Habarlar

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (OSCE) Aşgabatdaky Merkeziniň gurnamagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly “Sanly tehnologiýalar asyrynda maglumatlary ýaýratmagyň hukuk esaslary” atly akuw maslahaty geçirildi. Iki günlük dowam etjek onlaýn ok...

27.10.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe her bir güni şanly senelere, baý taryhy wakalara beslenýän Diýarymyzda ähli ulgamlarda uly ösüşler gazanylýar. Esasan hem halkara gatnaşyklary ulgamyny has-da ýokarlandyrmak, dünýä döwletleri bilen ysnyşykly gatnaşyklaryny  berkitmek ýaly meseleler boýunça birnäçe maksatnamalaýyn işler durmuşa geçirilýär. Muňa Gazagysta...

25.10.21

Her ýylyň 24-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan tassyklanan Bütindünýä ösüş barada maglumatlaryň güni 1972-nji ýyldan bäri bellenilýär. BMG-niň Baş Assambleýasy bu günüň senesini 1970-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda BMG-niň Ösüş On ýyllygy üçin Halkara Ösüş Strategiýasynyň kabul edilen senesi we BMG-niň döredilen gününe gabat gelmeli diýen karar bil...

24.10.21

BMG-niň Halkara güni 1947-nji ýylyň oktýabr aýynda Birleşen  Milletler Guramasynyň Tertipnamasynyň kabul edilmeginiň iki ýyllygy mynasybetli guramanyň Baş Assambleýasynyň kabul eden Rezolýusiýasynyň esasynda  bellenilýär. Aslynda, BMG adamzady howsala salýan esasy syýasy meseleler bilen meşgullanýan iň iri we abraýly halkara gurama hasaplanýar. BMG-niň syýasy işi yk...

24.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde  “Garaşsyzlyk bagtymyzyň çyragy, arzuwlan zamanaň geldi, Pyragy” ady bilen aýdym-sazly dabara geçirildi.  Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygyna hem-de Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanylyp geçirilen bu dabara  uniwersitetiň professor-mugallymlary hem-de ýurdumyzyň...

24.10.21

1945-nji ýylyň 24-nji oktýabrynda parahatçylygy gorap saklamak, erkinligi, azatlygy, halklaryň arasynda dostlugy ýola goýmak, ykdysady, durmuş, medeni hem-de ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek, adam hukuklaryny goramak, döwletleriň biri-birine bolan ynamyny döretmek maksady bilen Birleşen Milletler Guramasy döredildi. Muňa garamazdan dünýä bileleşiginiň agzasy bolan...

23.10.21

2021-nji ýylyň 21-nji oktýabrynda “Arkadagyň göreldesi – sagdyn durmuş ýörelgesi” atly onlaýn arkaly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Bu çärä Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň, Ýagşygeldi Kakaý...

23.10.21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda talyp ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak, ýol hereketiniň howpsuzlygyny berjaý etmek, kanunbozulmalaryň öňüni almak maksady bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Saglygy goraý...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli geçiren ilkinji umumy okuw sapagynda “Halkymyzyň rysgaly ene topragymyzda” diýip aýdan jümlesine bagyşlanan okuw maslahaty geçirildi. Maslahata S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwe...

22.10.21

2021-nji ýylyň 22-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň guramagynda ýaşlary telekeçilige giňden çekmek meselesine bagyşlanan maslahat geçirildi. Halkara ykdysady gatnaşyklary fakulteti tarapyndan guralan bu maslahata ýurdumyzyň tel...

22.10.21