Habarlar

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň mejlisler zalynda talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmagy, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmegi, kanunbozulmalaryň, jenaýatçylykly hereketleriň öňüni almagy wagyz-nesihat etmek maksady bilen, Türkmenistanyň Içeri işler ministrlig...

10.03.22

2022-nji ýylyň 10-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda ÝUNESKO-nyň Almaty şäherindäki Klaster býurosynyň Gazagystanyň Al-Farabi adyndaky Milli uniwersiteti bilen bilelikde guramagynda žurnalistika boýunça göni aragatnaşyk arkaly okuw maslahaty geçirildi. Oňa Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň hem...

10.03.22

2022-nji ýylyň  9-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim minist...

09.03.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe  hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzda ýokary bilimiň ylmy binýadyny we hilini ýokarlandyrmaga aýratyn üns berilýär we bu babatda ähli şertler döredilýär.

Ýurdumyzyň suw diplomatiýasyny ylmy taýdan içgin öwrenmek maksady bilen, hormatly Prezidentimiz 2018-nj...

09.03.22

2022-nji ýylyň 5-nji martynda Türkmen Döwlet medeniýet  institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlarynyň arasynda yglan edilen “El hünäri - il gezer” atly hünär bäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi. Oňa ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniñ saýlama toparlary bilen birlikde institutymyzyň Halkara gatnaşyklary fakultetiniň I ýyl talyby Batyr Esenow...

07.03.22

Halkara diş lukmanlary güni - her ýyl 6-njy martda dünýäniň köp ýurtlarynda diş lukmanlarynyň hünär baýramçylygy hökmünde bellenilýär. Bu hünär baýramçylygynyň bellenilmegine bu ugurda oýlap tapylan öňdebaryjy işler sebäp boldy.

1790-njy ýylda Waşington şäheriniň diş lukmany we Jorj Waşingtonyň şahsy diş lukmany Jon Grinwud diş...

06.03.22

2022-nji ýylyň 4-5-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda 8-nji mart – Halkara zenanlar güni mynasybetli talyp gelin-gyzlara Gahryman Arkadagymyzyň adyndan pul sowgatlarynyň gowşurylyş dabarasy geçirildi. Ýurdumyzyň gülläp ösmeginde we özgertmeleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny, Watanymyza...

05.03.22

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” diýlip atlandyrylan ýylynyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli geçirilen baýramçylyk konsertine işjeň gatnaşan talyp ýaşlara we mugallymlara institutymyzyň rektorynyň hem-de dostlukly döwletleri...

04.03.22

2022-nji ýylyň 4-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda I, II ýyl talyplarynyň gatnaşmagynda Halkara zenanlar güni mynasybetli «Dünýäniň bar görki enedir ene!» atly  bäsleşik geçirildi. Institutyň Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda geçirilen bäsleşik üç tapgyrdan ybarat boldy. Täsirli g...

04.03.22

2022-nji ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalary merkezinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň hem-de Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň bilelikde guramagynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň talyp gyzlarynyň iş başarjaňlygyny, ugurta...

04.03.22