Habarlar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş kafedrasynyň mugallymy Dürli Ballyýewa 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda jemlenen Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň guramagynda hünärmenleriň arasynda geçirilen “Halkara ynsanperwerlik hukugy we robotlar” atly düzme (esse) bäsleşiginde türkmen dilinde ýazy...

14.10.21

2021-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) guramagynda ýaşlaryň arasynda jenaýatyň öňüni almak boýunça pikir alyşmak maksady bilen, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Halkara ynsanperwer ylymlar...

13.10.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň häzirki dowam edýän «Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda ýurdumyzyň her bir güni uly üstünliklere we ajaýyp wakalara beslenýär. Bu ýylyň Watanymyzyň şanly Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramy bilen gabat gelmegi ýurdumyzyň  ýeten sepgitleriniň, gazanan  üstünlikleriniň many-mazmunyny has-da artdyrýar. Şe...

13.10.21

2021-nji ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Dö...

13.10.21

2021-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň  talyplary tarapyndan taýýarlanan wideorolikleriň bäsleşigi geçirildi. Oňa Halkara žurnalistikasy fakultetiniň Halkara žurnalistikasy hünäriniň 1-nji, 2-nji we 3-nji ýyl, şeýle-de Syýasy kommunikasiýa we internet žurnalistikasy boýunça taýýarlygyň bakalawr...

12.10.21

2021-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hukuk kadalarynyň tertibiniň berjaý edilişine, alkogolyň we temmäki önümleriniň adam saglygyna ýetirýän ýaramaz täsirleriniň öňüniň alynmagyna, zyýanly endiklerden gaça durlup, sagdyn durmuş ýörelgelerine eýerilmegine bagyşlanan wagyz-nesihat duşuşygy geçir...

12.10.21

Bütindünýä poçta bileleşigi poçta işgärleri bilen  Birleşen Milletler Guramasyna baglanyşykly ýöriteleşdirilen guramanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ilkinji bileleşigidir. Umumy poçta bileleşigi 1874-nji ýylda Bern şertnamasynyň tassyklanmagy bilen döredildi.

Bütindünýä poçta bileleşigi taryh boýunça ikinji uly halkara guramadyr....

09.10.21

Her ýylyň  9-njy oktýabrynda  ýurdumyzda Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Harby-Deňiz Güýçleriniň güni uly dabara bilen bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Harby-deňiz institutynda we Ýöriteleşdirilen harby mekdebinde hem-de Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Aşgabatdaky merkezi serkerdeler öýünde we...

09.10.21

Şu gün, 2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda Türkmenistanda howa boýunça ýaşlar konferensiýasy geçirildi.

“Häzirki wagtda ýaşlar hereketlerimiziň ýa-da hereketsizligimiziň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolmaly. Uzak wagt bäri geljegini ara alyp maslahatlaşanym...

08.10.21

2021-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň, Türkmenistanyň Telekomminikasiýalar  we informatika institutynyň,...

08.10.21