Habarlar

2022-nji ýylyň 7-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda “Gelinler” atly sahna oýny görkezildi. Oňa tomaşaçy hökmünde Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň ýolbaşçylary hem-de ýokary okuw mekdepleriniň meýletinçi talyplary gatnaşdy. “Gelinler” sahnasynda maşgala gatnaşyklarynda ýüze çykýan dartgynlyklar çeper...

08.01.22

2022-nji ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze döreden “Jan Watanym Türkmenistan!” atly goşgusyna bagyşlanan maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow,...

05.01.22

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň 2022-nji ýyl üçin meýilnamasynyň I babynyň 17-nji bölüminiň “Umumy bilim edaralarynda, ýokary we orta hünär bilimi hem-de hünär tehniki bilim edaralarynda bilim işini amala aşyrýan beýleki edar...

03.01.22

Tamamlanyp barýan «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda ýaş nesilleriň zehinlerini ýüze çykarmak ugrunda dürli döredijilik bäsleşikleri yglan edildi. Şol bäsleşiklere mekdep okuwçylary, talyp ýaşlar gatnaşyp, özleriniň döredijilik başarnyklaryny açyp görkezdiler. Şeýle bäsleşikleriň biri hem...

31.12.21

2021-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Türkmenistayň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrlig...

29.12.21

2021-nji ýylyň 29-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 2022-nji ýylyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» atly  şygarynyň hem-de ýörite nyşanynyň tassyklanylmagy mynasybetli maslahat geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary, hormatly Ilçiler, Halkara gatnaşyklary institutynyň professor...

29.12.21

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Taras Şewçenko adyndaky Kiýew milli uniwersitetiniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň arasynda onlaýn duşuşygy geçirildi.

Oňa iki ýurduň ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylary – Halkara gatnaşyklary institutynyň okuw işleri boýunça prorektory G.Ýusup...

28.12.21

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Täze — 2022-nji “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýyly mynasybetli institutymyzyň jemgyýetçilik guramalary bilen Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, dirižýor Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygynda düzülen orkestr toparynyň bilelikde guramagynda sazly konsert geçi...

28.12.21

2021-nji ýylyň 28-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Bitarap Watanymyzyň bagtly geljegi – ahlakly watançy ýaşlar” atly göreldeli okuw sapagy geçirildi. Halkara gatnaşyklary we diplomatiýa kafedrasynyň müdiri, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty, taryh ylymlarynyň doktory, professor, Adatdan daşary we Doly ygtyýa...

28.12.21

2021-nji ýylyň 27-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň I, II ýyl talyplarynyň gatnaşmagynda Täze ýyl baýramy mynasybetli “New Year – New Dreams” atly  bäsleşik geçirildi.

Bäsleşik iňlis dilinde...

27.12.21