Habarlar

1945-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda parahatçylygy gorap saklamak, erkinligi, azatlygy, halklaryň arasynda dostlugy ýola goýmak, ykdysady, durmuş, medeni hem-de ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek, adam hukuklaryny goramak, döwletleriň biri-birine bolan ynamyny döretmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasy döredildi. Muňa garamazdan dünýä bileleşiginiň agzasy bolan...

23.10.21

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda “Arkadagyň göreldesi – sagdyn durmuş ýörelgesi” atly onlaýn arkaly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärä Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Ýagşygeldi Kakaý...

23.10.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek, kanunbozulmalaryň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraý...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçiren ilkinji umumy okuw sapagynda “Halkymyzyň rysgaly ene topragymyzda” diýip aýdan jümlesine bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Maslahata S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwe...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň tel...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň güni mynasybetli Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň ähli fakultetleriniň birinji ýyl talyplarynyň arasynda “BMG - Türkmenistanyň esasy strategik hyzmatdaşy hökmünde” at...

22.10.21

2021-nji ýylyň 2122-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Tür...

22.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Dö...

21.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylarynyň we halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda “Türkmenistan we halkara guramalar: ulag pudagyndaky hyzmatdaşlyk” atly temadan tegelek stol geçirildi.

20.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Psihologiýanyň we pedagogikanyň esaslary: milli tejribe” atly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahaty institutyň okuw işleri boýunça prorektory G.Ýusupowa alyp bardy. Maslahata institutyň halypa mugallymlary bilen birlikde ýaş öwreniji mu...

20.10.21