Habarlar

2021-nji ýylyň 10-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Döw...

13.11.21

2021-nji ýylyň 9-njy noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda tegelek stoluň başynda maslahat geçirildi. Ol Glazgo şäherinde Şotlandiýanyň maslahatlar merkezinde BMG-niň Howanyň üýtgemegi baradaky Çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjy taraplaryň 26-njy maslahatyna (COP26) Türkmenistanyň wekiliýeti tarapyndan öňe sürlen baş...

13.11.21

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyz gün saýyn ösýär, özgerýär, ösüşleriň täze belentliklerine tarap gadam basýar. Ýurdumyzy hemmetaraplaýyn ösdürmek, halkara giňişliginde ata Watanymyzyň abraýyny arşa çykarmak Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şu nukdaýn...

13.11.21

2021-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň “Paýhas we parasat” ylmy gurnagynyň agzalary bilen “Şöhratly taryhym – görelde mekdebim” atly iňlis dilinde ylmy-seminar geçirildi. Seminaryň dowamynda Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy A.Baýmuradowa...

13.11.21

2021-nji ýylyň noýabr aýynyň 4-ine Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher Geňeşiniň we Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň bilelikde guramagynda ýaşlarymyzyň gadymdan bäri nesilden-nesle geçip gelýän mirasymyza, milliligimize bolan söýgüsini has-da ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň Magty...

13.11.21

2021-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň gurnamagynda (UNHCR) Raýatsyzlygyň öňüni almak we onuň soňuna çykmak boýunça halkara tejribesi, Merkezi Aziýa sebitinde raýatsyzlygyň sebäpleri barada talyplaryň bilimini...

13.11.21

2021-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmaklarynda  «Halkara gatnaşyklarynda medeni diplomatiýanyň orny» atly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatynyň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň «Türkmen...

13.11.21

2021-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde Türkmenistanyň Prezidentiniň suw diplomatiýasy boýunça halkara başlangyçlaryny gönüden-göni öz işlejek pudaklarynda amala aşyrjak hünärmenleriň bu ugurdan okuw-usulyýet, şertnama...

13.11.21

2021-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ilkinji Zenanlar guramalarynyň işjeň agzalarynyň bilelikde gatnaşmaklarynda Türkmen halysynyň Milli muzeýine gezelenç guraldy. Gezelenjiň dowamynda talyp gyzlara haly nagyşlarynyň taryhy, adam...

13.11.21

Däp bolşy ýaly, her ýylyň 31-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2014-nji ýyldaky 68/239 belgili Karary esasynda Bütindünýä şäherler güni giňden bellenilýär. Bu günüň döredilmeginiň esasy sebäbi halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni dünýäde parahatçylyk meselelerine çekmeklige gönükdirilendir. BMG-niň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda dün...

30.10.21