Habarlar

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda BMG-niň Aziýa - Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň guramagynda Durnukly ösüş maksatlaryny iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça V Demirgazyk we Merkezi Aziýa forumy onlaýn arkaly öz işine başlady. Şu ýylyň 7-nji oktýabryna çenli  dowam etjek bu foruma  BMG-niň Aziýa - Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we Durmuş kom...

05.10.21

Hindistanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynda hindi gumanisti we syýasatçysy Mahatma Gandiniň doglan gününe bagyşlanan baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarany Hindistanyň Türkmenistandaky Ilçisi Widhu Pithambaran Nair alyp bardy. Adatça hindi toý-baýramçylyklarynda ulanylýan mämişi hindi gül bezegi marigold güllerini Aşgabat şäherindäki Bagtyýarlyk sport toplumynyň çä...

05.10.21

Her ýylyň 5-nji oktýabrynda dünýäde ýüzden gowrak ýurt Bütindünýä mugallymlar günini giňden belleýär. Bu hünär baýramçylygynda mugallymlaryň ähli derejelerde ýokary hilli bilim bermekdäki ornuny we ähmiýetini  hasda äşgär etmek maksat edilinýär. Mugallymlar gününiň döredilmeginiň taryhy öz gözbaşyny 1966-njy ýylyň 5-nji oktýabrynda Parižde geçirilen mugallymlar...

04.10.21

Bütindünýä mugallymlar güni 1994-nji ýyldan bäri her ýylyň 5-nji oktýabrynda dünýäde giňden bellenilip geçilýär. Bu senäni bellemegiň maksady jemgyýetde mugallymlaryň uly orun eýeleýänligine üns çekmekden ybaratdyr. Şol gün Halkara Zähmet Guramasy we ÝUNESKO tarapyndan 1966-njy ýylda Mugallymlaryň ýagdaýy baradaky Teklibiň kabul edilmeginiň ýyllygy dabaraly bellenil...

04.10.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň her aýda iki gezek neşir  edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” atly gazetiniň  16-njy sany çapdan çykdy. Dört sahypadan ybarat arzyly gazetimiziň bu sany tutuşlygyna şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramçylygyna  bagyşlanypdyr. Neşiriň  birinji sahypasy institutymyzyň Halkar...

02.10.21

2021-nji ýylyň 1-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Milli mirasymyz — ynsan edebiniň çeşmesi” ady bilen professor-mugallymlaryň okuw maslahaty geçirildi. Maslahata institutymyzyň professor-mugallymlary we habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdyrlar.

Bu maslahat “T...

01.10.21

Bütindünýä deňiz güni her ýylyň sentýabr aýynyň soňky hepdesinde bellenilýär. Her bir ýurt aýratynlykda islendik güni saýlap, bu senäni belläp biler. Halkara Deňiz Guramasynyň bu gün bilen bagly resmi çäreleri her ýylyň 30-njy sentýabrynda meýilleşdirilýär. Birleşen Milletler Guramasy deňizleriň we ummanlaryň parahatçylykly, hyzmatdaşlyk etmegi we kanuny taýdan kesg...

01.10.21

2021-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda  Türkmenistanyň  Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Halkara terjimeçiler güni mynasybetli Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda  institutynyň ähli fakultetleriniň talyplarynyň arasynda zehin bäsleşigi geçirildi. Bäsleşik iňlis dilinde geçirilip, onda her fakultetden bir topar çy...

01.10.21

1990-ýylyň 14-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy her ýylyň 1-nji oktýabryny «Ýaşulularyň Halkara güni» diýip yglan etdi. Indi 31 ýyldan bäri bu baýramçylyk dünýäniň ähli künjeklerinde bellenilip geçilýär. Bu baýramçylygyň guralyşy, oňa berilýän üns dünýäde ýylsaýyn artýar. Baýramçylyk mynasybetli dürli görnüşdäki medeni çäreler guralýar....

30.09.21

Türkmenistanyň mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ägirt uly özgertmeleriň ähmiýetine we Türkmenistanyň özbaşdaklygynyň ýyllary üçinde dünýä nusgalyk işlerine bagyşlanyp ylmy, syýasy-jemgyýetçilik we publisistik neşirleriň ençemesi çap edildi. Bu işler daşary syýasy ulgamyna...

30.09.21