynda dünýäde “Ene Süýdi Bilen Iýmitlendirmegiň Bütindünýä Hepdeligi” geçirilýär. Bu çäräniň geçirilmeginiň esasy maksady köpçülige ene süýdüniň ähmiýetini düşündirmekden we onuň çagany köp kesellerden gorap biljekdigini wagyz etmekden ybarat bolup durýar.

Bu hepdelik, 1990-njy ýyl...

07.08.21

Şu ýylyň 6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda halkara ähmiýetli möhüm çäreleriň biri bolan Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy geçiriler. Bu duşuşyk Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň 3-nji duşuşygy bolar. Ýeri gelende bellesek, birinji duşuşyk 2018-nji ýylda Nursultanda, ikinjisi bolsa 2019-njy ýylda Daşkent şäheri...

04.08.21

30-njy iýulda Adam söwdasy bilen göreşmegiň Bütindünýä gününe gabatlap Ýaşlar forumy geçirildi, onda guramaçylar bolup USAID halkara ösüş boýunça ABŞ-nyň agentligi, Ýewraziýa gaznasy we Halkara migrasiýa guramasy çykyş etdi. Forum 60-dan gowrak gatnaşyjynyň we guramaçylaryň tagallasy bilen GDA ýurtlaryndan çagyrylan hünärmenleri, Türkmenistanyň ministrlikleriniň, ed...

01.08.21

29-njy iýulda “Grand Turkmen” myhmanhanasynda döwlet, hususy we jemgyýetçilik pudaklarynyň wekilleri, KHS, talyplar jemgyýetiniň wekilleri we DÖM Ýaş ilçileri tarapyndan wekilçilik edilýän ýaşlar arasynda “Şäher şertlerinde galyndylary dolandyrmak” atly temada tegelek stol duşuşygy geçirildi. Çäräni Türkmenistandaky Ýewropa Bileleşiginiň wekiliýeti gurady. Çäräniň e...

31.07.21

30-njy iýulda bütin dünýäde möhüm şanly sene — Halkara dostluk güni bellenýär. Bu halkara güni bellemek başlangyjy Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasyna (ÝUNESKO) degişlidir.

2011-nji ýylyň 27-nji aprelinde BMG-niň Baş Assambleýasy 65-nji mejlisinde 65/275 belgili Rezolýusiýasy bilen 30-njy...

30.07.21

Soňky 13 ýylyň dowamynda Bütindünýä gepatit keseline garşy göreş bileleşiginiň öňe sürmegi bilen we Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy (BSSG) tarapyndan tassyklanan gepatit keseline garşy Bütindünýä göreş güni her ýyl bellenilip geçirilýär. Bu senäniň bellenilip geçirilmeginiň baş maksady gepatitiň dürli görnüşleriniň adam saglygyna ýetirýän zyýanly täsirleri barad...

28.07.21

"Bir göçümi, iki göçümi däl-de tutuş meýilnamany gözle."

Znosko-Borowskiý

20-nji iýul - 1924-nji ýylda Halkara şahmat federasiýasynyň esaslandyrylan güni hökmünde taryha girip, şol gün bütin dünýäde Halkara küşt güni bellenilýär. 1861-nji ýylda berk düzgünleri bolan oýnuň wagt ulgamy d...

28.07.21

    Milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan parahatsöýüjilikli daşary  syýasatyň we diplomatiýanyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda Aziýa-Ýuwaş umman sebitiniň döwletleri bilen gatnaşyklara aýratyn orun degişlidir. Türkmenistanyň dostlukly hyzmatdaş döwletleriniň biri hem Hindistan Res...

22.07.21

     BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasynyň sebit merkezi (UNRCCA) 2021-nji ýylyň 14-16-njy iýuly aralygynda Merkezi Aziýanyň we Owganystanyň ýaş hünärmen diplomatlary üçin onlaýn okuw sapaklaryny gurady. Bu çäre merkeziň esasy ileri tutulýan ugurlaryndan biri hökmünde hökümetleriň arasyndaky gatnaşyklarda öňüni alyş diplomatiýasynyň ö...

16.07.21