Habarlar

2022-nji ýylyň 25-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin bilen institutyň talyp ýaşlarynyň arasynda...

25.03.22

2022-nji ýylyň  23-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021–2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny” üstünlikli amala aşyrmak maksady bilen sanly ulgam arkaly yzygiderli alnyp barylýan okuw maslahatynyň nobatdaky sany geçirildi. Türkmenistanyň Bilim minis...

23.03.22

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek maksady bilen, Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 20-nji martynda ýazky ählihalk bag ekmek dabarasy geçirildi. Bu ählihalk bag ekmek dabarasyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary in...

20.03.22

2022-nji ýylyň 18-nji martynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Milli bahar baýramy – Halkara Nowruz baýramçylygy mynasybetli Türkmenbaşynyň erkin döredijilik mekanynda Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň hem-de «Edebiýat we sungat» gazetiniň bilelikde guramagynda «Halkyň Arkadagly zamanasynyň bahar bagt...

19.03.22

Uky (latyn. somnus) — bu oýanma ýagdaýyna ters gelýän tebigy fiziologiki ýagdaý, daşarky dünýä reaksiýasynyň peselmegi bilen häsiýetlendirilýär. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSSG-nyň) berýän maglumatlaryna görä, ululara bir gije alty-sekiz sagat uky gerek. Ukusyzlygyň howpy köp gezek ara alnyp maslahatlaşyldy. Durmuşyň hiline, keýpine, öndürijiligine, aba...

18.03.22

2022-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Aziýa bilen Ýewropanyň arasyndaky ulag üstaşyr mümkinçilikleri babatda Türkmenistanyň öňe süren halkara başlangyçlary» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi. «Türkmen Logistika» Assosiasiýasynyň agzalary we Türkmenistanyň inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalar...

18.03.22

2022-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw merkeziniň gurnamagynda energetika diplomatiýasy boýunça okuw sapagy geçirildi. Okuw sapagyna institutymyzyň talyp ýaşlary we Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary...

18.03.22

2022-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Jemgyýetçilik guramalary, Žurnalistikanyň nazaryýeti we amalyýeti kafedrasynyň “Ýaş žurnalistler” ylmy-döredijilik gurnagy tarapyndan zeminde parahatçylygy, hoşniýetli dost-doganlygy, täzelenişi we tebigatyň janlanmagyny alamatlandyrýan Milli bahar baýramy – H...

18.03.22

2022-nji ýylyň 18-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Dünýä dilleri kafedrasynyň «Lingvo World» gurnagynyň guramagynda institutyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistan bilen Fransiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy, Birleşen Milletler Guramasynyň senenamasyndaky fr...

18.03.22

2022-nji ýylyň 16-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda hormatly Prezidentimiziň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň ermeni dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Dabara Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary we hünärmenleri, daşary ýurtlaryň we halkara guramalaryň Türkmenistandaky hemişeli...

16.03.22