Habarlar

2022-nji ýylyň 3-4-nji martynda Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň ýanyndaky strategik we sebitara barlaglar institutynyň, Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň, BMG-niň Terrorçylyga garşy göreş müdirliginiň, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň,  Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň gur...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Halkara hukugy we deňeşdirme hukuk öwreniş hem-de Dünýä dilleri kafedralarynyň bilelikde gurnamagynda Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk duşuşygy geçirildi.

Şanly sene my...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli «Birleşen Milletler Guramasynyň nusgasy» atly akyl-paýhas bäsleşigi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikde geçiren bu bäsleşigine Türkmenistan...

03.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda «Erkekler öz hukugy hakynda nämeleri bilmeli?» atly onlaýn gepleşigi geçirildi. Bu onlaýn gepleşigine Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň (UNFPA), Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň we onuň welaýat düzüm birlikleriniň, Türkmenistanyň...

03.03.22

2022-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim ministrligin...

02.03.22

Häzirki zamanyň halkara gatnaşyklarynyň özeninde goýlan beýik ynsanperwer ýörelgeleriniň kemala gelmegine öz goşandyny goşan meşhur diplomatlaryň, döwlet işgärleriniň mirasyny öwrenmek, diplomatlarda, halkara gatnaşyklary ugrundan ýetişdirilýän hünärmenlerde ata-babalarymyzyň diplomatik mirasyna sarpa goýmak endiklerini terbiýelemek maksady bilen, 2022-nji ýylyň 1-n...

01.03.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýardam bermeginde “Wodorod energiýasynyň ösüşiniň geljegi” atly wideoaragatnaşyk okuw maslahaty geçirildi. Bu okuw malahatyna degişli pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň wekilleri, şeýle hem institutymyzyň taly...

01.03.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda  Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalarynyň zehin başarnyklaryny barlamak maksady bilen test synagy geçirildi. Bu synaga Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalaryndan jemi 44-si gatnaşdy. Ýaş diplomatlar mekdebiniň agzalaryna dünýä taryhy, Türkmenistanyň taryhy,...

28.02.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Jemgyýeti  öwreniş ylymlary kafedrasynyň gurnamagynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Çärä institutyň  Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulgurban Ezimowa, şol kafedranyň...

28.02.22

2022-nji ýylyň 28-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň halk ýazyjysy, Magtymguly adyndaky döwlet baýragynyň we Ýaşlar baýragynyň eýesi Gurbannazar Ezizowyň doglan gününiň 82 ýyllygy mynasybetli döredijilik duşuşygy geçirildi.     Oňa şahyryň maşgala agzalary, şahyr Artykjemal Annaöwezowa, institut...

28.02.22