Habarlar

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylan ýylynyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen baýramçylyk konsertine işjeň gatnaşan talyp ýaşlara we mugallymlara institutymyzyň rektorynyň hem-de dostlukly döwletleri...

04.03.22

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda I, II ýyl talyplarynyň gatnaşmagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli «Dünýäniň bar görki enedir ene!» atly  bäsleşik geçirildi. Institutyň Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda geçirilen bäsleşik üç tapgyrdan ybarat boldy. Täsirli g...

04.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talyp gyzlarynyň iş başarjaňlygyny, ugurta...

04.03.22

2022-nji ýylyň 3-4-nji martynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky strategik we sebitara barlaglar institutynyň, Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreş müdirliginiň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň,  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gur...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş hem-de Dünýä dilleri kafedralarynyň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk duşuşygy geçirildi.

Şanly sene my...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Birleşen Milletler Guramasynyň nusgasy» atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikde geçiren bu bäsleşigine Türkmenistan...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda «Erkekler öz hukugy hakynda nämeleri bilmeli?» atly onlaýn gepleşigi geçirildi. Bu onlaýn gepleşigine Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA), Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we onuň welaýat düzüm birlikleriniň, Türkmenistanyň...

03.03.22

2022-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligin...

02.03.22

Häzirki zamanyň halkara gatnaşyklarynyň özeninde goýlan beýik ynsanperwer ýörelgeleriniň kemala gelmegine öz goşandyny goşan meşhur diplomatlaryň, döwlet işgärleriniň mirasyny öwrenmek, diplomatlarda, halkara gatnaşyklary ugrundan ýetişdirilýän hünärmenlerde ata-babalarymyzyň diplomatik mirasyna sarpa goýmak endiklerini terbiýelemek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 1-n...

01.03.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýardam bermeginde “Wodorod energiýasynyň ösüşiniň geljegi” atly wideoaragatnaşyk okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw malahatyna degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri, şeýle hem institutymyzyň taly...

01.03.22