Habarlar

Bir wagtlar dünýäniň dürli künjeklerinde adamlar internet, sosial ulgamlar arkaly hat, habar (SMS - gysga habar hyzmaty) iberip we alyp bilmändirler. Öň häzirki zaman aragatnaşyk serişdeleri bolmadyk döwürde - internet, modem, sosial ulgamlar, hat iberjek adamlar poçta hyzmaty bilen habarlaşyp, jogap hatyna köp garaşypdyrlar. Bu hatlar bellenen salgylara pyýada, atd...

08.10.21

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 1999-njy ýylyň 6-njy dekabrynda her ýylyň 4-10-njy oktýabr aralygyny kosmos ylmynyň we tehnologiýasynyň adamyň abadançylygyna goşýan goşandyny bellemek maksady Bütindünýä kosmos hepdeligi yglan edildi.

Bu seneler 1957-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda SSSR-de ilkinji emeli hemra emeli hemrasynyň uç...

08.10.21

2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda wideo aragatnaşyk arkaly “Milli ykdysadyýetiň ösüşinde daşary söwda gatnaşyklarynyň ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapynd...

08.10.21

Her ýyl  oktýabr aýynyň birinji duşenbesinde Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan Bütindünýä HABITAT güni bellenilýär. 1985-nji ýylda Adam ilaty baradaky komissiýanyň teklibine laýyklykda BMG Baş Assambleýasynyň (A / RES / 40/202) karary esasynda 2000-nji ýyla çenli dünýä ilatyny ýaşaýyş jaýy bilen üpjün etmek maksady bilen bu Bütindünýä güni döredildi. Bu se...

05.10.21

2021-nji ýylyň 4-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasy hem-de “Paýhas we parasat” ylmy gurnagy tarapyndan “6-njy oktýabr – Hatyra güni” mynasybetli “Halk hakydasy” ýadygärlikler toplumyna hakyda gezelenji guraldy. Oňa institutymyzyň halypa mugallymlary we talyplary gatnaşdyla...

05.10.21

2021-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda BMG-niň Aziýa - Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýasynyň guramagynda Durnukly ösüş maksatlaryny iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça V Demirgazyk we Merkezi Aziýa forumy onlaýn arkaly öz işine başlady. Şu ýylyň 7-nji oktýabryna çenli  dowam etjek bu foruma  BMG-niň Aziýa - Ýuwaş ummany sebiti üçin Ykdysady we Durmuş kom...

05.10.21

Hindistanyň Türkmenistandaky Ilçihanasynda hindi gumanisti we syýasatçysy Mahatma Gandiniň doglan gününe bagyşlanan baýramçylyk dabarasy geçirildi. Dabarany Hindistanyň Türkmenistandaky Ilçisi Widhu Pithambaran Nair alyp bardy. Adatça hindi toý-baýramçylyklarynda ulanylýan mämişi hindi gül bezegi marigold güllerini Aşgabat şäherindäki Bagtyýarlyk sport toplumynyň çä...

05.10.21

Her ýylyň 5-nji oktýabrynda dünýäde ýüzden gowrak ýurt Bütindünýä mugallymlar günini giňden belleýär. Bu hünär baýramçylygynda mugallymlaryň ähli derejelerde ýokary hilli bilim bermekdäki ornuny we ähmiýetini  hasda äşgär etmek maksat edilinýär. Mugallymlar gününiň döredilmeginiň taryhy öz gözbaşyny 1966-njy ýylyň 5-nji oktýabrynda Parižde geçirilen mugallymlar...

04.10.21

Bütindünýä mugallymlar güni 1994-nji ýyldan bäri her ýylyň 5-nji oktýabrynda dünýäde giňden bellenilip geçilýär. Bu senäni bellemegiň maksady jemgyýetde mugallymlaryň uly orun eýeleýänligine üns çekmekden ybaratdyr. Şol gün Halkara Zähmet Guramasy we ÝUNESKO tarapyndan 1966-njy ýylda Mugallymlaryň ýagdaýy baradaky Teklibiň kabul edilmeginiň ýyllygy dabaraly bellenil...

04.10.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň her aýda iki gezek neşir  edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” atly gazetiniň  16-njy sany çapdan çykdy. Dört sahypadan ybarat arzyly gazetimiziň bu sany tutuşlygyna şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramçylygyna  bagyşlanypdyr. Neşiriň  birinji sahypasy institutymyzyň Halkar...

02.10.21