Habarlar

2021-nji ýylyň 18-19-njy oktýabrynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merkeziniň (CAREC) «Suw-Energiýa-Azyk-Daşky gurşaw» özara baglanyşygynyň çemeleşmesini öňe sürmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp düzmek üçin berlen bahanyň netijeleriniň jemlerini jemlemek bilen bagly tegelek stol geçirildi. Onlaýn maslahat USAID-iň Sebitleýin Suw we Daşky Gurşaw Tasl...

20.10.21

Şu ýylyň 18-nji-19-njy oktýabrynda halkara derejesinde Türkmenistanda bilim dolandyryş mümkinçiligini artdyrmak meselesine bagyşlanan onlaýn okuw sapagy geçirildi. UNESCO-nyň Tährandaky bölümi tarapyndan gurnalan bu okuw sapagyna UNICEF-iň Türkmenistandaky bölüminiň, UNESCO-nyň Tährandaky bölüminiň, UIS Aziýa we Ýuwaş umman sebitleýin guramasynyň, Türkmenistanyň Bil...

20.10.21

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek neşir edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” atly gazetiniň 17-nji sany çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sany many-mazmuny, bezeg we sahypa sany taýdan täzeçilligi bilen tapawutlanýar. Neşiriň ilkinji sahypasy institutyň mugallymy Mähriban Gandym...

20.10.21

2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Pederlerimiziň akyl-paýhas mirasy – ýaşlara ýörelge” atly maslahat geçirildi. Bu ýokary okuw mekdebiň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guralan maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmen...

19.10.21

— Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary siziň diplomatik gullugyndaky tejribäňiz bilen içgin gyzyklanýarlar. Mümkin bolsa özüňiziň diplomat bolup işläp başlan ilkinji ýyllaryňyzda toplan tejribäňiz barada gürrüň beräýseňiz.

—  Garaşsyzlygymyzyň i...

19.10.21

Dünýäde her bäş ýyldan bir gezek 20-nji oktýabrda bellenilýän “Bütindünýä statistika güni” öz gözbaşyny 2010-njy ýylyň 3-nji iýunynda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 41-nji mejlisinde “Bütindünýä statistika gününi” (World Statistics Day)  bellemek barada kabul edilen Karardan alyp gaýdýar. Bu Kararda ösüş üçin ygtybarly statistikalary we...

19.10.21

2021-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda "Täze Özbegistan we Merkezi Aziýada sebit hyzmatdaşlygy" atly köptaraplaýn ylmy onlaýn maslahaty geçirildi. Merkezi Aziýanyň Halkara instituty we Özbegistandaky Konrad Adenauer gaznasy tarapyndan gurnalan bu foruma Özbegistan, Türkmenistan, Gazagystan, Täjigistan, Gyrgyzystan, Russiýa, ABŞ we Hytaý döwletleriniň ýokary okuw jaýlaryn...

18.10.21

2021-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  “Beýik Ýüpek ýolunyň medeni gatnaşyklary we ekologiýa boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmekdäki ähmiýeti” atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahata Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we arheologiýa institutynyň alymlary, Türkmenistanyň Daşary işler...

18.10.21

Her ýylyň 16-njy oktýabry Bütindünýä çörek güni we aşpezler güni giňden bellenilip geçilýär. Bu sene 2006-njy ýylda Halkara çörek bişirijiler birleşiginiň  başlangyjy bilen döredildi. Bu senäniň saýlanmagy,  1945-nji ýylyň 16-njy oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň,  Azyk we Oba hojalygy guramasynyň döredilmegi bilen baglanyşykly.  Bu gurama oba hojalygynyň ö...

16.10.21

2021-nji ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagynda okuw maslahaty geçirildi. Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň wekilleri, “Ýaş ykdysatçylar” yl...

15.10.21