Habarlar

2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda “Türkmenistanda wodorod energetikasyny ösdürmegiň mümkinçilikleri” atly wideoaragatnaşyk arkaly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkeziniň, Ýag...

30.10.21

2021-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Ulag diplomatiýasy” ugry boýunça fakultatiw okuw sapagy geçirildi. Institutyň talyplarynyň işjeň gatnaşmagynda geçen bu okuw sapagynda Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulgurban Ezimowa “Dünýäni b...

28.10.21

2021-nji ýylyň 24-25-nji oktýabrynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň ýurdumyza döwlet sapary boldy. Goňşy ýurduň Prezidentiniň Türkmenistana bolan saparynyň çäginde ikitaraplaýyn resminamalaryň jemi 20 sanysyna gol çekildi. Duşuşyklaryň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen «Al-Farabi a...

27.10.21

Skandinaw hukuk ulgamy-hukuk ulgamynyň bir görnüşi bolup, demirgazyk Ýewropa ýurtlarynda giňden ulanylýar. Ony roman-german hukuk maşgalasynyň düzümine girýän bir hukuk ulgam diýip hasaplaýan alymlar hem bar. Emma alymlaryň köp bölegi Skandinaw hukugyny bu hukuk maşgalasyna goşman, iňlis-sakson hukuk maşgalasy bilen roman-german hukuk maşgalalarynyň arasyndaky garaş...

27.10.21

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Dö...

27.10.21

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OSCE) Aşgabatdaky Merkeziniň gurnamagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Sanly tehnologiýalar asyrynda maglumatlary ýaýratmagyň hukuk esaslary” atly akuw maslahaty geçirildi. Iki günlük dowam etjek onlaýn ok...

27.10.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir güni şanly senelere, baý taryhy wakalara beslenýän Diýarymyzda ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. Esasan hem halkara gatnaşyklary ulgamyny has-da ýokarlandyrmak, dünýä döwletleri bilen ysnyşykly gatnaşyklaryny  berkitmek ýaly meseleler boýunça birnäçe maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Muňa Gazagysta...

25.10.21

Her ýylyň 24-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan tassyklanan Bütindünýä ösüş barada maglumatlaryň güni 1972-nji ýyldan bäri bellenilýär. BMG-niň Baş Assambleýasy bu günüň senesini 1970-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda BMG-niň Ösüş On ýyllygy üçin Halkara Ösüş Strategiýasynyň kabul edilen senesi we BMG-niň döredilen gününe gabat gelmeli diýen karar bil...

24.10.21

BMG-niň Halkara güni 1947-nji ýylyň oktýabr aýynda Birleşen  Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň kabul edilmeginiň iki ýyllygy mynasybetli guramanyň Baş Assambleýasynyň kabul eden Rezolýusiýasynyň esasynda  bellenilýär. Aslynda, BMG adamzady howsala salýan esasy syýasy meseleler bilen meşgullanýan iň iri we abraýly halkara gurama hasaplanýar. BMG-niň syýasy işi yk...

24.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde  “Garaşsyzlyk bagtymyzyň çyragy, arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy” ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi.  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna hem-de Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen bu dabara  uniwersitetiň professor-mugallymlary hem-de ýurdumyzyň...

24.10.21