Habarlar

2021-nji ýylyň 5-7-nji oktýabrynda BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça komissiýasynyň sanly ulgam arkaly geçirilen Durnukly ösüş maksatlaryny durmuşa geçirmäge bagyşlanan bäşinji Demirgazyk we Merkezi Aziýa forumynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara ykdysady gatnaşyklary...

02.02.22

2022-nji ýylyň 31-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyplaryň 2021-2022-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, Türkmenistanyň halk ýazyjysy Orazguly Annaýew bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda ýurdumyzyň gö...

31.01.22

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap häkimligi, Berkararlyk etrap prokuraturasy, Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde guramagynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisiniň ähmiýetini ilat arasynda wagyz etmek boýunça ady bilen wagyz-nesiha...

29.01.22

2022-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini täsirli we netijeli geçirmeklerini üpjün etmek maksady bilen medeni çäre guraldy. Bu medeni çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli  drama teatrynyň artistleri ýokary okuw mekdebim...

29.01.22

Şu gün, 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň Merkezi edarasynda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň Sekretariatynyň bilelikde gurnamagynda   “Türkmenistan – ÝUNESKO: Parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň bähbidine hyzmatdaşlyk...

29.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda daşary söwda dolanyşygynyň mümkinçiliklerine bagyşlanan maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy we institutyň Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň telekeçili...

28.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlaryň bilimini kämilleşdirmek maksady bilen zehin bäsleşigi geçirildi. “Seljuk türkmen döwletiniň daşary syýasaty” atly temada geçirilen bäsleşige institutyň I ýyl talyplary gatnaşdylar. Bäsleşik Ýaş diplomatlaryň mekdebiniň iş meýilnamasynyň çäklerinde g...

28.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň  2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda geçiriljek I saýlama tapgyrynyň 4-nji oýnuna gatnaşyjylar bilen umumy okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylmy işgäri J....

28.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaşlaryň arasynda terbiýeçilik işlerini güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň hukuk goraýjy edaralarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň guramagynda wagyz-ündew maslahaty geçi...

28.01.22

2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Zenan – ojagyň söýesi» atly wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda...

28.01.22