Habarlar

Adamzat hemişe sagdyn ýaşamagyň arzuwynda, çünki saglyk ynsana berlen peşgeşdir, bedeniň fiziki we ruhy güýçleriniň kadaly ýagdaýydyr. Meşhur alym Lukman Hekim “Eger çaň-tozan bolmadyk bolsa,adamlar müň ýaşardy” diýip belläpdir. Bu b olsa tebigatyň, arassa howanyň adamyň saglygy üçin möhümdigini ýene bir gezek tekrarlaýar.

07.09.21

Islendik ýagdaýda adam adam bolup galmalydyr; diňe özi hakda däl-de ,  eýsem töweregiňdäkiler, esasanam ondan ýüz esse erbet adamlar hakda pikirlenmeli. Bu pikir täze däl. Mümkin boldugyça ösdürilýär we dünýä jemgyýetçiligine şol sanda Birleşen Milletler Guramasyna we beýleki birleşiklere ýetirmäge synanşylýar.

Birleşen Mi...

05.09.21

2021-nji ýylyň 3-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda hormatly Prezidentimiziň talyplar we okuwçylar bilen geçiren okuw sapagyndan gelip çykýan wezipelere bagyşlanan maslahat geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň Daşary...

03.09.21


Сегодня в жизни туркменского общества замечательный праздник – День знаний! Его отмечают во всех учебных заведениях страны, начиная от так называемых нулевых классов (это старшие группы пришкольных детских садов) и до высших учебных заведений.

Репортаж с праздничных мероприятий,...

01.09.21

1-nji sentýabr. Bu gün çagalaryň we ýaşlaryň sabyrsyzlyk bilen garaşan günüdir. Ilkinji gezek mekdebe gadam basýan körpejeler, geljege ýol açýan ýokary okuw mekdepleriniň birinji ýyl talyplary üçin täze okuw ýylynyň başlanmagy özboluşly ajaýyp baýramçylyga öwrüldi. Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli dabaralar bu ýyl hem ýurdumyzyň orta, orta hünär we ýokary o...

01.09.21

2021-nji ýylyň 20-nji awgustynda Hazar deňzi institutynyň edara binasynda “Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna - Halkara Ummanlar Instituty bilen hyzmatdaşlygyň netijeleri we geljegi” atly wideoaragatnaşyk arkaly okuw-maslahaty geçirildi.

Bu okuw maslahatyna Hazar deňzi institutynyň, “Türkmendeňizderýaýollary” agentligi...

21.08.21

2021-nji ýylyň 18-nji awgustynda Merkezi Aziýanyň Halkara institutynda “Merkezi we Günorta Aziýanyň gatnaşyklary, mümkinçilikleri, geljegi we geostrategiki ähmiýeti” atly onlaýn görnüşindäki ylmy-amaly maslahat geçirildi. Maslahatyň dowamynda ugurlar boýunça 3 sany bölümçe işledi. Halkara ylmy-amaly maslahatyna Özbegistanyň, Gazagystanyň, Owganystanyň, Pakistanyň, H...

19.08.21

2008-nji ýylyň dekabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň rezolýusiýasy esasynda, 19-njy awgust “Bütindünýä ynsanperwerlik kömeginiň güni” diýlip yglan edilýär.

    Birleşen Milletler Guramasy bu senäni halkara günleriniň  senenamasyna  girizmek bilen

19.08.21

Her ýylyň 19-njy awgustynda Bütindünýä fotosurat güni bellenilýär. Bu sene 2009-njy ýylda Awstraliýaly fotosuratçy Korske Aranyň teklibi bilen tassyklandy. Şeýle hem 1839-njy ýylyň 9-njy awgustynda fransuz himigi Lui Daggeriň ýagtylyga duýgur plastinka şekili geçirmek usulyny oýlap tapmagy netijesinde fotosurat peýda bolýar. Bu wakadan 10 gün soň, şol ýylyň 19-njy a...

19.08.21

Halkara ýaşlar güni her ýyl 12-nji awgustda bellenilip geçilýär. 1999-njy ýylda BMG Baş Assambleýasy "A / RES 54/120" karary bilen Bütindünýä Ýaşlar Işleri Ministrler Maslahatynyň 12-nji awgusty Halkara Ýaşlar güni diýip yglan etmek baradaky teklibini goldady. Mejlis, 1995-nji ýyldaky Bütindünýä Ýaşlar Hereket Maksatnamasy barada habardarlygy ýokarlandyrmak üçin Hal...

13.08.21