Habarlar

2022-nji ýylyň 22-nji fewralynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly onlaýn maslahat geçirildi. Bu maslahata ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň jogapkär sekretary Çynar Rüstemowa, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Ýazmuhammet Öwezberdiýew, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň baş...

22.02.22

Her ýylyň 21-nji fewralynda «Halkara ene diliniň güni» dünýäde giňden bellenilýär. Bu sene öz gözbaşyny 1999-njy ýylyň 17-nji noýabrynda geçirilen ÝUNESKO-nyň Baş konferensiýasynda «Halkara ene diliniň  güni» (International Mother Language Day) bellemek baradaky karardan alyp gaýdýar. 2000-nji ýyldan bäri bu sene Ýer ýüzünde her ýyl dürli şygarlar astynda belle...

22.02.22

2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Parahatçylygyň ýaş çaparlary” akyl-paýhas bäsleşiginiň  2022-nji ýylyň 10-njy martynda geçiriljek I saýlama tapgyrynyň 5-nji oýnuna gatnaşyjylar bilen umumy okuw sapagy geçirildi. Bu okuw sapagynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adynd...

21.02.22

«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylyň 21-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň gurnamagynda ýurdumyzyň we Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza döwletleriň ýokary okuw mekdeplerinde halkara gatnaşyklary ugrundan okaýan talyplarynyň arasynda Türkmenistanyň diplo...

21.02.22

2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň guramagynda Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň «Abadançylygyň röwşen gadamlary» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Täze kitabyň tanyşdyrylyş dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekilleri, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň H...

19.02.22

Her ýylyň 18-nji fewralynda ýurdumyzda Diplomatik işgärleriniň güni giňden bellenilip geçilýär. 2009-njy ýylyň fewral aýynda  hormatly Prezidentimiz her ýylyň 18-nji fewralyny Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni hökmünde belläp geçmek hakynda Permana gol çekdi. Bu sene türkmen diplomatlaryna we olaryň alyp barýan asylly işlerine döwlet derejesinde goýul...

18.02.22

2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly ylmy maslahat geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň diplomatik düzüminiň, ýurdumyzda hereket edýän diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriň profes...

18.02.22

2022-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýaş nesliň ýaramaz zyýanly endiklerden daşda durmagy, möwsümleýin, ýokanç we ýokanç däl keselleriň öňüni almak maksady bilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz-nesihat çäresine Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine degişli hassah...

17.02.22

2022-nji ýylyň 17-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bilelikde gurnamagynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň, Halkara ynsanperwer ylymlary we ö...

17.02.22

2022-nji ýylyň 16-njy fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň, ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň Milli toparynyň, Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde gurnamagynda “Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda s...

16.02.22