Habarlar

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary» atly halkara onlaýn forumy geçirildi. Oňa daşary ýurtly wekiller,   ýurdumyzyň  ýokary okuw mekdepleriniň proffesor mugallymlary, aspirantlary, ýaş alymlary, talyp-ýaşlary, şeýle hem biziň Halkara gatna...

16.03.23

15-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Begler ýoly» hojalyk jemgyýetiniň we «Turkmenportal» internet habar beriş serişdesiniň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Oňa milli diplomatiýamyzyň ýokary okuw mekdebiniň mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

Duşuşyk dowamynda myhm...

15.03.23

2023-nji ýylyň 15-nji martynda paýtagtymyz Aşgabadyň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Türkmenistanyň we Tatarystan Respublikasynyň söwda-ykdysady we maýa goýum mümkinçilikleri: senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ugurlaryndaky hyzmatdaşlyk atly işewürler maslahaty geçirildi.

Işewürler maslahatynyň dowamynda Tatarystan Respublikas...

15.03.23

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz güni mynasybetli institutyň Tehnologiýalaryň transfer merkeziniň gurnamagynda professor-mugallymlar we talyp ýaşlar tarapyndan taýýarlanan taslamalaryň we işläp taýýarlamalaryň “Gelse Nowruz äleme, reň kylar jahan peýda” atly sergi-ýarmarkasy geçirildi...

15.03.23

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen edarasynyň (ÝUNESKO) arasyndaky ygtybarly hyzmatdaşlygyň gazananlaryna bagyşlanan umumy okuw sapagy geçirildi.

15.03.23

2023-nji ýylyň  15-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň  “Ykdysady diplomatiýa”  ugry boýunça Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň  talyplaryna  “Banklaryň döreýşi”  atly temadan okuw sapagy geçirildi.

15.03.23

2023-nji ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň  wekilleri polisiýanyň podpolkownigi Toýly Abdullaýewiň, Jenaýat agtaryş müdirliginiň bölüm müdiri, polisiýanyň maýory Guwanç Weliýewiň, 4-nji müdirliginiň wekili, polisiýanyň maýory Daýanç Durdyýewiň, Polisiýanyň...

15.03.23

2023-nji ýylyň 14-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara žurnalistikasy fakultetiniň “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagynyň guramagynda ýurdumyzda zähmet çekýän halypa žurnalistler bilen institutyň Halkara žurnalistikasy fakultetiniň talyplarynyň gatnaşmagynda döredijilik duşuşygy geçirildi. Oňa daşa...

14.03.23

2023-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Gahryman Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag” atly aýdymy mynasybetli Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň gatnaşmaklarynda “Gahryman Arkadagymyzyň “Ýaşlara gutlag” eseri – bagtyýar ýaşlar...

13.03.23

2023-nji ýylyň 13-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň agzalarynyň gatnaşmagynda ÝUNESKO-nyň Bütindünýä medeni mirasynyň sanawyna girizilen «Nusaýyň Parfiýa galalary» döwlet medeni-taryhy ýadygärligine gezelenç gurnaldy. Gezelenjiň çäginde okuw sapagy geçirilip, ol Parfiýanyň diplomati...

13.03.23