Habarlar

2022-nji ýylyň 10-njy fewralynda Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde “Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň” ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahat Türkmenistanyň Magtymguly ady...

10.02.22

2022-nji ýylyň 10-njy fewralynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda  «Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungatynyň» ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilmegi mynasybetli dabaraly maslahat geçirildi.

Maslahat Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guram...

10.02.22

2022-nji ýylyň 9-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň, Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň Milli merkeziniň hem-de Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar...

09.02.22

2022-nji ýylyň 8-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyplaryň 2021-2022-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly geçirmek maksady bilen, «Nesil» gazetiniň jogapkär kätibi, ajaýyp şahyr, ussat terjimeçi, tejribeli žurnalist Orazmyrat Myradow bilen döredijilik duşuşygy geçirildi.

08.02.22

2022-nji ýylyň 5-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň uly mejlisler zalynda talyplaryň gyşky dynç alyş möwsümini gyzykly, täsirli we netijeli geçirmeklerini üpjün etmek maksady bilen medeni çäre guraldy. Bu medeni çärede Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynyň sahna ussatlary ýok...

05.02.22

Türkmeniň buýsanjy du­tar­ ýa­sa­mak se­net­çi­li­gi­niň,­ du­tar­da­ saz­ çal­mak ­we ­bag­şy­çy­lyk sun­ga­ty­nyň­ Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça edarasy bolan ÝUNESKO-nyň Adam­za­dyň­ mad­dy däl me­de­ni­ mi­ra­sy­nyň­ sa­na­wy­na ­gi­ri­zil­me­gi­ baradaky hoş habary eşidip, nädip,  buýsanman durup boljak. Bilişimiz ýaly, türkmen...

04.02.22

2022-nji ýylyň 3-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Milli Geňeşi, Syýasy partiýalary we jemgyýetçilik guramalary, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen bilelikde gurnamagynda  “Hormatly Prezidentimiziň «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly pelsepesi halk...

03.02.22

2022-nji ýylyň 2-nji fewralynda Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň (UNICEF) Türkmenistandaky wekilhanasy we Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan gurnalan Durnukly ösüş maksatlary boýunça Milli meýletin syny taýýarlamak boýunça iş maslahaty geçirildi. Bu maslahata Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar Gaznasynyň Baş edarasynyň,...

02.02.22

2022-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda 2021-2022-nji okuw ýylynyň gyşky dynç alyş möwsümini guramaçylykly we netijeli geçirmek maksady bilen fakultetara “Rus dili – milletara gatnaşyklaryň serişdesi” atly zehin bäsle...

02.02.22

2022-nji ýylyň 2-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyp ýaşlarynyň gatnaşmagynda orta mekdepler bilen bilelikde geçirilmeli çäreleriň ýyllyk meýilnamasyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň 21-nji ýöriteleşdirilen terbiýeçilik - okuw mekdebiniň okuwçylary bilen duşuşyk geçirildi. Duşuşygyň dowamynda talyp ýaşlar...

02.02.22