Habarlar

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň güni mynasybetli Dünýä dilleri kafedrasynyň “Lingvo World” gurnagynyň guramagynda institutyň ähli fakultetleriniň birinji ýyl talyplarynyň arasynda “BMG - Türkmenistanyň esasy strategik hyzmatdaşy hökmünde” at...

22.10.21

2021-nji ýylyň 2122-nji oktýabry aralygynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky Merkezi tarapyndan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Tür...

22.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Dö...

21.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ýurdumyzyň ýöriteleşdirilen ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylarynyň we halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda “Türkmenistan we halkara guramalar: ulag pudagyndaky hyzmatdaşlyk” atly temadan tegelek stol geçirildi.

20.10.21

2021-nji ýylyň 20-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Psihologiýanyň we pedagogikanyň esaslary: milli tejribe” atly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahaty institutyň okuw işleri boýunça prorektory G.Ýusupowa alyp bardy. Maslahata institutyň halypa mugallymlary bilen birlikde ýaş öwreniji mu...

20.10.21

2021-nji ýylyň 18-19-njy oktýabrynda Merkezi Aziýanyň sebitleýin ekologiýa merkeziniň (CAREC) «Suw-Energiýa-Azyk-Daşky gurşaw» özara baglanyşygynyň çemeleşmesini öňe sürmek boýunça toplumlaýyn strategiýany işläp düzmek üçin berlen bahanyň netijeleriniň jemlerini jemlemek bilen bagly tegelek stol geçirildi. Onlaýn maslahat USAID-iň Sebitleýin Suw we Daşky Gurşaw Tasl...

20.10.21

Şu ýylyň 18-nji-19-njy oktýabrynda halkara derejesinde Türkmenistanda bilim dolandyryş mümkinçiligini artdyrmak meselesine bagyşlanan onlaýn okuw sapagy geçirildi. UNESCO-nyň Tährandaky bölümi tarapyndan gurnalan bu okuw sapagyna UNICEF-iň Türkmenistandaky bölüminiň, UNESCO-nyň Tährandaky bölüminiň, UIS Aziýa we Ýuwaş umman sebitleýin guramasynyň, Türkmenistanyň Bil...

20.10.21

Ýakynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty tarapyndan her aýda iki gezek neşir edilýän “Ýaş diplomatyň sesi” atly gazetiniň 17-nji sany çapdan çykdy. Üç dilde neşir edilýän gazetimiziň bu sany many-mazmuny, bezeg we sahypa sany taýdan täzeçilligi bilen tapawutlanýar. Neşiriň ilkinji sahypasy institutyň mugallymy Mähriban Gandym...

20.10.21

2021-nji ýylyň 19-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Pederlerimiziň akyl-paýhas mirasy – ýaşlara ýörelge” atly maslahat geçirildi. Bu ýokary okuw mekdebiň jemgyýetçilik guramalary tarapyndan guralan maslahata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň, Türkmen...

19.10.21

— Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplary siziň diplomatik gullugyndaky tejribäňiz bilen içgin gyzyklanýarlar. Mümkin bolsa özüňiziň diplomat bolup işläp başlan ilkinji ýyllaryňyzda toplan tejribäňiz barada gürrüň beräýseňiz.

—  Garaşsyzlygymyzyň i...

19.10.21