Habarlar

2021-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Birleşen Milletler Guramasynyň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirliginiň gurnamagynda (UNHCR) Raýatsyzlygyň öňüni almak we onuň soňuna çykmak boýunça halkara tejribesi, Merkezi Aziýa sebitinde raýatsyzlygyň sebäpleri barada talyplaryň bilimini...

13.11.21

2021-nji ýylyň 3-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň hem-de Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymlarynyň we talyplarynyň gatnaşmaklarynda  «Halkara gatnaşyklarynda medeni diplomatiýanyň orny» atly okuw maslahaty geçirildi. Okuw maslahatynyň dowamynda Hormatly Prezidentimiziň «Türkmen...

13.11.21

2021-nji ýylyň 2-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda döredilen Türkmenistanyň diplomatiýasynyň möhüm ugurlary boýunça okuw Merkezinde Türkmenistanyň Prezidentiniň suw diplomatiýasy boýunça halkara başlangyçlaryny gönüden-göni öz işlejek pudaklarynda amala aşyrjak hünärmenleriň bu ugurdan okuw-usulyýet, şertnama...

13.11.21

2021-nji ýylyň 1-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň ilkinji Zenanlar guramalarynyň işjeň agzalarynyň bilelikde gatnaşmaklarynda Türkmen halysynyň Milli muzeýine gezelenç guraldy. Gezelenjiň dowamynda talyp gyzlara haly nagyşlarynyň taryhy, adam...

13.11.21

Däp bolşy ýaly, her ýylyň 31-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 2014-nji ýyldaky 68/239 belgili Karary esasynda Bütindünýä şäherler güni giňden bellenilýär. Bu günüň döredilmeginiň esasy sebäbi halkara jemgyýetçiliginiň ünsüni dünýäde parahatçylyk meselelerine çekmeklige gönükdirilendir. BMG-niň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda dün...

30.10.21

2021-nji ýylyň 29-njy oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynda “Türkmenistanda wodorod energetikasyny ösdürmegiň mümkinçilikleri” atly wideoaragatnaşyk arkaly ylmy-amaly maslahat geçirildi. Bu maslahata Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň “Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri” ylmy-önümçilik merkeziniň, Ýag...

30.10.21

2021-njy ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda “Ulag diplomatiýasy” ugry boýunça fakultatiw okuw sapagy geçirildi. Institutyň talyplarynyň işjeň gatnaşmagynda geçen bu okuw sapagynda Jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň uly mugallymy, filosofiýa ylymlarynyň kandidaty Ogulgurban Ezimowa “Dünýäni b...

28.10.21

2021-nji ýylyň 24-25-nji oktýabrynda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýewiň ýurdumyza döwlet sapary boldy. Goňşy ýurduň Prezidentiniň Türkmenistana bolan saparynyň çäginde ikitaraplaýyn resminamalaryň jemi 20 sanysyna gol çekildi. Duşuşyklaryň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen «Al-Farabi a...

27.10.21

Skandinaw hukuk ulgamy-hukuk ulgamynyň bir görnüşi bolup, demirgazyk Ýewropa ýurtlarynda giňden ulanylýar. Ony roman-german hukuk maşgalasynyň düzümine girýän bir hukuk ulgam diýip hasaplaýan alymlar hem bar. Emma alymlaryň köp bölegi Skandinaw hukugyny bu hukuk maşgalasyna goşman, iňlis-sakson hukuk maşgalasy bilen roman-german hukuk maşgalalarynyň arasyndaky garaş...

27.10.21

2021-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň talyplarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň, Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň bilelikde “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021-2025-nji ýyllar üçin Dö...

27.10.21